Badatelské zaměření

česky a německy psaná literatura 18. a 19. století, literární prostředkování, vícejazyčnost, literární historiografie a lexikografie

Studium

1990-96 bohemistika (diplomový obor)
2004 PhD (česká literatura a literární věda)

Zaměstnání

od 1997 Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i.
2005-2008, 2016-2018 Ústav germánských studií FF UK Praha
2008-2012 Ústav českých dějin FF UK Praha
od 2020 Ústav české literatury a komparatistiky FF UK Praha

Akademické funkce

2009 vědecký pracovník

Ocenění

2010-2011, 2021 Alexander von Humboldt Stiftung - stipendium pro zkušené výzkumníky
2013 Čestná cena Česko-německého porozumění

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Dobiáš, D. et al. 2021. Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805). Akropolis, Praha.

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Schieb, R. – Petrbok, V. – Krombach, T. 2016. Literarischer Reiseführer Böhmisches Bäderdreieck: Karlsbad, Marienbad, Franzensbad. Potsdam Deutsches Kulturforum östliches Europa, Postdam.

Newerkla, S. – Petrbok, V. – Vykypělová, T. 2014. Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: Leben, Werk, Institutionen. Holzhausen, Wien.

Petrbok, V. 2012. Stýkání, nebo potýkání? Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek. Triáda, Praha.

Kapitoly v knihách

Petrbok, V. 2021. Zwischen Philologie und Kulturpolitik. Arnošt Kraus als Kritiker und Politiker. In: Březinová, H. – Höhne, S. – Petrbok, V., Arnošt Vilém Kraus (1859–1943). Wissenschaftler und Kulturpolitiker. Köln, Böhlau, 53-69.

Petrbok, V. 2021. Anmerkungen zur tschechischen Rezeption des Werkes von Fritz Mauthner. In: Jičínská, V., Fritz Mauthner (1849–1923). Zwischen Sprachphilosophie und Literatur. Köln, Böhlau Verlag, 151-170.

Petrbok, V. 2021. „My sme již všecky cesty zprubovali, jakbychom mohli snadnější komunikací s Čechy míti”. J. Palkovič im Briefwechsel mit Š. Leška. In: Brehmer, B. – Gattnar, A. – Perevozchikova, T., Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Tübingen, Tübingen Library Publishing, 269-277.

Petrbok, V. 2021. Auswahlbibliographie der Schriften von Arnošt Vilém Kraus (1883–2015). In: Březinová, H. – Höhne, S. – Petrbok, V., Arnošt Vilém Kraus (1859–1943). Wissenschaftler und Kulturpolitiker. Köln, Böhlau, 263-289.

Petrbok, V. 2020. Literatur oder Geschichte? Max Brod und Arnošt Kraus: Ein episodisches Treffen über die Figur des Thaddaeus Hagecius von Hayek. In: Kusová, J., Germanistik zwischen Mittelater und Gegenwart. Wien, Praesens, 199-208.

Petrbok, V. 2020. „Entlass deine Getreuen nicht mehr weiter in die Welt, / nur die, die dir sehsüchtig wieder entgegeneilen“. Die persönlichen und familiären tschechisch-deutschen Affinitäten Otokar. In: Petrbok, V. – Stašková, A. – Zbytovský, Š., Otokar Fischer (1883–1938). Ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. Wien, Böhlau Verlag, 25-64.

Petrbok, V. – Reichel, W. 2019. Von „destruktiven Nationalisten“, „demokratischen Patrioten“ und „helfenden Cousins“. Stereotype und Narrative in der tschechisch-österreichischen Wahrnehmung. In: Perzi, N. – Schmoller, H. – Konrád, O. – Šmidrkal , V., Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch. Weitra, Bibliothek der Provinz, 355-379.

Petrbok, V. (ed.) – Randák, J. 2018. Das lange Jahrhundert des Jiří Kořalka. In: Kořalka, J., Tschechen und Deutschland im langen 19. Jahrhundert: Studien zum gegenseitigen Verhältnis 1800-1918. Dresden, Thelem, XI-XX.

