Česká literatura 70, 2022/6

Číslo 6/2022 je celé věnovánu tématu „Kvantitativní a statistické metody“, jak také zní název čísla.

Obsahuje čtyři studie: „Otázka poetismů v jazyce dnešní lyriky prizmatem Korpusu současné poezie“ autorů Karla Pioreckého a Michala Škrabala se kriticky věnuje pojmu „poetismus“ a zkouší jeho teoretické možnosti, dokládaje je korpusovým hlediskem. Celku prozaické produkce daného období se věnují Petra Poukartová a Václav Cvrček ve studii „Proměny prózy v letech 1992 až 2018“. K tématu přistupují z ryze lingvistických pozic, což jim umožní všímat si jevů, které literární věda někdy opomíjí. Překladům do cizích jazyků se věnují Ondřej Vimr a Cezary Rosiński ve studii „Česká literatura ve světě: možnosti mapování ve velkém rozsahu (1820—2020)“. V Čechách dosud málo známou metodologii literární kartografie na příkladu díla J. Arbesa prezentuje Richard Změlík ve studii „Literárněkartografické (a kvantitativní) modely v literární vědě“. Číslo doplňuje pět recenzí aktuálně vydaných českých i zahraničních literárněvědných monografií a sborníků, dvě recenze se týkají knih s tematikou vážící se k tématu celého čísla.

Česká literatura 2022/6 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 70, 2022/6
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 169
Formát 14 × 20,8 cm