Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

HR Excellence in Research Award

HR Excellence in Research logo

ÚČL se v dubnu roku 2020 přihlásil k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky, Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a k OTM-R zásadám (Otevřený, transparentní nábor založený na zásluhách). Tímto krokem Ústav pro českou literaturu AV ČR vstoupil do úvodní fáze procesu implementace Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). V červnu 2021 ÚČL předložil Evropské komisi k hodnocení dokumenty související s tímto procesem: Gap analýzu, OTM-R analýzu a Akční plán. V říjnu 2021 ÚČL obdržel k Akčnímu plánu drobné připomínky, přičemž jeho revidovanou verzi odeslal v prosinci k opětovnému posouzení. Na počátku března 2022 ÚČL obdržel kladné stanovisko hodnotitelů Evropské komise, a vstoupil tak do prestižního klubu výzkumných institucí oceněných HR Excellence in Research Award. Při implementaci HRS4R klade ÚČL důraz na přirozené uplatňování této strategie v rámci existující institucionální kultury. I proto ÚČL vnímá HRS4R jako cennou příležitost k reflexi dosavadních způsobů řízení organizace a k celoústavním diskuzím.

Implementační tým ÚČL zahrnuje dvě sekce. Jednu z nich představuje řídící komise složená ze členů vedení a zástupců zaměstnanců, druhou potom pracovní skupina, která vypracovává analýzy, navrhuje řešení a na základě souhlasu komise a schváleného postupu provádí implementaci. Vzhledem k velikosti ÚČL se obě sekce částečně personálně prolínají. Popis procesu implementace a složení implementačního týmu je blíže specifikováno v dokumentu Popis procesu.

Celý proces je podpořen projektem Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci (RKÚ), který je financován z dotačního programu OP VVV. Tým RKÚ, jehož součástí jsou rovněž členové vedení ústavu, se věnuje sedmi klíčovým aktivitám (včetně řízení projektu). Díky této podpoře tak ÚČL mohl posílit oblast personalistiky, projektovou podporu, mezinárodní spolupráci, otevřený přístup k vědeckým informacím a digitalizaci a v neposlední řadě také popularizaci vědy.

Dokumenty předkládané Evropské komisi k hodnocení

Další výstupy

Kontaktní osoby

Své dotazy a zpětnou vazbu k procesu implementace HRS4R na ÚČL můžete posílat:

Lubica Schmarcová, koordinátorka implementace HRS4R
e-mail: schmarcova@ucl.cas.cz