Petrbok, V. 2018. Literatur im Dienste der Politik? Einige Aspekte der Übersetzung deutschsprachiger Literatur der Böhmischen Länder ins Tschechische (1900–1918). In: Weinberg, M. – Wutsdorff, I. – Zbytovský, Š., Prager Moderne(n): Interkulturelle Aspekte auf Raum, Identität und Literatur. Bielefeld, Transcript, 85-103.

Petrbok, V. 2018. Zwischen „Finis austriae“ und „Anschluss“. Franz Ferdinand d´Este in der deutschböhmischen und tschechischen Literatur in den 1930er Jahren. In: Becher, P. – Kührer-Wielach, F., Zwischen Trauer und Triumph. Das Jahr 1918 in der mitteleuropäischen Literatur. Regensburg, Friedrich Pustet, 293-307.

Petrbok, V. – Höhne, S. 2017. Vereine und kulturelle Institutionen. In: Becher, P. – Höhne, S. – Krappmann, J. – Weinberg, M., Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart, Metzler, 89-95.

Petrbok, V. 2017. Mehrsprachigkeit/Zweisprachigkeit. I. Das 18. und 19. Jahrhundert. In: Becher, P. – Höhne, S. – Krappmann, J. – Weinberg, M., Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart, Metzler, 73-78.

Petrbok, V. 2017. "Dnes deklarace, zítra nic a pozítří jiná fráze." : z deníku cand. phil. Františka Bílého. In: Čížek, M. et al., Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 204-208.

Petrbok, V. 2016. Ludwig August Frankl als tschechischer Dichter?. In: Hecht , L., Ludwig August Frankl (1810-1894): eine jüdische Biographie zwischen Okzident und Orient. Köln ; Weimar ; Wien, Böhlau, 89-120.

Petrbok, V. 2015. „Drahý konzule!“: z korespondence Arnošta Viléma Krause s Josefem Svatoplukem Macharem. In: Kokešová, H., Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 137-150.

Förster, J. et al. 2015. Historia litteraria v českých zemích od Balbína k Cerronimu. In: Förster, J. – Podavka, O. – Svatoš, M., Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha, Filosofia, 31-52.

Petrbok, V. 2015. Jan Hus a husitství v době osvícenství. In: Čornej, P. – Ledvinka, V., Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha, Scriptorium, 176-180.

Petrbok, V. 2015. Cesta mezi národní velikány. In: Čornej, P. – Ledvinka, V., Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha, Scriptorium, 190-192.

Petrbok, V. 2015. Hus a husité v literatuře českých Němců. In: Čornej, P. – Ledvinka, V., Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha, Scriptorium, 237-241.

Petrbok, V. 2015. Jan Hus v literatuře českých zemí první poloviny 19. století. In: Čornej, P. – Ledvinka, V., Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha, Scriptorium, 180-185.

Petrbok, V. 2014. Anton Müller a jeho pražský svět. In: Ludvová, J., Fidlovačka aneb Cokoli chcete. Praha, Institut umění – Divadelní ústav, 136-174.

Petrbok, V. 2014. „Sprache als Waffe“. Deutsch-tschechischer Sprachenwechsel im literarischen Leben in den böhmischen Ländern 1860–1890. In: Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 185-200.

Petrbok, V. – Vykypělová, T. 2014. Briefe von Maximilian Schimek an Baron Žiga Zois und Karl Gottlob Anton. In: Newerkla, S. – Petrbok, V. – Vykypělová, T., Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik. Wien, Holzhausen, 347-360.

Petrbok, V. 2014. Obraz a vzpomínka. Několik poznámek k odsunu/transferu/vyhnání sudetských Němců v české a německojazyčné beletrii. In: Poliaková, M. – Raška, J. – Smyčka, V., Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Praha, FF UK, 130-152.

