Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

Tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla vznikl v květnu 2016 v rámci edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Tvoří jej převážně badatelky a editorky, které v posledním desetiletí připravují k vydání básníkovy rukopisné korespondence a zkoumají je ve spojitosti s genezí Demlova knižního díla, jeho žánrů a výstavby a také – vzhledem k početnosti i skladbě adresátů či témat – v širších souvislostech české slovesnosti, umění a kultury 20. století. Postupně budují elektronický archiv dopisů a připravují komentovanou knižní řadu Korespondence Jakuba Demla. Prvních pět svazků vydalo nakladatelství Dauphin (dopisy s Josefem Ševčíkem, Matějem Fenclem, Evermodem Vladimírem Balcárkem, dvojdílná korespondence s Františkem Bílkem a Demlovy vzpomínky na Josefa Floriana), počínaje šestým svazkem řadu vydává Ústav pro českou literaturu (vzájemná korespondence s F. X. Šaldou a dvojdílná edice dopisů s Otokarem Březinou).

Tým chce navázat na průkopnickou práci Vladimíra Binara, který od sedmdesátých let 20. století inicioval a uskutečnil řadu samizdatových (později i časopiseckých) edic Demlových dopisů a jiných nevydaných rukopisů a ve strojopisné edici Rukopisy VBF společně s Bedřichem Fučíkem koncipoval čtrnáctisvazkové Dílo Jakuba Demla (v letech 1978–1983 s Mojmírem Trávníčkem, knihařem Stanislavem Vodičkou a dalšími spolupracovníky dokončili třináct svazků). Tým rovněž pokračuje v práci studentského semináře, který se v letech 2007 až 2011 v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK zabýval výzkumem, opisováním a soustřeďováním Demlových dopisů a vznikly v něm desítky drobnějších i rozsáhlých edic. Studentské práce daly základ jak elektronickému archivu a prvním čtyřem svazkům Korespondence, tak sborníku Literárního archivu PNP KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918 (2011).

V září 2016 uspořádal tým mezinárodní konferenci a setkání Demlových čtenářů v Tasově a na jaře 2017 v Praze přednáškový cyklus o poetice a tradici básníkova díla. Z obou příležitostí vznikl almanach Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice (2018).

V současnosti tým zkoumá básníkovy neuspořádané rukopisy a připravuje k vydání básníkovou rodinnou korespondenci a vzpomínky. V rámci projektu Deml–Florian–Durych: Korespondence a polemiky v rukopisech, dopisech, publicistice, literární tvorbě, překladech a vydavatelském díle, který podpořila Grantová agentura ČR (GA18–23843S), se věnuje též Demlovým dopisům s Josefem Florianem a Jaroslavem Durychem.

Úkoly týmu:

  1. vyhledávat, digitalizovat, v elektronickém archivu soustřeďovat, pořádat a postupně zpřístupňovat korespondenci Jakuba Demla a jeho adresátů i související dokumenty;
  2. na základě výzkumu zpřístupňovat nejvýznamnější rozsáhlé soubory básníkovy korespondence vědecké i širší čtenářské obci v knižní komentované edici Korespondence Jakuba Demla;
  3. přispět k soustavné odborné práci s prameny důležitými pro poznání básníkova díla a života i pro studium české literatury a knižní kultury 20. století;
  4. přispět k popularizaci Demlovy korespondence i díla;
  5. vytvářet platformu pro osvojování a sdílení editologických, textologických a literárněhistorických kompetencí souvisejících s vědeckým vydáváním souborů korespondence.

Složení týmu:

Mgr. Eliška Davidová – autorka bibliografie Demlových časopiseckých prací Publicistika Jakuba Demla (diplomová práce, FF UK 2012), spolueditorka čtvrtého svazku edice Korespondence Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu (2013; eds. Lenka Žehrová et al.) a pátého svazku Sedm let jsem u vás sloužil. Vzpomínky na Josefa Floriana (2015; s Danielou Iwashitou a Petrou Poukarovou Klimešovou); hlavní editorka dvojsvazku vzájemné korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny Poznávám krásu Vašich krajin (2018). Spoluorganizovala konferenci Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice (Tasov 2016) a do stejnojmenného almanachu (2018) přispěla statí Příklad a pohoršení: K ohlasu Demlova Svědectví o Otokaru Březinovi.

Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D. – vedoucí edičního a textologického oddělení ÚČL AV ČR, garantuje metodickou a odbornou úroveň edic.

