Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Ostatní edice

Korespondence Jakuba Demla

V komentované edici vycházejí nejrozsáhlejší soubory dopisů básníka Jakuba Demla s jednotlivými adresáty – spisovateli, umělci, kněžími, spolupracovníky a čtenáři. S výjimkou dvoudílného 7. svazku se řada zaměřuje na dosud nepublikované rukopisy. Listy jsou doplněny obrazovými přílohami, literárněhistorickým a edičním komentářem, vysvětlivkami, jmenným rejstříkem s biografickými hesly, soupisem rukopisů a výběrovou bibliografií.

Edici připravuje Tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla v rámci Edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Řada vychází od roku 2010, prvních pět svazků vyšlo v nakladatelství Dauphin, od roku 2016 ji vydává ÚČL AV ČR.

Kontaktní adresa: iwashita@ucl.cas.cz

V edici Korespondence Jakuba Demla vyšly dosud tyto svazky:

 1. Jakub Deml / Carissime, kde se touláte? Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic. Eds. Šárka Kořínková a Iva Mrázková. Praha a Podlesí, Dauphin 2010.
 2. Jakub Deml, Matěj Fencl / I tento list považujte za neúplný. Dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi. Ed. Šárka Kořínková. Praha a Podlesí, Dauphin 2010/2011.
 3. Jakub Deml, František Bílek / Číslo jednací: láska. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka. Kniha I, II. Ed. Iva Mrázková. Praha a Podlesí, Dauphin 2012.
 4. Jakub Deml, Evermod Vladimír Balcárek / Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka. Eds. Lenka Žehrová, Eliška Davidová, Šárka Kořínková a Daniela Iwashita. Praha a Podlesí, Dauphin 2013.
 5. Jakub Deml / Sedm let jsem u vás sloužil. Vzpomínky na Josefa Floriana. Eds. Daniela Iwashita, Petra Klimešová a Eliška Davidová. Praha a Podlesí, Dauphin 2015.
 6. Jakub Deml, F. X. Šalda / Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Eds. Šárka Kořínková a Daniela Iwashita. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016.
 7. Jakub Deml, Otokar Březina / Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Kniha I, II. Eds. Eliška Davidová, Iva Mrázková, Barbora Podaná, Šárka Kořínková a Daniela Iwashita. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018.
 8. Jakub Deml, Jaroslav Durych / Durychhalten! Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha. Kniha I, II. Eds. Šárka Kořínková, Vladimíra Staňková, Daniela Iwashita, Eliška Müllerová, Eva Lauberová, Barbora Petrů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2022.

Připravuje se:

 1. Vzájemná korespondence Jakuba Demla s rodinou. Kniha I, II. Eds. Daniela Iwashita, Marta Milotová, Klára Moldová, Šárka Kořínková a kol.
 2.  Vzájemná korespondence Jakuba Demla s Josefem Florianem. Kniha I, II. Eds. Daniela Iwashita a kol.

Doprovodný svazek (mimo číslování řady):

 1. Daniela Iwashita (ed.): Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Almanach z konference a setkání čtenářů v Tasově 2016 a Praze 2017. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.

Teoretická knihovna

V edici vycházejí klíčové monografické texty světové literární vědy a teorie umění jak současné, tak i starší, překladové i původní antologie z literární teorie a disciplín jí blízkých, a také studie současných domácích badatelů.

Tituly z této edice jsou šířeny prostřednictvím distribučních kanálů nakladatelství Host.

Edice vychází od roku 2002 ve spolupráci s ÚČL a FF UK. Od roku 2018 je ÚČL spoluvydavatelem edice společně s nakladatelstvím Host.

Kontaktní adresy: travnicek@ucl.cas.cz, sidak@ucl.cas.cz

V edici Teoretická knihovna vyšly dosud tyto svazky:

