Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura druhé dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích

Projekt přinese první analytické a interpretační uchopení české literární produkce z let 2011–2020. Zasadí ji do kontextu literárního dění a prostřednictvím syntetizujících studií a interpretací vybraných literárních děl bude charakterizovat podoby a proměny jednotlivých literárních druhů v daném období.

Tyto interpretační texty budou v každém oddíle uvozeny vstupní studií reflektující dění v soudobém literárním životě i vývoj a stav v oblasti současné prózy, poezie a dramatu.
Publikace bude navazovat na předchozí svazky V souřadnicích volnosti (2008) a V souřadnicích mnohosti (2014), s kterými bude tvořit celek textů bezprostředně reflektující aktuální stav polistopadové literární tvorby. Proto bude zachována již ustálená struktura hesel, jejich rozsah a členění. Adresáty publikace budou i v tomto případě studenti středních a vysokých škol a jejich pedagogové, širší odborná veřejnost, ale i laický zájemce o současnou českou literaturu.
Autorský tým bude sestávat převážně z členů Oddělení 20. století a literatury současné, respektive Týmu pro současnou literaturu a Týmu pro výzkum moderního českého divadla. Redaktoři jednotlivých oddílů (Próza: Alena Šidáková Fialová, Poezie: Petr Hruška, Drama: Lenka Jungmannová), kteří budou zároveň autory vstupních studií (k nim bude patřit ještě Marek Lollok zpracovávající problematiku literárního života) zároveň osloví ke spolupráci na interpretačních heslech i externí spolupracovníky.
Před samotnou tvorbou textů proběhne workshop o podobě a především výběru jednotlivých hesel, tedy konkrétních literárních děl určených k interpretaci. Během práce na projektu budou vybraná hesla publikována časopisecky, zvažujeme též možnost didaktického využití textů zpracovávajících období české literatury, které ještě nemá oporu v literárněhistorických příručkách a učebnicích.

Výstup: soubor studií a interpretací v tištěné publikaci navazující na svazky V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích (Praha, Academia 2008) a V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích (Praha, Academia 2014).

Poskytovatel financí:
Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Řešitel: Alena Šidáková Fialová
Řešitelský tým: Petr Hruška, Lenka Jungmannová, Marek Lollok
Hlavní výstup:

Soubor studií a interpretací v tištěné publikaci.

Oddělení: Oddělení literatury 20. století a literatury současné