Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česko-slovenská spolupráce

Dlouhodobé pracovní vazby pojí ÚČL s Ústavem slovenskej literatúry SAV v Bratislavě. K obnovení spolupráce, dočasně oslabené po rozpadu československé federace, došlo v novém tisíciletí. První společnou platformou, na níž se od roku 2002 vědečtí pracovníci i doktorandi obou ústavů pravidelně potkávají, se staly Česko-slovenské konfrontace/konfrontácie. Z těchto setkání vyrostly i další formy aktuální spolupráce mezi oběma ústavy a jejich časopisy Česká literatura a Slovenská literatura.

Někteří pracovníci ÚČL se účastní pravidelného semináře v Ústavu slovenskej literatúry SAV, nazvaného Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry (od roku 2006), ze kterých původně vycházely sborníky s příspěvky a později byly referáty zařazovány do literárních periodik (Romboid) či specializovaných webových stránek (Platforma pre literatúru a výskum, plav.sk).

Ve spolupráci s ÚČL bylo dále v Bratislavě v roce 2007 uspořádáno sympozium Literárne dejepisectvo: kontext, metodológia, žáner (výstup publikován ve Slovenské literatúře 55, č. 2/3, 2008) a v Budmericiach v roce 2008 konference Otázniky nad osmičkami v literatúre 20. storočia 1918 – 1938 – 1948 – 1968 (1989) (výstup v mimořádném čísle časopisu Slovenská literatúra 56, č. 6, 2009).

V letech 2009-2013 organizovaly oba ústavy sérii společných interdisciplinárních konferencí, věnovaných různým žánrům populární literatury a kultury: detektivce (Vražda v zasadačke. Podoby detektívneho žánru, 2009, výstup publikován ve Slovenské literatúře 56, č. 5–6, 2009), hororu (Strach a hrôza. Podoby hororového žánru, 2010, výstup publikován knižně 2011), utopii (Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru, 2011, knižně 2012), milostné romanci (…a žili šťastne až… Ľúbostný román. Jeho podoby a adaptácie, 2012) a westernu (Vtedy na západe, vtedy na východe. Podoby westernového žánru, 2013).

Člen oddělení lexikografie ÚČL Michal Jareš připravil pro edici Ústavu slovenskej literatúry a nakladatelství Kalligram Knižnica slovenskej literatúry souborné vydání básnického díla Štefana Strážaye (2011) a autorsky se podílel na knize Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (eds. Radoslav Passia  Ivana Taranenková, 2014), která představuje první souvislejší pokus zachytit vývoj slovenské literatury počátku 21. století.

Oddělení literatury 19. století ÚČL bylo v letech 2012–2018 zapojeno do projektu Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu, který vedly prof. Dalibor Tureček z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a prof. Peter Zajac z Ústavu slovenskej literatury SAV.

Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislavě byl spolupořadatelem V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, konaného v roce 2015 v Praze, ÚČL spolupořadatelem 1. Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky, konaného v roce 2017 v Bratislavě.

V období 2017–2018 spolupracovali členové Ústavu slovenskej literatúry SAV s ÚČL a s Památníkem národního písemnictví v Praze na přípravě reprezentativní obrazově-výkladové publikace Literární kronika první republiky (Academia, 2018), kam napsali všechny kapitoly věnované slovenské literatuře.

O Česko-slovenských konfrontacích/konfrontáciích

Jedná se o sérii panelových diskusí o nejnovější slovenské i české teoretické literatuře a beletrii. Každá ze stran vybírá vždy po jednom titulu ze své domácí literárněvědné, básnické a prozaické produkce uplynulého roku, při vlastních Konfrontacích/Konfrontáciích jsou vybrané texty recipročně diskutovány. (Jen jedno setkání mělo výjimečně užší program, diskutovalo se pouze o literárněvědné novince.) Příspěvky z Konfrontací/Konfrontácií jsou následně publikovány časopisecky, obvykle jako recenze nebo recenzní studie.