 1. J. Culler / Krátký úvod do literární teorie, 2002
 2. R. Scholes – R. Kellog / Povaha vyprávění, 2002
 3. G. Lakoff / Metafory, kterými žijeme, 2002
 4. N. Frye / Anatomie kritiky, 2003
 5. I. Osolsobě / Ostenze, hra, jazyk, 2003
 6. H. Friedrich / Struktura moderní lyriky, 2005
 7. J. Trávníček / Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy, 2003
 8. P. A. Bílek / Hledání jazyka interpretace, 2003
 9. P. Szondi / Úvod do literární hermeneutiky, 2003
 10. J. Bolton (ed.) / Nový historismus, 2007
 11. P. Janáček / Literární brak, 2004
 12. M. Turner / Literární mysl, 2005
 13. W. Kalaga / Mlhoviny diskursu, 2006
 14. R. Ronenová / Možné světy v teorii literatury, 2006
 15. B. Fořt / Úvod do sémantiky fikčních světů, 2005
 16. J. Vojvodík / Imagines corporis, 2006
 17. J. Ortega y Gasset / Meditace o Quijotovi, 2007
 18. A. Manguel / Dějiny čtení, 2007
 19. B. A. Uspenskij / Poetika kompozice, 2008
 20. F. Kermode / Smysl konců, 2007
 21. S. Chatman / Příběh a diskurs, 2008
 22. D. Tureček (ed.) / Národní literatura a komparatistika, 2009
 23. A. Compagnon / Démon teorie, 2009
 24. Z. Mitoseková / Teorie literatury, 2010
 25. J. Hrdlička (ed.) / Osoba a existence. Z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie (1930–1968), 2009
 26. P. Steiner / Ruský formalismus: Metapoetika, 2011
 27. P. Bourdieu / Pravidla umění – Vznik a struktura literárního pole, 2010
 28. H. White / Metahistorie, 2011
 29. G. Steiner / Errata. Prozkoumaný život, 2011
 30. J. F. English / Ekonomie prestiže, 2011
 31. P. Píša (ed.) / Nebezpečná literatura?, 2013
 32. J. Koten / Jak se fikce dělá slovy, 2013
 33. J. Hábl / Učit (se) příběhem, 2013
 34. T. Jirsa / Tváří v tvář beztvarosti, 2016
 35. J. Trávníček (ed.) / Za textem: Antologie polské sociologie literatury, 2018
 36. J. Segi Lukavská (ed.) / Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež, 2018
 37. J. Koten / Poetika narativního komentáře. Rétorický vypravěč v české literatuře, 2020
 38. Wolfgang Müller-Funk / Teorie cizího. Koncepty alterity, 2021
 39. J. Tlustý / Příliš hlučná prázdnota. Mezery, otřesy a smysl v literárním díle, 2022

Theoretica & historica

Edice Theoretica et historica zpřístupňuje české odborné a široké veřejnosti literárněvědné práce jak zahraničních, tak domácích autorů, kteří se významnou měrou podíleli a podílejí na formování a rozšiřování celého spektra literárněvědných metod a přístupů. Záměrem je, aby se edice stala širokou platformou, která je otevřená všem možným domácím i zahraničním literárněvědným názorům a přístupům a která svým záběrem současně pokryje i stále přetrvávající informační embargo z let minulých.

Po stránce organizační  chod edice zajišťuje tříčlenná redakční rada edice: Ondřej Sládek, Alice Jedličková, Karel Piorecký. Poradním orgánem edice je její redakční, jehož členy jsou literární vědci z řady domácích i zahraničních pracovišť: Kateřina Bláhová, Bohumil Fořt, Xavier Galmiche, Tomáš Glanc, David Harman, Jan Matonoha, John Pier, Herta Schmid, Peter Steiner, Jiří Trávníček, Emil Volek.

V edici Theoretica & historica dosud vyšly tyto svazky:

 • Siegfried J. Schmidt / Přesahování literatury. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 • Bohumil Fořt / Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 • Jan Mukařovský / Umělecké dílo jako znak. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 • Thomas Pavel / Román: Morálka a svoboda. Praha, ÚČL AV ČR 2009.
 • Werner Wolf / Popis jako transmediální modus reprezentace. Praha, ÚČL AV ČR 2013.
 • Hana Kosáková (ed.): Formalismus v polemice s marxismem. Antologie textů. Studie. Praha, ÚČL AV ČR 2017.
 • Gustave Lanson: O metodě literární historie. Praha, ÚČL AV ČR 2019.
 • Brian Richardson: Teorie nepřirozeného narativu. Praha, ÚČL AV ČR 2020.

Theoretica

 • Wolfgang Iser: Teorie literatury. Aktuální perspektiva. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • Lubomír Doležel: Identita literárního díla. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • Wolf Schmid: Narativní transformace: Dění-příběh-vyprávění-prezentace vyprávění. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • Stanley Fish: S úctou věnuje autor. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 • David Herman: Přirozený jazyk vyprávění. Brno, ÚČL AV ČR 2005.
 • Jonathan Culler: Studie k teorii fikce. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2005.
 • John Pier: Sémiotika narativu. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2005
 • Gérard Genett: Fikce a vyprávění. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2007. 
 • Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění. Brno – Praha, ÚČL AV ČR 2008.