Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Mezinárodní projekty

V rámci mezinárodní spolupráce ÚČL intenzivně navazuje a rozvíjí kontakty s vědeckými institucemi i individuálními badateli po celém světě, k čemuž slouží i řada nabízených stipendijních programů.

Celoakademický Fellowship Josefa Dobrovského podporuje „česká studia“ v jejich národním i teritoriálním vymezení formou financování krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů na ústavech Akademie věd ČR. Ústavem zřizované Stipendium Zdeňka Pešata slouží k podpoře studijních pobytů zahraničních badatelů, vysokoškolských pedagogů a doktorandů zabývajících se českou literaturou v jazykovém nebo teritoriálním smyslu. Zájemcům o krátkodobé badatelské pobyty jsou ale k dispozici i další stipendia a stáže.

ÚČL je v současnosti spoluřešitelem dvougrantových projektů v programech European Cooperation in Science and Technology (COST) a Joint Progamming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH).

READ IT (Reading Europe Advanced Data Investigation Tool, 2018–2020)

V červnu 2018 zahájil mezinárodní řešitelský tým pod vedením Brigitte Ouvry-Vial z Université du Maine práce na projektu READ IT – Reading Europe Advanced Data Investigation Tool, který je financovaný z programu JPI CH. Účastní se ho šest hlavních partnerů a čtyři asociované instituce z celkem šesti zemí. Hlavním spoluřešitelem za Česko je Michael Wögerbauer (oddělení pro výzkum literární kultury), jehož pracovní skupina soustředěná v ÚČL pokrývá společenskovědní aspekty výzkumu. Bude napomáhat při implementaci algoritmů, které mají v různých jazycích (angličtině, češtině, francouzštině, italštině, němčině, ruštině) rozpoznávat v digitalizovaných textech čtenářské zážitky, a věnovat se na případových studiích testování algoritmů i uživatelského rozhraní.

Pracovní skupina ÚČL: Mag. Dr. Michael Wögerbauer (PI, WP4 leader), Mgr. Tomáš Suk (manažer projektu), Anežka Kuzmičková, Ph.D. (Stockholm University), Roar Lishaugen, Ph.D. (Oslo University), Claire Madl, Ph.D. (CEFRES Praha), Mgr. Petr Píša, Ph.D., Damiano Rebecchini, Ph.D. (Univ. of Milano), prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.

NEP4DISSENT: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

Projekt je od října 2017 financován z evropského programu COST (potrvá do roku 2021). Pod vedením Macieje Maryla z Instytutu Badań Literackich PAN se ho účastní vědci ze 33 zemí. Cílem projektu je iniciovat novou etapu výzkumu kulturního disentu v bývalých socialistických zemích v letech 1948–1989 a vytvořit platformu pro jeho nadnárodní a multidisciplinární výzkum včetně důrazu na inovativní a efektivní šíření výsledků tohoto bádání a spolupráci s dalšími relevantními odborníky a zástupci z praxe (archiváři, kurátoři, vzdělávací instituce). – Nositelem doprovodného projektu Média kulturní opozice v Československu (program INTER-COST, zahájen v červnu 2018), zastřešujícím téma na národní úrovni a zahrnujícím i odborníky z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Filosofického ústavu AV ČR, je ÚČL.

Pracovní skupina ÚČL: Mgr. Jan Matonoha, Ph.D., PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Mgr. Petra Loučová.

Z dalších mezinárodních projektů

Aktuální projekty

Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe

Cílem projektu, který pod vedením prof. Joepa Leerssena (University of Amsterdam) sdružuje badatele z většiny evropských zemí, je příprava hypertextové encyklopedie s ca. 1200 hesly, jež pokryjí klíčové oblasti romantického nacionalismu v Evropě (např. kulturní instituce, edice, překlady, literární tvorba), představí jeho nejvýznamnější představitele a v důsledku upozorní na souvislosti tohoto fenoménu napříč státními a národními hranicemi a umožní jeho nové, interdisciplinární a komparativní studium. Projekt vzniká v rámci SPIN, Study Platform of Interlocking Nationalisms. Více zde.

Spoluřešitel za ÚČL: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

Jiří Gruša Werkausgabe

Cílem projektu řízeného prof. Hansem Dieterem Zimmermannem (Technische Universität Berlin) a dr. Daliborem Dobiášem (ÚČL) je vydat v 10 komentovaných svazcích v německých originálech a překladech z češtiny, resp. angličtiny do němčiny nejvýznamnější literární a esejistické texty česko-německého spisovatele Jiřího Gruši (1938–2011), a zpřístupnit tak německojazyčné veřejnosti v plné šíři jeho dílo. Edice, která vzniká jako protějšek českojazyčných Spisů Jiřího Gruši (nakladatelství Barrister & Principal v Brně), reflektuje současně obecnější otázku, jak edičně naložit s dílem českých autorů, kteří zapůsobili ve víceru jazykových prostředí. Dosud se objevily první 4 svazky (na projektu dále z ÚČL AV ČR spolupracoval Michael Wögerbauer). Více zde.

Spoluřešitel za ÚČL: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

Concrete Poetry: An International Perspective

Cílem projektu vedeného prof. Clausem Clüverem (Indiana University) je analyzovat fenomén konkrétní poezie v širokém mezinárodním kontextu, zmapovat specifika, která konkrétní poezie získávala v jednotlivých národních literaturách, vysledovat její genezi a také její další život od osmdesátých let do současnosti. Výstupem bude kolektivní monografie publikovaná v nakladatelství Rodopi.

Spoluřešitel za ÚČL: PhDr. Karel Piorecký, Ph.D.

Gemeinsames Österreichisch-Tschechisches Geschichtsbuch

Ve společné česko-rakouské učebnici dějepisu usiluje autorský tým o novou, komparativní interpretaci politických, sociálních, ekonomických a kulturních dějin společného česko-rakouského soužití s důrazem na analýzu konfliktní události 19. a 20. století (národnostní politika v Rakousku-Uhersku, zánik monarchie, rozbití ČSR, Benešovy dekrety, fenomén Temelín) a (auto)stereotypizaci obou aktérů. Vedle toho vznikne i pomůcka pro učitele a didaktický materiál. Více zde.

Hlavní řešitelé: Ständige Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe (SKÖTH), Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

Řešitel za ÚČL: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

Österreichisches biographisches Lexikon und biographische Dokumentation

Cílem dlouhodobého projektu vedeného Dr. Christine Gruber (Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften) je vytváření spolehlivých biogramů a ověřených bibliografických odkazů především kulturně, historiograficky a literárně činných osobností českých zemí (českého i německého jazyka) pro mezinárodně vysoce uznávané biografické kompendium, představující základní referenční literaturu pro studium dějin habsburské monarchie od poloviny 18. století do roku 1918. Více zde. Dosavadní výstupy: kolem 90 biografií v tištěné, přes 60 biografií v online verzi.

Řešitel za ÚČL: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.