Petrbok, V. 2014. Böhmische und mährische Juden als Kulturvermittler zwischen Deutschen und Tschechen. Prolegomena zu einem vielseitigen Thema. In: Bogner, R. – Leber, M., Neun plus eins Literarische Beziehungen zwischen Deutschland und seinen Nachbarn. Saarbrücken, universaar Universitätsverlag, 75-95.

Petrbok, V. 2014. Zwei literaturgeschichtliche Miszellen über Maximilian Schimek. (1) Schimek und seine Rolle im Broschürenkrieg. (2) Schimek als Kultur- und Literaturhistoriker. In: Newerkla, S. – Petrbok, V. – Vykypělová, T., Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik. Wien, Holzhausen, 48-69.

Petrbok, V. 2014. Fritz Mauthner: Der letzte Deutsche von Blatna (1886/87). Literární obraz krize politického liberalismu v Čechách. In: Kubů, E. – Šouša, J. – Zářický, A., Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948 Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu. Praha, Dokořán, 219-241.

Petrbok, V. 2013. August von Kotzebue ve Stavovském divadle. In: Ludvová, J., Pražský divadelní almanach : 230 let Stavovského divadla. Praha, Institut umění – Divadelní ústav, 41-45.

Petrbok, V. 2013. Johannes Urzidils "Goethe in Böhmen" im Kontext der tschechoslowakischen Goethefeiern 1932. In: Höhne, S. – Johann, K. – Němec, M., Johannes Urzidil (1896–1970): Ein "hinternationaler" Schriftsteller zwischen Böhmen und New York. Köln - Wien - Weimar, Böhlau Verlag, 319-341.

Petrbok, V. 2012. Von der "Beamtenfrage" bis zur "Milderung der Schroffheit der nationalen Kämpfe". Voraussetzungen, Entwicklung und Wirkung von Franz Spinas Engagement in schulpolitischen Fragen vor dem Ersten Weltkrieg. In: Höhne, S. – Udolph, L., Franz Spina (1868–1938). Ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit. Köln – Wien – Weimar, Böhlau Verlag, 97-125.

Petrbok, V. 2012. Die Wiener Feuilletons von V. B. Nebeský: "Však ale má Vídeň jméno od Slovanů (Vindebona), a duch světodějin je přece spravedlivý". In: Newerkla, S. – Sodeyfi, H. – Villnow-Komárková, J., Miscellanea Vindobonensia Bohemica. In Erinnerung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický. Wien, Holzhausen, 123-131.

Petrbok, V. 2012. David Kuh a Jan Neruda. In: Frankl, M. – Toman, J., Jan Neruda a Židé: texty a kontexty. Praha, Akropolis, 107-150.

Petrbok, V. 2011. O vlastencích a Landsmannech. In: Förster, P. – Kitzler, P. – Petrbok, V. – Svatošová, H., Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše. Praha, Filosofický ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 127-144.

Petrbok, V. 2011. Die "Tatsache zweier Muttersprachen". Paul Eisners Schul- und Studienjahre in Prag des frühen 20. Jahrhunderts. In: Koeltzsch , I. – Kuklová, M. – Wögerbauer, M., Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln, Böhlau Verlag, 17-44.

Petrbok, V. 2010. Bádání o literatuře a kultuře 19. století. In: Bláhová, K. – Sládek, O., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 67-90.

Petrbok, V. – Lunga, R. 2010. Barokní kult svatého knížete Václava v česko-německých literárních souvislostech. In: Kubín, P., Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava svatého. Praha, Togga, 377-400.

Petrbok, V. 2010. August Sauer und die Bohemistik. In: Höhne, S., August Sauer (1855–1926). Ein Intellektueller in Prag zwischen Kultur- und Wissenschaftspolitik. Köln, Böhlau, 229-248.

Petrbok, V. 2010. Kdo byl Ferdinand Břetislav Mikovec?. In: Ludvová, J. – Pinkerová, H. – Dudková, V., Ferdinand Břetislav Mikovec - Pražská Thálie kolem 1850. Praha, Institut umění - Divadelní ústav, 5-53.

