Previous Next
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...
Kniha tovaryšská… a hned už syntéza JIŘÍ TRÁVNÍČEK  Původní, italské vydání této nevelké publikace má vročení 1950 (podruhé vyšla po autorově smrti v roce...

Tým sdružuje pracovníky ÚČL, kteří se zabývají problematikou paměťových studií. Základní úkoly týmu byly stanoveny v návaznosti na prestižní stipendijní program AV ČR, J. E. Purkyně Fellowship, jehož nositelem byl v letech 2012–2015, Alexander Kratochvil. Pod jeho vedením vznikla komparativní komentovaná antologie Paměť a trauma pohledem humanitních věd a individuální monografie A. Kratochvila Posttraumatisches Erzählen. Trauma – Literatur – Erinnerung (2019).

V současnosti se tým zaměřuje k tématu pracovně nazvanému Poetika konspirace. Vychází z předpokladu, že mezi literaturou a konspiračním myšlením probíhala od počátku moderní doby vzájemná výměna, která se neomezovala pouze na zrcadlení témat (zednářská, jezuitská, židovská atd. spiknutí), ale i sdílení společných motivů (skrývání, „čtení“ znaků ve zdánlivě bezvýznamných událostech a faktech, zasvěcení vybraných jedinců, tajná společenství a komunity) a abduktivní logiku odhalování racionálního řádu v pozadí zdánlivě bezvýznamného života. Cílem projektu je zaprvé popsat tuto poetiku, zadruhé zmapovat ji na vybraných sondách v literárních dílech české a českoněmecké provenience od osvícenství po současnost a zatřetí vymezit ji vůči blízkým poetikám pracujícím s koncepcemi řádu a chaosu (např. v díle Michala Ajvaze, Jáchyma Topola, magicko-realistickým koncepcím skrytého řádu atd.). Cílem je přitom prověřit zvláště teze, zda konspirační myšlení a poetiky vychází v obdobích krize z rozpadu ideologických rámců sdílených hodnot.

Členové týmu:

PhDr. Lucie Antošíková, Ph.D. (vedoucí; Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné)

PhDr. Jakub Flanderka, Ph.D. (Oddělení 20. století a literatury současné)

Dr. phil. Alexander Kratochvil (visiting researcher)

Mgr. Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D. (Oddělení literatury 19. století)

Mgr. Jiří Soukup