ivermectin and laprozsole stromectol philippines ivermectin cross blood brain barrier collie what companies produce ivermectin ivermectine canari
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura druhé dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích

Projekt přinese první analytické a interpretační uchopení české literární produkce z let 2011–2020. Zasadí ji do kontextu literárního dění a prostřednictvím syntetizujících studií a interpretací vybraných literárních děl bude charakterizovat podoby a proměny jednotlivých literárních druhů v daném období.

Tyto interpretační texty budou v každém oddíle uvozeny vstupní studií reflektující dění v soudobém literárním životě i vývoj a stav v oblasti současné prózy, poezie a dramatu.
Publikace bude navazovat na předchozí svazky V souřadnicích volnosti (2008) a V souřadnicích mnohosti (2014), s kterými bude tvořit celek textů bezprostředně reflektující aktuální stav polistopadové literární tvorby. Proto bude zachována již ustálená struktura hesel, jejich rozsah a členění. Adresáty publikace budou i v tomto případě studenti středních a vysokých škol a jejich pedagogové, širší odborná veřejnost, ale i laický zájemce o současnou českou literaturu.
Autorský tým bude sestávat převážně z členů Oddělení 20. století a literatury současné, respektive Týmu pro současnou literaturu a Týmu pro výzkum moderního českého divadla. Redaktoři jednotlivých oddílů (Próza: Alena Šidáková Fialová, Poezie: Petr Hruška, Drama: Lenka Jungmannová), kteří budou zároveň autory vstupních studií (k nim bude patřit ještě Marek Lollok zpracovávající problematiku literárního života) zároveň osloví ke spolupráci na interpretačních heslech i externí spolupracovníky.
Před samotnou tvorbou textů proběhne workshop o podobě a především výběru jednotlivých hesel, tedy konkrétních literárních děl určených k interpretaci. Během práce na projektu budou vybraná hesla publikována časopisecky, zvažujeme též možnost didaktického využití textů zpracovávajících období české literatury, které ještě nemá oporu v literárněhistorických příručkách a učebnicích.

Výstup: soubor studií a interpretací v tištěné publikaci navazující na svazky V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích (Praha, Academia 2008) a V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích (Praha, Academia 2014).

Poskytovatel financí:
Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Řešitel: Alena Šidáková Fialová
Řešitelský tým: Petr Hruška, Lenka Jungmannová, Marek Lollok
Hlavní výstup:

Soubor studií a interpretací v tištěné publikaci.

Oddělení: Oddělení literatury 20. století a literatury současné