První čtyři ročníky pravidelného workshopu koordinovali Tomáš Kubíček (ÚČL) a Vladimír Barborík (Ústav slovenskej literatúry), po nich převzali organizaci za českou stranu Michal Jareš a za slovenskou Jana Pácalová, Ľubica Szomolayová, Radoslav Passia a Ivana Taranenková.

Po roce 2016 došlo k úpravě modelu workshopu: panelové diskuse o nejnovější slovenské i české beletrii (s vynecháním teoretické produkce) pokračují, ovšem jsou doplněny přednáškami pro veřejnost, kde je českému, respektive slovenskému publiku představena slovenská, respektive česká produkce uplynulého roku.

1. setkání, Luhačovice 12.–14. 6. 2002

Próza: Miloš Urban: Sedmikostelí (Argo, 1999), Peter Pišťanek: Mladý Dônč (L.C.A. Levice, 1998)

Poezie: Ivan M. Jirous: Magorova vanitas (Vetus via, 1999), Ján Ondruš: Prehltanie vlasu (Nadácia StuDňa, 1996)

Věda: Daniela Hodrová a kol.: Na okraji chaosu: poetika literárního díla 20. století (Torst, 2001), Peter Zajac: Pulzovanie literatúry (Tvorivosť literatúry 2) (Slovenský spisovateľ, 1993)

Výstupy:

Tomáš Kubíček: O hranicích nímandslendu a pasti nadinterpretace. Průhledy do světa Ľudevíta Dônče a spisovatele Petra Pišťanka. Slovenská literatúra 49, 2002, č. 5, s. 404–409

Petr Lyčka: Několik poznámek k proměnám poetiky Jána Ondruše. Slovenská literatúra 49, 2002, č. 5, s. 417–419

2. setkání, Budmerice 4.–6. 6. 2003

Próza: Michal Hvorecký: Silný pocit čistoty (L.C.A. Levice, 1998),Květa Legátová: Želary + Jozova Hanule (Paseka, 2001 a 2002) + Tomáš Horváth měl referát o knize Romana Ludvovy: Žena sedmi klíčů (Host, 1997)

Poezie: Peter Macsovszky: Cvičná pitva (Drewo a srd, 1997), Petr Hruška: Vždycky se ty dveře zavíraly (Host, 2002)

Věda: Jiří Trávníček: Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy (Host, 2003)

Výstupy:

Vladimír Barborík: Želary – diskrétna inovácia tradície. Tvar 14, 2003, č. 20, s. 16–17

Jana Pácalová: V mene úspechu vzdávame sa kvality? Tvar 14, 2003, č. 20, s. 18

Jana Pácalová: Ad Zuzana Švorcová: Stávka na Rusov. Vlna 2004, č. 17, s. 104–105

Tomáš Horváth: „Nějakej podivnej systém“. Tvar 14, 2003, č. 20, s. 14–15.

Michal Habaj: Otvorené okná. Romboid 38, 2003, č. 9, s. 102–103; též in Tvar 14, 2003, č. 20, s. 19

Jana Pácalová: Což takhle dát si špenát. Romboid 39, 2004, č. 8, s. 85–87

3. setkání, Lednice 26.–28. 5. 2004

Próza: Ota Filip: Sousedé a ti ostatní (Host, 2003), Marek Vadas: Prečo se smrtka smeje (L. C. A. Levice, 2003)

Poezie: Miloslav Topinka: Trhlina (Trigon, 2002), Mária Ferenčuhová: Skryté titulky (Drewo a srd, 2003)

Věda: Miroslav Červenka: Fikční světy lyriky (Paseka, 2003), Tomáš Horváth: Rétorika historie (Veda, 2002)

Výstupy:

Vladimír Barborík: Koľko znesie román? Tvar 15, 9. 9. 2004, č. 14, s. 5

Michal Habaj: Svet, ktorý sa rozpadol na svet, ktorý drží pohromade. Romboid 39, 2004, č. 7, s. 80–82

Michal Jareš: Jen ona a její svět. Nové slovo 7. 7. 2004, přístupné zde

René Bílik: Miroslav Červenka, Fikční světy lyriky. Slovenská literatúra 51, 2004, č. 3, s. 242–244

