Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Oddělení literatury 19. století

Oddělení, založené v roce 2010, se soustřeďuje na výzkum české literatury od druhé poloviny 18. století do počátku 20. století v jejích středoevropských souvislostech. Jeho členové se podílejí také na vydávání soudobých děl a pramenů k poznání české literatury a kultury a významných, obtížně dostupných či dosud neuspořádaných prací z historie oboru, a zapojují se také do projektů jiných oddělení ÚČL na tomto poli.

V posledních letech se členové oddělení soustředili především na rozsáhlý týmový projekt, jenž si kladl za cíl v souřadnicích evropského romantického nacionalismu pojednat funkce Rukopisů královédvorského a zelenohorského při utváření moderní české kultury a umění od jejich nálezu v roce 1817 až po současné postmoderní adaptace (monografie Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885), 2014; Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, 2019). Zapojili se do práce na novém výkladovém modelu dějin české literatury v projektu Dalibora Turečka a Petra Zajace Diskursivita české literatury 19. století (monografie Český a slovenský literární klasicismus, 2018; České literární romantično, 2012; Český a slovenský literární parnasismus, 2015; samostatná publikace Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891, 2016). Utváření literárních kánonů v českých zemí v „dlouhém“ 19. století se členové oddělení následně věnují i ve výzkumu dějin literární kritiky v českých zemích (Počátky české literární kritiky 1770–1805, 2021). Ediční zájem členů oddělení a zároveň spolupráci napříč ÚČL reprezentuje např. kritická hybridní edice Máchova Máje (2019) a s ní spojené publikace.

V roce 2017 byl jako součást oddělení založen samostatný Germanobohemistický tým, který rozšiřuje přirozený zájem oddělení o vztahy česky a německy psaných literatur na území českých zemí a zabývá se metodologií tohoto zkoumání.

Členové oddělení pořádají odborné přednášky, mezioborové konference a kolokvia (účastní se mj. přípravy plzeňských sympozií k problematice 19. století), spolupracují na přípravě výstav a dalších popularizačních aktivit zaměřených na revizi místa literatury 19. století v české kulturní paměti a pedagogicky působí na vysokých a středních školách.

Vedoucí oddělení: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.
dobias@ucl.cas.cz
222 828 141
Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.
faktorova@ucl.cas.cz
222 828 140
Mgr. Michal Fránek, Ph.D.
franek@ucl.cas.cz
543 211 868
PhDr. Ladislav Futtera
futtera@ucl.cas.cz
222 828 205
Mgr. Martin Hrdina, Ph.D.
hrdina@ucl.cas.cz
222 828 140
Mgr. Michal Charypar, Ph.D.
charypar@ucl.cas.cz
222 828 140
PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.
petrbok@ucl.cas.cz
222 828 141 / 205
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D.
smycka@ucl.cas.cz
222 828 205
Aktuální projekty

Literární kritika v českých zemích v době formování národních kánonů (1806–1858)

Hlavní řešitel: Dalibor Dobiáš
Řešitelský tým: Veronika Faktorová, Iva Krejčová, Václav Petrbok, Catherine Servant, Václav Smyčka, Zuzana Urválková
Rok zahájení: 2023

Literární kritika přispěla v 19. století k tomu, že se široce chápané a regionálně vymezené písemnictví proměnilo v (zdánlivě) uzavřené národní literatury, v nichž zaujala prestižní místo beletrie ve vernakulárním jazyce. Jak se ovšem – studuje projekt – taková kanonizační praxe, s prvky exkluzivity, romantické filozofie dějin apod., v 19. století ustalovala, jak se v ní prosazovala autonomie díla a jaké alternativy nabízela?

Autonomizace českého umění: průběh procesu v kritické recepci literární, výtvarné a hudební produkce 60. až 80. let 19. století

Hlavní řešitel: Martin Hrdina
Řešitelský tým: Eva Bendová, Michal Fránek, Ladislav Futtera, Michal Charypar, Jiří Kopecký
Rok zahájení: 2020

Hlavním cílem výzkumu je objasnit, jak probíhala autonomizace české umělecké sféry v 60. až 80. letech 19. století. Mezioborově koncipovaný projekt bude sledovat průběh tohoto procesu v kritické reflexi soudobé české literární, výtvarné a hudební tvorby – nejen v tradičně excerpovaných novinách a časopisech, ale i v opomíjených oblastech kulturní periferie. Autoři výzkumu se zaměří na argumentaci týkající se pozice umělců ve společnosti a identifikují díla, která podněcovala diskuse a…

Transkulturní synopse literatur českých zemí dlouhého 19. století

Hlavní řešitel: Václav Petrbok, Václav Smyčka
Řešitelský tým: Jan Budňák, Ladislav Futtera, Miroslav Němec, Matouš Turek
Rok zahájení: 2020

Zamýšlená transkulturní synopse má spojovat chronologický přístup s důrazem na konkrétní „uzlové body“, na významové dění uvnitř textů, v němž ke zmíněným procesům dochází.

Ukončené projekty

Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století

Hlavní řešitel: Dalibor Dobiáš
Řešitelský tým: Tamás Berkes, Jean Boutan, Alessandro Catalano, Iveta Cermanová, David L. Cooper, Peter Deutschmann, Lena Dorn, Milan Ducháček, Michal Fránek, Ladislav Futtera, Xavier Galmiche, Martin Hrdina, Michal Charypar, Reinhard Ibler, Bohumil Jiroušek, Jiří Kopecký, Iva Krejčová, Dita Křišťanová, Jiří Kudrnáč, Veronika Lukešová, Pavla Machalíková, Tomáš Masař, Radana Merzová, Miroslav Novák, Václav Petrbok, Kateřina Piorecká, Vlasta Reittererová, Miloš Řezník, Catherine Servant, Václav Smyčka, Marijan Šabić, Karel Šebesta, Franc Šěn, Karel Šima
Rok zahájení: 2011
Publikace oddělení
Vstoupit do e-shopu