Previous Next
Kapitoly z korpusové versologie — cesta správným směrem JIŘÍ MILIČKA Ve středoevropském prostoru se nikdy příliš nezdůrazňovala dichotomie mezi science a humanities, jak ji chápe...
Historia literaria v kulturách vědění LENKA ŘEZNÍKOVÁ Podobně jako další oblasti společenských věd také dějiny vědění prošly v posledních desetiletích...
Vědec a kulturní politik Arnošt Kraus VÁCLAV MAIDL Ve dnech 5.–6. října 2017 se na FF UK v Praze v Hybernské ulici konalo mezinárodní symposium Der...

Versologický tým vznikl na konci roku 2012 a sdružuje pracovníky zabývající se teorií verše napříč ústavními odděleními (zastoupeno je oddělení teorie, oddělení ediční a textologické a oddělení pro výzkum literatury 19. století). Tým navazuje na někdejší versologický tým Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, který tvořili pracovníci tehdejšího textologického oddělení (Miroslav Červenka, Stanislava Mazáčová, Milada Chlíbcová ad., externě s týmem spolupracovala Květa Sgallová).

Badatelská činnost týmu se realizuje jak formou individuálních, tak i kolektivních výzkumných projektů. V současné době je hlavním vědeckovýzkumným úkolem versologického týmu řešení grantového projektu „Dějiny a teorie českého verše 19. století“.

Tým spolupracuje mimo jiné s Ústavem Českého národního korpusu FF UK, Ústavem teoretické a komputační lingvistiky FF UK, Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK nebo s Ústavem ruského jazyka V. Vinogradova RAN.

 

Podrobnější informace o Versologickém týmu včetně on-line nástrojů umožňujících práci s Korpusem českého verše í naleznete na webu:
.

 

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Grantové:

Nerudův verš

V rámci grantového projektu 15-19820S podpořeného GA ČR, jehož řešitelem je Jakub Říha, vzniká monografická práce o verši Jana Nerudy. Monografie je zaměřena na rozbor základních aspektů Nerudova verše (metriky, rytmiky, rýmu a strofiky) v kontextu českého a evropského verše.

Ústavní:

V roce 2016 byl zahájena práce na projektu Korpus českého verše 1. poloviny 20. století, jehož řešiteli jsou Petr Plecháč a Robert Kolár. Cílem projektu je navázat na Korpus českého verše 19. století.

Kolektivní:

Úvod do teorie verše. Viz zde.

DOKONČENÉ PROJEKTY 

Grantové:

Dějiny a teorie českého verše 19. století

V rámci grantového projektu P406/11/1825 podpořeného GA ČR, jehož řešiteli jsou Robert Kolár a Petr Plecháč, vznikl Korpus českého verše 19. století (KČV). KČV sestává z textů obsažených v České elektronické knihovně, které byly lemmatizovány a fonologicky, morfologicky a metricky anotovány. Fonologická a metrická anotace byla provedena automaticky s využitím počítačového programu Květa, jehož autorem je Petr Plecháč. Získaná data umožnila vytvoření unikátní veřejně přístupné Databáze českých meter 19. století. Databáze, obsahující přes 2 miliony veršů, poskytuje všem zájemcům detailní informace o verši 19. století.

 

 

ČLENOVÉ TÝMU:

 

Mgr. Petr Plecháč, Ph.D.

Petr Plecháč se zabývá kvantitativní a korpusovou versologií, zejména pak možnostmi automatické analýzy verše a frekvenčními charakteristikami básnických textů.

 

PhDr. Robert Kolár, Ph.D. (vedoucí týmu)

Robert Kolár se zabývá teorií a dějinami českého verše (převážně) 19. století, sémantikou metra a problematikou překládání veršů.

 

Mgr. Jakub Říha (člen Oddělení edičního a textologického)

Jakub Říha se zabývá dějinami verše, především rýmem a strofikou. Těžiště jeho práce je v poezii 2. poloviny 19. století (Hálek, Neruda, Vrchlický).

  

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (vedoucí Oddělení literatury 19. století)

Dalibor Dobiáš se zabývá problematikou verše počátků národního obrození, zvláště napětím mezi jeho kulturními motivacemi, potenciálem z předchozích staletí a soudobým překladovým charakterem a v neposlední řadě i jeho jazykovými specifiky.