Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Korpus současné poezie

Cílem společného projektu Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Ústavu Českého národního korpusu je vybudovat korpus současné poezie, který by umožňoval metodami korpusové lingvistiky a rovněž v metodologických intencích digital literary studies zkoumat českojazyčné básnické texty zveřejněné v 1. vydání od roku 2000 do současnosti. Záměrem je především vytvořit širokou empirickou základnu, na jejímž základě bude možné identifikovat a verifikovat specifika současného poetického jazyka a posílit literárněhistorické poznání české poezie nedávné minulosti a přítomnosti, tedy v období, kdy ji významně ovlivnila změna mediálního paradigmatu daná nástupem digitálních médií.
Jelikož k záměrům projektu patří popsat a analyzovat „poezii v digitálním věku“, tj. současnou poezii v maximálním rozpětí literárního systému, co možná nejúplnější bude i množina zdrojů, z nichž budou texty do korpusu přijímány: knihy, sborníky, časopisy, webové stránky, blogy, amatérská literární fóra a event. další zdroje.

Řešitelé budou usilovat o získání grantové podpory pro tento projekt, nicméně přípravné práce na něm již byly zahájeny. Realizace projektu nebude podmíněna získáním grantu. Vztahy mezi oběma řešitelskými pracovišti jsou ošetřeny Dohodou o spolupráci.

Poskytovatel financí: ÚČL AV ČR (ústavní projekt)
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021
Řešitel: Karel Piorecký
Řešitelský tým: Petr Plecháč
Další řešitelé: Ústav Českého národního korpusu
Hlavní výstup:

Hlavním výstupem projektu bude samotný Korpus současné poezie v podobě digiálního uložiště básnických textů strukturovaného analogicky k již existujícímu Korpusu českého verše (19. a počátku 20. století). Vedlejšími výstupy budou časopisecké studie věnované literárněhistorickým, versologickým či metodologickým otázkám souvisejícím s poezií sledovaného období.

Oddělení: Oddělení literatury 20. století a literatury současné