Tomáš Horváth: Subjekt ako svet, svet ako subjekt. Slovenská literatúra 58, 2011, č. 1, s. 61–66

Ondřej Sládek: Mezi fikcí a historií. Česká literatura 52, 2004, č. 6, s. 839–847

4. setkání, Tatry – Starý Smokovec 25.–27. 5. 2005

Próza: Jan Balabán: Možná že odcházíme (Host, 2004), Márius Kopcsay: Stratené roky (L. C. A. Levice, 2004)

Poezie: Viola Fischerová: Matečná samota (Petrov, 2002), Nóra Ružičková: Beztvárie (vl. nákl., 2004)

Věda: Pavel Janáček: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938−1951 (Host, 2004), Oskár Čepan: Literárnoteoretické state. Výber z diela Oskára Čepana 4 (VEDA, 2004)

Výstupy:

Vladimír Barborík: Palimpsest ako organizujúci princíp prózy. Tvar 16, 8. 9. 2005, č. 14, s. 13

Dana Kršáková: Možná že odcházíme. Tvar 16, 2005, č. 14, s. 12

Eva Formánková: Stratené roky jako antiiniciační povídky. Romboid 40, 2005, č. 8, s. 65–66

Alena Šporková: Přesvědčivé ztvárnění každodennosti. Romboid 40, 2005, č. 8, s. 67–68

Iva Málková: Utváření se z ozvěn. Romboid 40, 2005, , č. 9, s. 25–27

Karel Piorecký: Hledání tvaru vody. Interpretační a kritické poznámky k Beztvárii Nóry Ružičkovej. Romboid 40, 2005, č. 9, s. 27–29

Pavel Matejovič: Brak – zábava či jed? Niekoľko poznámok ku knihe P. Janáčka: Literární brak. Tvar 16, 22. 9. 2005, č. 15, s. 12–13

Zuzana Ferusová a Miriam Suchánková: Po stopách literárního braku. Romboid 40, 2005, č. 9, s. 85–86

5. setkání, Kunštát 13.–15. 9. 2006

Próza: Jiří Hájíček: Selský baroko (Host, 2005), Pavel Vilikovský: Čarovný papagáj a iné gyče (Slovenský spisovateľ, 2005)

Poezie: Ivan Wernisch: Hlava na stole (Knihovna Jana Drdy a Petrov, 2005), Peter Milčák: Prípravná čiara 57 / Preparation line 57 (Levoča – Toronto, Modrý Peter – Fooliar Press, 2005)

Věda: Jiří Opelík: Holanovské nápovědy (Thyrsus, 2004), Fedor Matejov: Lektúry (S. A: P., 2005)

Výstupy:

Vladimír Barborík: Predzjednaná problémovosť. Tvar 17, 19. 10. 2006, č. 17, s. 9

Michal Habaj: Poznámky k Wernischovi. Romboid 41, 2006, č. 8, s. 81–83

Jana Pácalová: Muž za stolom uteká (k sebe) alebo proklamovanú ľahostejnosť neoklameš. Romboid 41, 2006, č. 8, s. 78–81

Vladimír Barborík: Opelík, Jiří: Holanovské nápovědy. Slovenská literatúra 53, 2006, č. 6, s. 475–477

Jiří Trávníček: Interpretační čtení, analytické čtení, rozumějící strukturní čtení. Česká literatura 55, 2007, č. 2, s. 258–262

6. setkání, Štúrovo 12.–14. 9. 2007

Próza: Jan Novák: Děda (Bookman, 2007), Monika Kompaníková: Biele miesta (L. C. A. Levice, 2007)

Poezie: Inka Machulková: Neúplný čas mokré trávy (Host, 2006), Ivan Štrpka: Tichá ruka. Desať elégií (ArsPoetica, 2007)

Věda: Igor Hájek: Prokletá i požehnaná. Eseje o literatuře (Dokořán, 2007), Marcela Mikulová: Tajovského obrodenecká moderna (Kalligram, 2005)

