Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Oddělení ediční a textologické

Oddělení se věnuje historii i současným otázkám textologie a ediční praxe. Vedle vlastní ediční činnosti usiluje o rozvoj metodologických přístupů v oblasti vydávání novočeských literárních textů s akcentem na využití digitálních technologií (první projektem oddělení byla Česká elektronická knihovna).

Od roku 2007 se oddělení orientuje především na dlouhodobé vydavatelské projekty, jejichž cílem je koncepčně a za využití digitálních technologií zpracovávat edice novočeských autorů v tzv. vědeckých kritických vydáních v rámci projektu Kritická hybridní edice — realizace knižních a digitálních edic Petra Bezruče, Karla Jaromíra Erbena, Františka Gellnera, Karla Hlaváčka, Karla Hynka Máchy či Karla Tomana.

Členové oddělení od roku 2016 současně významně participují na přípravě svazků edice Česká knižnice, která je svým zaměřením orientována k širší čtenářské obci.

Bádání v oblasti epistolografické prohlubuje v rámci oddělení působící Tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla.

Paralelně s ediční činností usiluje oddělení o kritické promýšlení teoretických otázek minulé i současné textologie a ediční praxe. Reflexe metodologických otázek z této oblasti se mimo publikovaní dílčích studií zúročuje především v samostatné ediční řadě Varianty.

Oddělení též každoročně organizuje Textologická kolokvia, která jsou diskusní platformou pro domácí badatele-editory. Členové oddělení současně realizují své individuální badatelské projekty a spolupracují s týmy z jiných oddělení ÚČL, dlouhodobě úzce či volněji spolupracují s předními univerzitními pracovišti v České republice, zvláště pak s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Katedrou informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze.

Významnou součástí činnosti oddělení je i řízení nakladatelské činnosti ÚČL AV ČR.

Vedoucí oddělení: Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D.

Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D.
flaisman@ucl.cas.cz
222 828 208
PhDr. Petra Hesová, Ph.D.
hesova@ucl.cas.cz
222 828 210
Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D.
iwashita@ucl.cas.cz
222 828 209
PhDr. Lucie Kořínková, Ph.D.
peisertova@ucl.cas.cz
222 828 208
Mgr. Šárka Kořínková
sarka.korinkova@ucl.cas.cz
222 828 209
Mgr. Michal Kosák, Ph.D.
kosak@ucl.cas.cz
222 828 118 / 208
Mgr. Iva Mrázková
Mgr. Iva Mrázková
mrazkova@ucl.cas.cz
222 828 209
Mgr. Eliška Müllerová
davidova@ucl.cas.cz
222 828 209
Mgr. Jakub Říha, Ph.D.
riha@ucl.cas.cz
222 828 208
Mgr. Zuzana Říhová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Říhová, Ph.D.
rihova@ucl.cas.cz
222 828 210
Aktuální projekty

Network of Letters (NETLET) Korespondence intelektuálních elit v přelomových dobách českých dějin z digitální perspektivy

Hlavní řešitel: Daniela Iwashita (za ÚČL)
Řešitelský tým: Daniela Iwashita, Šárka Kořínková, Eliška Müllerová (za ÚČL)
Rok zahájení: 2023

Projekt Network of Letters (NETLET) má tři hlavní cíle: Vyvinout a implementovat digitální nástroje pro zpracování, analýzu a vizualizaci velkého množství dat korespondenčních souborů; vybudovat základnu pro online národní datový repozitář shromažďující metadata a data rozsáhlých souborů korespondence intelektuálních elit českých zemí a prozkoumat shromážděná metadata (v řádu několika tisíc) tří korespondenčních souborů metodami síťové analýzy a vizualizovat je.

Jiří Kolář: Prometheova játra – Kritická hybridní edice

Hlavní řešitel: Jakub Říha
Řešitelský tým: Jiří Flaišman, Zuzana Říhová, Eva Vrabcová
Rok zahájení: 2022

Cílem projektu je jednak nové kritické vydání básnické knihy Jiřího Koláře Prometheova játra v řadě Kritická hybridní edice, zahrnující čtenářské knižní a vědecké elektronické vydání s veškerým pramenným materiálem a kritickým aparátem; jednak rozvinutí metodiky Kritické hybridní edice za pomoci postupů genetické kritiky.

Analýza motivických klastrů z oblasti aktuálních kulturně-společenských témat a jejich aplikace na materiál uměleckých textů 19. a počátku 20. století

Hlavní řešitel: Jiří Flaišman
Řešitelský tým: Daniela Iwashita, Karel Klouda (ČVUT), Lucie Kořínková, Michal Kosák, Tereza Nováková, Michal Valenta (ČVUT), Eva Vrabcová
Rok zahájení: 2021

Hlavním cílem projektu je analýza možností vytváření tematických klastrů na materiálu uměleckého textu novočeské literatury a jejich následná aplikace na konkrétní digitálně zpracované veršované texty obsažené v plnotextové databázi česky psané poezie 19. a počátku 20. století Česká elektronická knihovna.

Život jednoho románu: Vaculíkův Český snář v literární komunikaci

Hlavní řešitel: Petr Šámal
Řešitelský tým: Daniela Iwashita, Hana Kosáková, Michal Kosák
Rok zahájení: 2020

V rámci projektu bude na příkladu románu Ludvíka Vaculíka Český snář zkoumáno fungování neoficiální literární komunikace v 70. a 80. letech 20. století. Formou hloubkové sondy, analyzující genezi a sociální „život“ jediného díla, projekt přispěje k poznání forem existence specifického okruhu spisovatelů a bude věnovat pozornost otázkám, jež se nacházejí v centru pozornosti současného bádání o literárním samizdatu (mj. podoby literární výměny, transnacionalita, materialita).

Ukončené projekty
Publikace oddělení