Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Popis fondů

Fondy knihoven ÚČL jsou složeny z několika dílčích celků:

Bohemistická knihovna ÚČL

Cíleně budována od začátku existence ústavu, nyní čítá více než 100 000 svazků. Fond zahrnuje jak časopiseckou (cca 1300 titulů, z toho 150 aktuálně odebíraných), tak knižní produkci se vztahem k široce vymezené oblasti české literatury a oborů příbuzných.

Z beletrie se snažíme shromažďovat významná vydání děl autorů české literatury, cíleně se pak zaměřujeme na vydání první, vydání v souborech sebraných, vybraných či kriticky připravených spisů, popř. další závažná vydání (ediční aparát, doprovodná studie atp.).

Z odborné literatury se fond snaží obsáhnout veškeré publikace k české literární historii a teorii s širokým přesahem k oborům příbuzným (uměnověda, filosofie, historie, lingvistika aj.).

Pozornost je věnována i různým drobným a příležitostným tiskům, vydáním bibliofilským či velkoformátovým. Okrajově je sledována i světová beletristická produkce, především pak sebrané spisy jejích reprezentativních autorů.

Celý fond je kontinuálně doplňován a v současnosti plně elektronicky zkatalogizován.

Knihovna Umělecké besedy

Zakonzervovaný fond o cca 12 000 svazcích, který se do ÚČL dostal počátkem padesátých let 20. století po zániku Umělecké besedy.

Fond je orientován především na českou a světovou beletristickou produkci, případně odbornou literaturu příbuzných oborů, a časově pokrývá zejména období druhé poloviny 19. století a počátku století dvacátého.

Celý fond je v současnosti plně dostupný pomocí elektronického katalogu.

Knihovna někdejšího Kabinetu pro studium českého divadla ÚČSL ČSAV

Zakonzervovaný fond o cca 12 000 svazcích ÚČL připadl v roce 1992, kdy byl Kabinet pro studium českého divadla, součást někdejšího ÚČSL ČSAV, zrušen.

Fond sleduje domácí i zahraniční teatrologickou produkci zejména pro období druhé poloviny 20. století, ale i starší, a to jak pokud jde o rukopisy divadelních her či divadelní časopisy, tak jde-li o literaturu sekundární.

Výhledově je připravován k rekatalogizaci, zatím je k dispozici naskenovaný lístkový katalog.

Knihovna někdejšího Oddělení západních literatur ÚČSL ČSAV

Zakonzervovaný fond o cca 40 000 svazcích do majetku ÚČL přešel po zrušení někdejšího oddělení západních literatur ÚČSL ČSAV v roce 1992.

Je orientován především na beletrii a odbornou literaturu z oblasti románské, germánské a anglosaské literatury, včetně literatury českoněmecké.

Fond je dostupný pomocí elektronického katalogu.

Staročeská sbírka

Staročeská sbírka obsahuje soubor mikrofilmů a fotokopií literárních památek z 13.–17. století v češtině, latině a němčině. Jde o kopie rukopisů a tisků z českých i zahraničních knihoven, archivů a muzeí, které byly shromažďovány od roku 1941 do roku 1993 (více než 163 tisíc polí mikrofilmů a více než 155 tisíc fotokopií). Zahrnuje i díla obtížně dostupná nebo mezitím ztracená, v úplnosti např. dílo Jana Husa nebo J. A. Komenského.

Staročeská fotoarchivní sbírka – historie, současný stav a význam (Vendula Rejzlová-Zajíčková, vyšlo v České literatuře 1/2014)

K dispozici je naskenovaný lístkový katalog.

Knihovna brněnského pracoviště ÚČL

Fond o rozsahu přibližně 18 000 svazků vznikl z příručních knihoven pracovníků brněnské pobočky ústavu.

Zaměřuje se na českou beletrii 20. století a původní současnou literaturu, literární teorii a literární vědu.

Dostupný je pomocí elektronického katalogu.

Poděkování

Fondy pražské a brněnské knihovny ÚČL AV ČR jsou rozšiřovány mimo jiné díky laskavým darům jednotlivců z řad odborné obce i veřejnosti.

S vděčností připomínáme odkazy významných částí osobních knihoven následujících kolegyň a kolegů:

  • Vladimíra Forsta
  • Vladimíra Macury
  • Anežky Vidmanové
  • Jaroslava Meda
  • Ludmily Lantové