Výstupy:

Vladimír Barborík: Koherentný svet spomienky s ideovou výstužou. OS – Občianska spoločnosť 11, 2007, č. 5, s. 162–165

Karol Csiba: Historická konkrétnosť rozprávania. Slovo 9, 2007, č. 40, s. 13

Ivana Taranenková: Dejiny ako osobný príbeh rodiny. Knihy a spoločnosť 4, 2007, č. 9, s. 14

Jana Pácalová: Na nožkach bohémskej aury. OS – Občianska spoločnosť 11, 2007, č. 5, s. 166–170

Michal Jareš: Kto z anjelov…? OS – Občianska spoločnost 11, 2007, č. 5, s. 157–161

Iva Málková: Svištiaci Štrpka a trojnohá čtenářka. Romboid 43, 2008, č. 1, s. 71–74

Vladimír Barborík: Výber Prokletá i požehnaná… Slovenská literatúra 54, 2007, č. 5, s. 408–410

Dana Kršáková: Kritické návraty. OS – Občianska spoločnosť 11, 2007, č. 5, s. 171–173

7. setkání, Ostrava 10.–12. 9. 2008

Próza: Lubomír Martínek: Olej do ohně (Paseka, 2007), Stanislav Rakús: Excentrická univerzita (L.C.A. Levice, 2008)

Poezie: Lubor Kasal: Orangutan v továrně (dybbuk, 2007), Ján Štrasser: Staré železo (Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2007)

Věda: Vladimír Papoušek: Gravitace avantgard. Imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století (Akropolis, 2007), Peter Darovec: Pavel Vilikovský (Kalligram, 2007)

Výstupy:

Vladimír Barborík: Kniha názorov. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 165–168

Karol Csiba: Surové a individuálne. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 179–182

Ivana Taranenková: Pripomienka lepších časov. Tvar 19, 2008, č. 16, s. 13

Eva Formánková: Excentrická univerzita – dva v jednom aneb učebnice naratologie v praxi. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 150–155

Michal Habaj: Niekoľko slov k stráženiu ne/zmyslu. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 169–174

Iva Málková: Všednodennost s pamětí. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 156–159

Michal Jareš: Cestou od hřbitova. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 160–164

Vladimír Barborík: Problémy s avantgardou. Tvar 19, 2008, č. 19, s. 14

8. setkání, Trnava 16.–18. 9. 2009

Próza: Tereza Boučková: Rok kohouta (Odeon, 2008), Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom (Aspekt, 2008)

Poezie: Bohumila Grögerová: Rukopis (Pavel Mervart, 2008), Katarína Kucbelová: Malé velké mesto (ArsPoetica, 2008)

Věda: Pavel Janoušek: Ivan Vyskočil a jeho neliteratura (Host, 2009), René Bílik: Historický žáner v slovenskej próze (Kalligram, 2008)

Výstupy:

Radoslav Passia: Odtláčať sa na papier: žiť. Romboid 44, 2009, č. 9–10, s. 132–133

Michal Jareš: Místy uhrančivý kolos. (Vývoj básnířky). Romboid 44, 2009, č. 9–10, s. 57–60

Tomáš Kubíček: Příspěvek k návrhu definice historického žánru. Slovenská literatúra 57, 2010, č. 1, s. 85–95; též in Bohemica Olomucensia 2, 2010, sv. 1 – Symposiana, s. 317–326

9. setkání, Olomouc 15.–17. 9. 2010

Próza: Antonín Bajaja: Na krásné modré Dřevnici (Host, 2009), Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu (Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2009)

Poezie: Pavel Ctibor: Silentbloky (dybbuk, 2009), Rudolf Jurolek: Smrekový les (Modrý Peter, 2009)

Věda: Vladimír Papoušek a kol.: Dějiny nové moderny (Academia, 2009), Jaroslav Šrank: Nesamozrejmá poézia (LIC, 2009)

Výstupy:

Vladimír Barborík: Beletrizovaná pamäť. Romboid 45, 2010, č. 9, s. 93–95, též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 81–83

