Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

HR Excellence in Research Award

ÚČL se v dubnu roku 2020 přihlásil k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky, Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a k OTM-R zásadám (Otevřený, transparentní nábor založený na zásluhách). Tímto krokem ÚČL vstoupil do úvodní fáze procesu implementace Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). V červnu 2021 ÚČL předložil Evropské komisi k hodnocení dokumenty související s tímto procesem: Gap analýzu, OTM-R analýzu a Akční plán. V říjnu ÚČL obdržel k  Akčnímu plánu drobné připomínky, přičemž jeho revidovanou verzi odeslal v prosinci k opětovnému posouzení. ÚČL těmito kroky cílí na vstup do prestižního klubu výzkumných institucí oceněných HR Excellence in Research Award. Při implementaci HRS4R klade ÚČL důraz na přirozené uplatňování této strategie v rámci existující institucionální kultury. I proto ÚČL vnímá HRS4R jako cennou příležitost k reflexi dosavadních způsobů řízení organizace a k celoústavním diskuzím.

Celý proces je podpořen projektem Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci (RKÚ), který je financován z dotačního programu OP VVV. Tým RKÚ se věnuje sedmi klíčovým aktivitám (včetně řízení projektu). Díky této podpoře tak ÚČL mohl posílit oblast personalistiky, projektovou podporu, mezinárodní spolupráci, otevřený přístup k vědeckým informacím a digitalizaci a v neposlední řadě také popularizaci vědy.

Implementační tým RKÚ zahrnuje dvě sekce. Jednu z nich představuje řídící komise složená ze členů vedení a zástupců zaměstnanců, druhou potom pracovní skupina, která vypracovává analýzy, navrhuje řešení a na základě souhlasu komise a schváleného postupu provádí implementaci. Vzhledem k velikosti ÚČL se obě sekce částečně personálně prolínají. Popis procesu implementace a složení implementačního týmu je blíže specifikováno v dokumentu Popis procesu.

Dokumenty předkládané Evropské komisi k hodnocení

Další výstupy

Kontaktní osoby

Své dotazy a zpětnou vazbu k procesu implementace HRS4R na ÚČL můžete posílat:

Tomáš Suk, koordinátor implementace HRS4R
e-mail: suk@ucl.cas.cz
tel.: 775 615 515

Karel Piorecký, zmocněnec ředitele pro implementaci HRS4R
e-mail: piorecky@ucl.cas.cz