Petrbok, V. 2010. „Es ist eben eine Umdichtung“. Friedrich Adler als Übersetzer tschechischer Lyrik. In: Džambo, J., Praha-Prag 1900-1945. Literaturstadt zweier Sprachen, vieler Mittler. Passau, Stutz, 73-92.

Petrbok, V. 2009. Junge Krieger, alte Kriecher? Vzpomínky na revoluci 1848/1849. In: Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R., Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti?. Praha, Academia, 117-129.

Petrbok, V. 2009. Čechy v Goethovi a Goethe v Čechách. In: Urzidil, J., Goethe v Čechách. Příbram, Pistorius & Olšanská, 455-467.

Petrbok, V. 2009. „Kritický outsider“ George L. Mosse. In: Hanuš, J. – Vlček, R., Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století. Brno, Matice moravská, 177-201.

Petrbok, V. 2009. Neznámý ediční projekt "pražské vlastenské společnosti" z roku 1786. In: Hanzová, B. – Sichálek, J. – Lehečka, B., Pokušení Jaroslava Kolára. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 194-203.

Petrbok, V. 2008. "Geben Sie uns eine Geschichte der böhmischen Sprache, ihren Fortgang und Kultur, und... vergesen Sie nicht zu klassifiziren". Několik tezí k počátkům literární historiografie v českých zemích. In: Lorman, J. – Tinková, D., Post tenebras spero lucem: Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 382-392.

Petrbok, V. – Wögerbauer, M. 2008. Litteratura Duplex. Ein Konzept der tschechischen und deutschen Literatur in Prag im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. In: Höhne, S., Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei 2008. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 9-36.

Petrbok, V. 2007. Der Unterricht aus deutscher Literatur an tschechischen Gymnasien und aus tschechischer Literatur an deutschen Gymnasien von 1850 bis 1914 anhand einer Analyse der Lesebüchert. In: Höhne, S. – Nekula, M. – Tvrdík, M. – Mikuláš, R., Brücken. -, DAAD, 249-278.

Petrbok, V. – Wögerbauer, M. 2006. Litteratura duplex : Koncept české a německé literatury v Praze v poslední čtvrtině 18. století. In: Státníková, P., Praha Mozartova : Kulturní a společenský život v Praze 1780-1800. Praha, Archiv hlavního města Prahy, 70-81.

Petrbok, V. 2004. Konkordance editované a needitované korespondence. In: Vintr, J. – Pleskalová, J., Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 231-237.

Petrbok, V. 2004. Soupis jazykově českých tisků vídeňské a vídeňskonovoměstské provenience. In: Vintr, J. – Pleskalová, J., Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 416-418.

Petrbok, V. 2004. Příspěvek vídeňských a vídeňskonovoměstských bohemistů k české literární historii, bibliografii a knihopisu v letech 1710-1810. In: Vintr, J. – Pleskalová, J., Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 80-100.

Petrbok, V. 2004. J. V. Zlobický: soupisy pozůstalosti. In: Vintr, J. – Pleskalová, J., Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 222-230.

Petrbok, V. 2004. Inter arma silent musae? Česká a českoněmecká Euterpé, Kalliopé, Polyhymnia a Klio za napoleonských válek (Několik předběžných poznámek). In: Rak, J. – Veselý, M., Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 29-35.

Petrbok, V. – Reichel, W. 2004. Vídeň. In: Vintr, J. – Pleskalová, J., Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 230-230.

Petrbok, V. et al. (ed.) 2004. Korespondence. In: Vintr, J. – Pleskalová, J., Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 261-415.

Petrbok, V. 2004. O jazyce, čtenářích a patosu. In: Stich, A., Jazykověda věc veřejná. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 318-329.

Petrbok, V. 2000. Johann Joseph Polt - českoněmecký herderián?. In: Jedličková, A. – Kraitlová, I., U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. Praha, soukromý tisk, 16-23.

Petrbok, V. 2000. [Encyklopedická hesla]. In: Slovník českých spisovatelů. Praha, Libri, 1.