Karol Csiba: Vážne aj parodicky. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 84–87

Alena Fialová: Svědectví o stavu duše, paměti i doby. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 98–100

Pavel Janoušek: Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu. Tvar 21, 2010, č. 15, s. 3; též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 101–102

Jiří Trávníček: „Kúpil si fľašu vína, sedel doma a nič nerobil“. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 103–106

Michal Habaj: Načo taká poézia. (Poznámky na margo jednej knihy plus dodatok na margo jedných poznámok). Romboid 45, 2010, č. 9, s. 56–61; též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 116–122

Radoslav Passia: Nad knihou Pavla Ctibora Silentbloky. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 113–115

Ľubica Somolayová: Poetického stavu nebylo dosaženo. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 123–126

Michal Jareš: Rudolf Jurolek: Smrekový les. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 111–112

Iva Málková: Rudolf Jurolek: Smrekový les. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 107–110

Vladimír Barborík: Poznámky k možnostiam literárnych dejín. Slovenská literatúra 58, 2011, č. 1, s. 67–72; též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 92–97

Dana Hučková: Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Slovenská literatúra 57, 2010, č. 5, s. 514–517; též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 88–91

Michal Jareš: Nesamozřejmé přemýšlení o poezii. Romboid 45, 2010, č. 9, s. 90–93; též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 127–130

10. setkání, Banská Štiavnica 12.–14. 9. 2011

Próza: Hana Andronikova: Nebe nemá dno (Knižní klub – Odeon, 2010), Ivana Dobrakovová: Bellevue (Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2010)

Poezie: Pavel Kolmačka: Moře (Triáda, 2010), Mila Haugová: Pomalá lukostrelkyňa (Slovenský spisovateľ, 2010)

Věda: Jan Mervart: Naděje a iluze (Host, 2011), Valér Mikula: Démoni súhlasu a nesúhlasu (F. R. & G., 2010)

Výstupy:

Vladimír Barborík: Ego bez dna. Romboid 46, 2011, č. 8, s. 70–72

Michal Habaj: Poznámky k básnickej zbierke Pavla Kolmačku. Vlna 13, 2011, č 48, s. 152–155

Jana Pácalová: Vlny ticha a zvuku, sily. Romboid 46, 2011, č. 9–10, s. 122–124

Vladimír Barborík: Štruktúry v mocenskom poli. Česká literatura 59, říjen 2011, č. 5, s. 768–774

Karol Csiba: Jan Mervart: Naděje a iluze. Slovenská literatúra 58, 2011, č. 6, s. 566–569

Radoslav Passia: Jan Mervart: Naděje a iluze. Dějiny a současnost 34, 2012, č. 5, s. 47

Ivana Taranenková: Objasňovanie kontextov. Romboid 46, 2011, č. 9–10, s. 115–118

Ondřej Sládek: Valér Mikula: Démoni súhlasu i nesúhlasu. Dominik Tatarka a Miroslav Válek. Slovenská literatúra 58, 2011, č. 5, s. 470–475

11. setkání, Kutná Hora 12.–14. 9. 2012

Próza: Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada (Druhé město, 2011), Peter Macsovszky: Mykať kostlivcami (Vlna o. s., 2010)

Poezie: Radek Fridrich: Krooa krooa (Host, 2011), Eva Luka: Havranjel (Edition Ryba, 2011)

Věda: Dagmar Mocná: Záludný svět Povídek malostranských (Academia, 2012), Milan Šútovec: Membra disiecta litteraria (Veda, 2011)

Výstupy:

Radoslav Passia: Kašírovaná záhrada. Romboid 47, 2012, č. 9, s. 72–74

Michal Jareš: Skoro všetci sú už v Mexiku… Pravda 24. 4. 2011, přístupné zde

Michal Habaj: Crow Krówki. Romboid 47, 2012, č. 9, s. 69–72

Michal Jareš: Z rozvalin, z bolesti. Romboid 47, 2012, č. 5–6, s. 73–75

Iva Málková: V rozjatrenom stave. Pravda 29. 9. 2012, s. 34, přístupné zde

Vladimír Barborík: Dagmar Mocná: Záludný svět Povídek malostranských. Slovenská literatúra 59, 2012, č. 4, s. 348–351

