Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Oddělení literatury 20. století a literatury současné

Základním úkolem oddělení je komplexní výzkum dějin české literatury a divadla od konce první světové války po současnost. V centru jeho zájmu stojí umělecké dílo a jeho tvůrce, obojí ovšem vnímané v historickém a sociálním kontextu.

V návaznosti na udělení Akademické prémie vedoucímu oddělení Pavlu Janouškovi (2019) činnost oddělení v současné chvíli utvářejí tři vzájemně personálně propojené pracovní skupiny:

1) Tým pro výzkum literatury 20. století, který se v rámci mezioborového projektu Umění – gesto – argument zabývá problematikou vztahu poetiky a politiky v meziválečné kultuře a umění;

2) Tým pro výzkum soudobé literatury (po roce 1989);

3) Tým pro výzkum moderního českého divadla, v centru jehož pozornosti jsou zejména na vztahy mezi divadlem a dramatickým textem.

Pod oddělení je pak přičleněn i Tým pro studium paměti a traumatu v literatuře, který tvoří členové různých oddělení (oddělení literatury 19. století, oddělení pro výzkum literární kultury).

Cílem oddělení je vytvářet individuální a zejména kolektivní publikace, jež představují nejen nezbytné faktografické a interpretační sondy do dané problematiky a mapují její jednotlivé historické podoby, ale vstupují také do aktivního dialogu se současným českým i zahraničním myšlením o literatuře a divadlu. Přímo se tak podílejí na spoluutváření obrazu české kultury a na konstituování národní paměti, jakož i na její kritické sebereflexi.  Oddělení pod současným názvem vzniklo v květnu 2010, ovšem v přímé návaznosti na předchozí výzkum v dané oblasti. Jeho historie tak sahá do roku 1990, kdy bylo pod vedením Pavla Janouška nově ustaveno Oddělení současné literatury, jehož prvním úkolem bylo zmapovat literaturu poválečnou.

Vedoucí oddělení: prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc.

PhDr. Lucie Antošíková, Ph.D.
antosikova@ucl.cas.cz
543 211 868
doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.
augustova@ucl.cas.cz
222 828 204
MMag. Dr. Marie Brunová
brunova@ucl.cas.cz
222 828 142
MgA. Barbora Čiháková
MgA. Barbora Čiháková
cihakova@ucl.cas.cz
222 828 142
Mgr. Ing.  Petr Hruška, Ph.D.
hruska@ucl.cas.cz
543 211 868
prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc.
janousek@ucl.cas.cz
222 828 151
PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
jungmannova@ucl.cas.cz
222 828 146
Mgr. Tomáš Kubart, Ph.D.
kubart@ucl.cas.cz
222 828 142
Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.
kudlova@ucl.cas.cz
222 828 204
Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
lollok@ucl.cas.cz
Mgr. Martin Lukáš, Ph.D.
lukas@ucl.cas.cz
222 828 142
Mgr. Aleš Merenus, Ph.D.
merenus@ucl.cas.cz
543 211 868
Mgr. Iva Mikulová, Ph.D.
mikulova@ucl.cas.cz
222 828 204
PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D.
piorecka@ucl.cas.cz
222 828 142
PhDr. Karel Piorecký, Ph.D.
piorecky@ucl.cas.cz
222 828 207
Mgr. Alena Šidáková Fialová, Ph.D.
fialova@ucl.cas.cz
222 828 142
Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská, Ph.D.
sotkovska@ucl.cas.cz
543 211 868
PaedDr. Jiří Zizler, CSc.
PaedDr. Jiří Zizler, CSc.
zizler@ucl.cas.cz
222 828 142
Aktuální projekty

(Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000

Hlavní řešitel: Renata Cornejo, Katedra germanistiky FF UJEP
Řešitelský tým: Renata Cornejo, Zuzana Augustová
Rok zahájení: 2022

Projekt si klade za cíl zkoumat, do jaké míry jsou „hranice“ důležitou součástí literárního diskurzu v německojazyčné literatuře po r. 2000, jak jsou koncipovány a jaké koncepty jejich překračování prozaická a dramatická díla nabízejí.

Česká literatura druhé dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích

Hlavní řešitel: Alena Šidáková Fialová
Řešitelský tým: Petr Hruška, Lenka Jungmannová, Marek Lollok
Rok zahájení: 2021

Cílem projektu je získat bezprostřední obraz situace v současné české literatuře, představit nejvýraznější díla jednotlivých literárních druhů uplynulého desetiletí v sérii rozsáhlejších interpretací, které kromě rozboru konkrétního literárního díla zahrnou základní bibliografické údaje, ukázky z děl i jejich literárněkritických reflexí, souhrn ocenění, slovo autora apod.

Původní česká protektorátní rozhlasová hra jako autonomizační projekt

Hlavní řešitel: Lenka Jungmannová
Rok zahájení: 2020

Projekt se zabývá významným fenoménem protektorátní kultury – původními českými rozhlasovými hrami, které posilovaly národní sebevědomí a zároveň reprezentovaly proces formování rozhlasové hry. Autorka literárněhistoricky zpracuje původní hry v kontextu dobového rozhlasového vysílání, popíše jejich autonomizační tendence a připojí teorii rozhlasové hry a inscenace.

Umění – gesto – argument

Hlavní řešitel: Kateřina Piorecká
Řešitelský tým: Marie Brunová, Lukáš Holeček, Klára Kudlová, Martin Lukáš, Iva Mikulová
Rok zahájení: 2020

Mezioborový mezinárodní projekt se soustředí na otázku, jak literatura, resp. umění formuje veřejný diskurs, a naopak, jak veřejná debata zasahuje do poetiky a žánrové struktury literatury, resp. umění.

Ukončené projekty

Literatura za Protektorátu Čechy a Morava (1939‒1945)

Hlavní řešitel: Pavel Janoušek
Řešitelský tým: Lucie Antošíková, Marie Brunová, Barbora Čiháková, Lenka Jungmannová, Martin Lukáš, Iva Mikulová, Kateřina Piorecká, Karel Piorecký, Alena Šidáková Fialová, Jiří Zizler
Rok zahájení: 2018

Slovník literárních děl. Svazek 1. České drama 1895–1989

Hlavní řešitel: Aleš Merenus
Řešitelský tým: Zuzana Augustová, Eva Formánková, Pavel Janoušek, Lenka Jungmannová, Tomáš Kubart, Klára Kudlová, Marek Lollok, Iva Mikulová, Karel Piorecký, Alena Šidáková Fialová, Jitka Šotkovská, Jiří Zizler
Rok zahájení: 2014
Publikace oddělení