Články

Petrbok, V. 2019. Pavel Eisner (1889–1958): několik glos k jubileu. Časopis pro moderní filologii 101(1), 124-125.

Šámal, P. – Petrbok, V. – Barborík, V. 2018. 1918: spisovatelé tří jazyků a nový stát. Host 34(8), 86-91.

Petrbok, V. 2018. „Der Flagge präsentiert!“ Tschechische Poesie zum September 1938. Sudetenland 60(3), 326-329.

Petrbok, V. 2015. Der andere Kisch: der Literaturhistoriker und –kritiker Paul Kisch (1883–1944). Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge Roč. 23, 1-2 (2015), 79-100.

Petrbok, V. 2015. Ferdinand Břetislav Mikovec jako přispěvatel Die Grenzboten und Wiener Zeitung. Divadelní revue 26(2), 78-88.

Petrbok, V. 2014. Bilingualismus / Zweisprachigkeit als literarisches Phänomen in den böhmischen Ländern im "langen" 19. Jahrhundert : das Prolegomenon zu einem Projekt. Listy filologické Roč. 137, - (2014), 97-107.

Petrbok, V. 2014. Theodor Körner in Böhmen. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge Roč. 22, 1-2 (2014), 103-128.

Petrbok, V. 2014. Selbstübersetzung als Ausdruck der literarischen Zweisprachigkeit in den böhmischen Ländern. Voraussetzung, Motive, Wirkung. Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 5(2), 103-116.

Petrbok, V. 2014. Georg Kremnitz a jeho monografie o intertextové vícejazyčnosti. Česká literatura 62(6), 801-806.

Petrbok, V. – Vaculínová, M. 2012. V. B. Nebeský a rukopisná sbírka Knihovny Národního muzea. Sborník Národního muzea Roč. 57, č. 1/2 (2012), 16-19.

Petrbok, V. – Randák, J. 2011. "Z krvácejících rakví teče naše vůle". Sudetští Němci také jako muži října?. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století Roč. 3, Suppl. 1 (2011), 169-182.

Petrbok, V. 2011. Der Dramatiker, Kulturhistoriker und Theaterkritiker Ferdinand Břetislav Mikovec / Ferdinand Mikowetz zwischen Deutschen und Tschechen. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague economic and social history papers Roč. 14, - (2011), 44-81.

Petrbok, V. 2011. "Však my se sami dost dovedeme milovati": znovu o česko-židovsko-německé "revolučnosti" v letech 1843-1847. Slovo a smysl 8(16), 95-105.

Petrbok, V. 2011. David Kuh and Jan Neruda. Judaica Bohemiae 45(2), 95-126.

Petrbok, V. 2008. Praha mezi mýtem a historií. I. Město jako symbol. Acta Historica Neosoliensia Roč. 11, - (2008), 372-379.

Petrbok, V. 2007. Nad edicí dopisů F. Palackého ženě Terezii aneb Příspěvek poněkud bilanční. Česká literatura 55(6), 851-860.

Petrbok, V. 2003. Die Darstellung der tschechischen Nationalbewegung in der zeitgenössischen deutschen und österreichischen Publizistik und Fachliteratur. Brücken 2001/2002, - (2003), 41-59.

Lunga, R. – Petrbok, V. 2003. Die literarische Tradition der Verehrung des heiligen Wenzel zwischen Augsburg und Prag im 17. und 18. Jahrhundert. Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách Roč. 2, - (2003), 45-57.

Petrbok, V. 2003. Johann Joseph Polt und Herdres Slawenkapitel. Brücken 2001/2002, - (2003), 19-26.

Petrbok, V. – Newerkla, S. 2002. Dobrovský Revisited. Österreichische Osthefte Roč. 44, 3/4 (2002), 683-692.

Petrbok, V. 2001. Ve Vídni v české novinárně-. Čeština doma a ve světě 8(4), 224-227.