Ivana Taranenková: Sprítomnená sugescia klasiky. Romboid 47, 2012, č. 9, s. 75–77

12. setkání, Liptovský Mikuláš 11.–13. 9. 2013

Próza: Zuzana Brabcová: Stropy (Druhé město 2012), Víťo Staviarsky: Kale topánky (Marenčin PT, 2012)

Poezie: Milan Kozelka: Semeniště zmrdů / Teteliště zmrdů (JT’s nakladatelství, 2012), Michal Habaj: Michal Habaj (Ars Poetica, 2012)

Věda: Pavel Janoušek: Černá kočka aneb Subjekt znalce… (Academia, 2012), Jozef Tancer: Neviditeľné mesto. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre (Kalligram, 2013)

Výstupy:

Vladimír Barborík: Zuzana Brabcová: Stropy. Vlna 2014, č. 57, s. 81–83

Jana Pácalová: Iluzionistka. Romboid 48, 2013, č. 8, s. 82–83

Lubomír Machala: Neoneoromantické pohádky o Romech pro gadže. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. II zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 13.–14. novembra 2013 na FF PU v Prešove. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2014, s. 64–67

Michal Jareš: Rozprávanie spestrujúce svet. Pravda 16. 10. 2012, přístupné zde

Vladimír Barborík: Politická nekorektnosť. Aktuálna podoba angažovanosti. Romboid 48, 2013, č. 8, s. 56–61

Radoslav Passia: Kto unesie Ing. Kalouska? Romboid 48, 2013, č. 8, s. 56–61

Michal Jareš: Být sám sobě šaškem. Romboid 48, 2013, č. 8, s. 62–64

Karol Csiba: Pavel Janoušek: Černá kočka aneb subjekt znalce v myšlení a jeho komunikační strategie. Slovenská literatúra 60, 2013, č. 5, s. 434–437

Ivana Taranenková: Profesijné vyznanie metodologického staromilca. Česká literatura 62, 2014, č. 2, s. 303–307

13. setkání, Uherské Hradiště 10.–12. 9. 2014

Próza: Ludvík Němec: Láska na cizím hrobě (Druhé město, 2013), Svetlana Žuchová: Obrazy zo života M. (Marenčin PT, 2013)

Poezie: Bohdan Chlíbec: Zimní dvůr (Druhé město, 2013), Marcela Veselková: Identity (Aspekt, 2013)

Věda: Jiří Koten: Jak se fikce dělá slovy (Host, 2013), Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatura (Cathedra, 2013)

Výstupy:

Vladimír Barborík: „It’s only rock’n’roll“ – je to len literatúra. Romboid 49, 2014, č. 9–10, s. 110–112

Michal Habaj: Podstata a zmysel Zimného dvora. Romboid 49, 2014, č. 9–10, s. 44–48

Radoslav Passia: Metafora rozkladajúceho sa sveta. Romboid 49, 2014, č. 9–10, s. 44–48

Jana Pácalová: Cisár je nahý. Romboid 49, 2014, č. 8, s. 73–75

Ivana Taranenková: Jiří Koten: Jak se dělá fikce slovy. Slovenská literatúra 62, 2015, č. 2, s. 152–155

14. setkání, Košice 16.–18. 9. 2015

Próza: Emil Hakl: Hovězí kostky (Argo, 2014), Richard Pupala: Návštevy (Marenčin PT, 2014)

Poezie: Jakub Chrobák: Jak prázdné kolo, po ráfku (Malina, 2014), Peter Šulej: Nódy (Vlna / Drewo a srd, 2014)

Věda: Petr Hrtánek: Literární apokryfy v novější české próze. Hledání architextu (Host, 2014), Radoslav Passia: Na hranici. Slovenská literatura a východoslovenský hraničný areál (Modrý Peter, 2014)

Výstupy:

