Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Staročeský dýchánek

Přednáškový cyklus 2023/2024

Letní semestr

6. 2. 2024, 17 h
Olga Kalashnikova (Středoevropská univerzita ve Vídni, CEFRES)
Preaching the Passion in fourteenth-century Bohemia: The case of Milíč of Kroměříž’s Good Friday sermons

5. 3. 2024, 17 h
Patryk Michał Ryczkowski (Univerzita Innsbruck)
Neo-Latin Epic Poetry and Early Modern Saint-Making: Rethinking the Working Definition of Tridentine Hagiography

2. 4. 2024, 17 h
Marie Hanzelková a Pavel Kosek (Ústav českého jazyka, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity)
České kramářské písně z interdisciplinárního pohledu

7. 5. 2024, 17 h
Petr Kubín (Katedra církevních dějin a literární historie, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Život sv. Vintíře /Vita s. Guntheri/ z poloviny 13. století

4. 6. 2024, 17 h
Jan Kremer (Národní filmový archiv, Ústav českých dějin FF UK)
Přijď království tvé: Vykoupení

Zimní semestr

Tematicky pestrý zimní cyklus Staročeských dýchánků 2023/24 propojí nejnovější výsledky bádání v oblasti starší české literatury a knižní kultury. Můžeme se těšit na jezuitskou katechezi zacílenou na židovské obyvatelstvo, Piesničky velmi pěkné a příkladné, veřejnosti pro diskusi otevřené kolokvium o účinnosti slova a především na přednášku holandské badatelky Janne van der Loop z mohučské univerzity Johannese Gutenberga o středověkých čtenářských praktikách. Srdečně zveme!

3. 10. 2023, 17 h
Daniel Soukup (ÚČL AV ČR, FF UPOL)
Pro conversione Judaeorum. Jezuitská katechetická literatura pro misii mezi Židy

7. 11. 2023, 17 h
Matouš Jaluška (ÚČL AV ČR) a kol.
Účinnost slova ve středověké bohemikální literatuře – opěrné body a první plody (kulatý stůl ke stejnojmennému grantovému projektu)

5. 12. 2023, 17 h
Marie Škarpová (FF UK)
Plzeňské Piesničky (1529) – přehlížený hymnografický pramen evropského významu

9. 1. 2024, 17 h
Janne van der Loop (Johannes Guttenberg Universität Meinz)
Praxeology: From theory to a method for historical and longue durée studies

Přednášky můžete navštívit osobně v dolním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, záznamy lze sledovat na YouTube.

Přednáškový cyklus 2022/2023

Letní semestr

Přednášky můžete navštívit osobně v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (NA Florenci 1420/3, Praha 1), záznamy lze sledovat na YouTube.

7. 2. 2023, 17.00 h
Miloš Sládek (PNP, Praha)
Gramotnost a české farní školy na počátku 18. století

7. 3. 2023, 17.00 h
Ingrid Papp (MTA – Hungary Academy of Sciences, Budapešť)
Místo a role českých exulantů v uherské raně novověké literatuře

4. 4. 2023, 17.00 h
Jeff Rider (Wesleyan University, Middletown)
Two Medieval Urban Chroniclers: Kosmas of Prague and Galbert of Bruges (přednáška v angličtině)

2. 5. 2023, 17.00 h
Jiří Koten (UJEP, Ústí nad Labem)
Diachronní poetika vypravěčského komentáře

6. 6. 2023, 17.00 h
Jiří Stočes (ZČU, Plzeň)
„Mýtus“ osobnosti Jana ze Šitboře a jeho díla, jeho dnešní recepce a interpretace

Zimní semestr

Zimní cyklus Staročeských dýchánků bude především mezioborový a pokryje široké spektrum témat od naratologie přes paleobohemistiku a ikonografii až po dějiny knihtisku.

4. 10. 2022, 17.00 h
Jan Kvapil (Česko-německý fond budoucnosti / Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds)
Pozdně gotický oltář z Fürstenau a Předního Cinvaldu v literatuře

8. 11. 2022, 17.00 h (přednáška přesunuta na 2. 5. 2022)
Jiří Koten (Katedra bohemistiky, Pedagogická fakulta UJEP)
Diachronní poetika vypravěčského komentáře

6. 12. 2022, 17.00 h
Andrea Svobodová a Kateřina Voleková (Ústav pro jazyk český AV ČR, Oddělení vývoje jazyka)
Čtvrtý staročeský překlad žalmů: jeho povaha a tištěná vydání

3. 1. 2023, 17.00 h
Petra Večeřová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, oddělení Česká literární bibliografie)
O každodennosti pražských rudolfinských tiskařů

Přednášky můžete navštívit osobně v horním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (pokud epidemická situace dovolí), za nepříznivé situace se můžete zúčastnit videokonference. Videokonference i živé přednášky lze sledovat na YouTube.

Přednáškový cyklus 2021/2022

Letní semestr

Letní cyklus Staročeských dýchánků se opět zaměří především na aktuální výsledky bádání z literárněvědné historie i příbuzných oborů.

1. 3. 2022, 17.00 h
Pavlína Cermanová, Václav Žůrek (Centrum medievistických studií)
Knihy vědění. Nová kategorie v intelektuálních dějinách a její limity

5. 4. 2022, 17.00 h / online
Kateřina Smyčková (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Hostina na oplátku

3. 5. 2022, 17.00 h
Jan Pišna (Strahovská knihovna)
Předmluvy v jazykově českých tiscích 2. poloviny 16. století

7. 6. 2022, 17.00 h
Jiří M. Havlík (Gymnázium prof. Jana Patočky)
Prodromus Moravographiae, to jest Předchůdce Moravopisu (1663) Tomáše Pešiny z Čechorodu (1629–1680)

Přednášky můžete navštívit osobně v horním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (pokud epidemická situace dovolí), za nepříznivé situace se můžete zúčastnit videokonference. Videokonference i živé přednášky lze sledovat na YouTube.

Zimní semestr

5. 10. 2021, 17.00 h
Křest knihy Magdaleny Jackové Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích

2. 11. 2021, 17.00 h
Lukáš M. Vytlačil (Ústav pro českou literaturu AV ČR):
Staré písně v nové době
(přednáška se uskuteční v rámci Týdne Akademie věd ČR)

7. 12. 2021, 17.00 h (online)
Oren Cohen Roman (Tel Aviv University) a Daniel Soukup (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
From Thieves to Martyrs: A Yiddish Historical Song from Early Modern Moravia

4. 1. 2022, 17.00 h
Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová
Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech