Česká literatura 70, 2022/5

Číslo 5/2022 obsahuje dvě studie a jeden text v rubrice Rozhledy, recenze, zprávy z literárněvědných konferencí, text k životnímu jubileu a nekrolog.

Obě studie jsou orientovány textologicky. Studie Daniely Iwashity a Šárky Kořínkové „Práce na postupu: Puzzle“ se věnuje nově objeveným rukopisům Jakuba Demla a tomu, jak mění celkový obraz básníkova díla; studie též vymezuje tři období, v nichž Demlovy rukopisy plní různé funkce. Studie Michala Kosáka „Nad rukopisy Vaculíkova Českého snáře“ zkoumá osm strojopisných variant Vaculíkova románu, které poskytují jedinečný vhled do geneze textu, a ukazuje strategie, které autor při přepracování použil. V rozhledu Tomasze Umerleho a Vojtěcha Malínka „Literarybibliography.eu – modelový příklad pro tvorbu mezinárodní oborové bibliografie“ se autoři zamýšlejí nad teoretickou koncepcí projektu oborové literárněvědné bibliografie i nad technologickými a metodologickými otázkami spojenými s její tvorbou.

Číslo doplňuje šest recenzí aktuálně vydaných českých literárněvědných monografií a sborníků a dva referáty o aktuálně proběhnuvších literárněvědných konferencích, jeden text týkající se životního jubilea a jeden nekrolog.

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

Specifikace
Název Česká literatura 70, 2022/5
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 126
Formát 14 × 20,8 cm