Michal Jareš: Na návštěvách v modelovém světě. Romboid 50, 2015, č. 3, s. 14 –17

Michal Habaj: Tesne vedľa. Romboid 50, 2015, č. 9-10, s. 121–124

Iva Málková: Nódy – kódy. Romboid 51, 2016, č. 3, s. 70–72

Michal Jareš: Radoslav Passia: Na hranici. Slovenská literatúra 63, 2016, č. 1, s. 73–76

15. setkání, Zlín 14.-16. 9. 2016

Próza: Anna Bolavá: Do tmy (Odeon, 2015), Vanda Rozenbergová: Slobodu bažantom (Slovart 2015)

Poezie: Radek Malý: Všehomír (Host 2015), Ľuboš Bendzák: Pohreb andulky a iné udalosti dňa (Modrý Peter 2015)

Věda: Ondřej Sládek: Jan Mukařovský. Život a dílo (Host 2015), Pavel Matejovič: Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia (Kalligram 2014)

Výstupy:

Vladimír Barborík: Cesta premeny. Platforma pre literatúru a výskum, 2017, http://plav.sk/node/35

Radoslav Passia: Debut, ktorý zasvietil. Romboid 51, 2016, č. 9, s. 139–141.

Michal Habaj: Všehovšudy: Všehomír. Platforma pre literatúru a výskum, 2016, http://www.plav.sk/node/34

Iva Málková: Pátá Bendzákova básnická sbírka. Platforma pre literatúru a výskum, 2016, http://www.plav.sk/node/31

16. setkání, Praha 12. 9. 2018

Próza: Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn (Argo, 2017), Miroslav Pech: Američané jedí kaktusy (Protimluv, 2017), Rudolf Jurolek: Pán Ó (F. R. & G., 2017), Daniel Majling: Ruzká klazika (OZ Brak, 2017)

Poezie: Ondřej Hanus: Volné verše (Host, 2017), Ján Gavura: Kráľ hlad (Skalná ruža, 2017)

Výstupy:

Michal Habaj: Zlovoľné verše. Vlna 20, 2018, č. 77, s. 115–117

Ivana Taranenková: Fantómové bolesti. Platforma pre literatúru a výskum, 2018, https://plav.sk/node/92

17. setkání, Bratislava 19. 9. 2019

Próza: Petr Stančík: Nulorožec (Druhé město, 2018), Anna Cima: Probudím se na Šibuji (Paseka, 2018), Milo Janáč: Milo nemilo (Kráľovstvo dokonalosti, 2018), Ivan Medeši: Jedenie (Valal, 2018)

Poezie: Petr Borkovec: Herbář k čemusi horšímu (Éditions Fra, 2018), Kamil Bouška: Inventura (Éditions Fra, 2018), Erik Jakub Groch: Nil (Éditions Fra, 2018), Erik Jakub Groch: Melanchólia neviem (OZ Brak, 2019)

Zprávy o Česko-slovenských konfrontacích/konfrontáciích:

Jana Pácalová: Slovenská a česká literatúra deväťdesiatych rokov 20. storočia. Slovenská literatúra 49, 2002, č. 4, s. 349–351

Ľubica Somolayová: Budmerice. Zpráva o setkání. Slovenská literatúra 50, 2003, č. 6, s. 519–520

Jana Pácalová: Reflexie najnovšej českej a slovenskej literatúry. Slovenská literatúra 51, 2004, č. 2, s. 166–168

Zuzana Ferusová: Stretnutie o súčasnej českej a slovenskej literatúre. Slovenská literatúra 52, 2005, č. 6, s. 471–472

Karol Csiba: Česko-slovenské konfrontácie VI. Slovenská literatúra 54, 2007, č. 5, s. 412–415

Radoslav Passia: Česko-slovenské konfrontácie VII. Slovenská literatúra 55, 2008, č. 5, s. 403–404

Radoslav Passia: Slovensko-české konfrontácie VIII. Slovenská literatúra 56, 2009, č. 5–6, s. 507–508

Lubomír Machala: Malá bilance česko-slovenských (literárněvědných) konfrontací. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 79–80