Petrbok, V. 1997. Čelakovský a Krajinci, Korutanci a Ilyrové s hrabětem Auerspergem. Souvislosti 1 (31) (1997), 105-112.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Petrbok, V. 2016. Von Karl Agnel Schneider zu Karel Sudimír Šnajdr: ein böhmischer Dichter zwischen zwei (Sprach)Welten. In: Marinelli-König, G. – Hofender, P., „Neue Bienen fremder Literaturen“. Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850). Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 53-64.

Petrbok, V. 2014. Korespondence českých hudebníků s básníkem, překladatelem, novinářem a diplomatem Camillem Hoffmannem. In: Bajgarová, J. – Wehrmeyer, A., Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu - Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i, 223-234.

Petrbok, V. 2012. Josef Wenzig und die (Selbst-) Wahrnehmung seiner politischen und literarischen Tätigkeit in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. In: Becher, P. – Höhne, S. – Nekula, M., Kafka und Prag. Literatur-, kultur-, sozial- und sprachhistorische Kontexte. Köln, Böhlau, 13-34.

Petrbok, V. 2010. Čí byl Ferdinand Břetislav Mikovec? Češi a Němci o jeho skonu a pohřbu. In: Horáková, I., Jeden jazyk naše heslo buď VI: Češi, Židé, Němci. Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 51-57.

Petrbok, V. – Randák, J. 2010. Die Stadt als realer und symbolischer Raum der nationalen Identität: Prag an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In: Becher, P. – Knechtel, A., Praha - Prag 1900 - 1945. Literaturstadt zweier Sprachen. Passau, Stutz, 31-62.

Petrbok, V. 2009. Pavla Eisnera léta učednická a vandrovní. In: Dudková, V. et al., Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 263-289.

Petrbok, V. 2004. Čím česká píseň je a čím není. Čelakovský a Rittersberg očima jednoho Biedermanna. In: Lorenzová, H. – Petrasová, T., Biedermeier v českých zemích. Praha, Koniasch Latin Press, 335-340.

Petrbok, V. 2003. Der literarische Beitrag von Tschechischlehrern und tschechischen Absolventen der Theresianischen Militärakademie. In: "250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen". Symposion 2.-4. Oktober 2002. Wien, Landesverteidigungsakademie, 45-59.

Petrbok, V. 2003. Josef Hanuš - historik české a slovenské literatury 17. a 18. století. In: Príspevky k dejinám literárnovednej slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov zo sympózia k 80. výročiu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, Univerzita Komenského, 45-52.

Petrbok, V. 2002. Pokus o charakteristiku zpráv o českém národním hnutí v soudobé německé a rakouské publicistice a odborné literatuře. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 145-159.

Petrbok, V. 2000. Stanislav Vydra mezi Balbínem a Jungmannem. In: Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století. Praha, Koniasch Latin Press, 190-207.

Petrbok, V. 1997. Obrozenský barokní historismus a František de Paula Švenda. Několik poznámek. In: Petrbok, V., Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Sborník příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. Boskovice, Albert, 108-121.

Ediční práce

Březinová, H. – Höhne, S. – Petrbok, V. (eds.) 2021. Arnošt Vilém Kraus (1859–1943). Wissenschaftler und Kulturpolitiker. Böhlau, Köln.

Petrbok, V. (ed.) 2015. Arnošt Vilém Kraus (1859-1943) a počátky české germanobohemistiky. Academia, Praha.

Merhaut, L. et al. (ed.) 2008. Lexikon české literatury IV/II. U-Ž.. Academia, Praha.

Merhaut, L. et al. (ed.) 2008. Lexikon české literatury IV/I. S-T. Academia, Praha.

Další odborné aktivity

Dlouhodobá spolupráce s Českým rozhlasem (od 1999), člen Institutu pro studium literatury (IPSL), koncepční a autorský podíl na četných výstavních projektech, naposledy Naši Němci / Unsere Deutschen (Collegium Bohemicum, Ústí n. Labem), spoluvydavatel ediční řady Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert (nakladatelství Böhlau)