Mgr. Markéta Ř. Holanová – spolu s Lucií Hrabalovou editorka Demlových dopisů Karlu Dostálu-Lutinovovi (seminární práce, FF UK 2009 a 2011), spoluautorka sborníku KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918 (2011).

Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D. – vedoucí týmu, řídí edici Korespondence Jakuba Demla; spoluautorka a editorka sborníku KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918 (2011), editorka svazku Sedm let jsem u vás sloužil (2015; s Petrou Poukarovou Klimešovou a Eliškou Davidovou), spoluautorka dvou studií o cenzuře Demlových knih v kompendiu V obecném zájmu (2015; s Šárkou Kořínkovou), koeditorka svazku Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy (2016; s Šárkou Kořínkovou). Organizovala tasovskou konferenci Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice (2016) a uspořádala stejnojmenný almanach (2018). Podílela se též na edici vzájemné korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny Poznávám krásu Vašich krajin (2018; eds. Eliška Davidová et al.). V současnosti připravuje edici vzájemné korespondence Jakuba Demla s Josefem Florianem a básníkovy rodinné korespondence.

Mgr. Šárka Kořínková – spolu s Ivou Mrázkovou iniciátorka prvních knižních edic dopisů a spolueditorka svazku Carissime, kde se touláte? Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic (2010); editorka svazku I tento list považujte za neúplný. Dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi (2011); spoluautorka sborníku KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918 (2011), koeditorka svazku Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy (2016; s Danielou Iwashitou), podílela se též na edici vzájemné korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny Poznávám krásu Vašich krajin (2018; eds. Eliška Davidová et al.). Je spoluautorkou dvou studií o cenzuře Demlových knih v kompendiu V obecném zájmu (2015; s Danielou Iwashitou) a spoluautorkou studie Inspirace, spolupráce a polemiky v korespondenci Jakuba Demla a Jaroslava Durycha (2018; s Vladimírou Staňkovou). Korespondenci těchto dvou básníků také v současnosti připravuje k vydání.

PhDr. Mgr. Michal Mocek – redaktor deníku Právo; dlouhodobě se zabývá historií novojičínské knihtiskárny Kryl a Scotti / Karel Kryl, o níž publikoval několik odborných statí. Do sborníku Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice (2018) přispěl studií Jakub Deml a dílo Pavly Kytlicové a zprávou Jakub Deml a novojičínští tiskaři. V současnosti se podílí na výzkumu básníkových rukopisů a na přípravě komentářů pro edici vzájemné korespondence Jakuba Demla s Josefem Florianem.

Mgr. Iva Mrázková – s Šárkou Kořínkovou iniciátorka prvních knižních edic a spolueditorka svazku Carissime, kde se touláte? Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic (2010); spoluautorka sborníku KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918 (2011); editorka dvojsvazkového souboru Číslo jednací: láska. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka (2012); podílela se též na ediční přípravě vzájemné korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny Poznávám krásu Vašich krajin (2018; eds. Eliška Davidová et al.).

Mgr. Petra Loučová – členka oddělení teorie Ústavu pro českou literaturu; spoluautorka encyklopedie Český literární samizdat 1949–1989, pro niž mj. zpracovala heslo o strojopisné edici Rukopisy VBF. Ve sborníku Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice (2018) publikovala studii „Poslední Šlépěje“ Jakuba Demla aneb Jakub Deml samizdatový. Spolupracovala na edici vzájemné korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny Poznávám krásu Vašich krajin (2018; eds. Eliška Davidová et al.).

BcA. Barbora Podaná – studuje bohemistiku na FF UK, v Ústavu pro českou literaturu mimo jiné spolupracuje na edici Korespondence Jakuba Demla, například jako koeditorka Demlova rukopisného deníku K Březinovi pro vzájemnou korespondenci Jakuba Demla a Otokara Březiny Poznávám krásu Vašich krajin (2018, eds. Eliška Davidová et al.). Spoluorganizovala konferenci Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice (Tasov 2016) a redakčně i autorsky se podílela na stejnojmenném almanachu (2018), kam přispěla statí Jakub Deml a T. G. Masaryk ve dvou pramenech.

Mgr. Vladimíra Staňková – spoluautorka a spolueditorka sborníku KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918 (2011), pro nějž edičně připravila listy Jakuba Demla Jindřichu Skopcovi; editorka dopisů Jakuba Demla Jaroslavu Durychovi (diplomová práce, FF UK 2016) a spoluautorka studie Inspirace, spolupráce a polemiky v korespondenci Jakuba Demla a Jaroslava Durycha (2018; s Šárkou Kořínkovou).