Badatelské zaměření

literární kultura v 19. století, dějiny cenzury

Studium

2010-2018 České dějiny (FF UK v Praze; Ph.D.)
2014-2015 badatelské stipendium DAAD (Lipsko)
2009-2010, 2013, 2014 badatelská stipendia ÖAD (Vídeň)
2008 Erasmus (Heidelberg)
2004-2010 Historie - germanistika (FF UK v Praze; Mgr.)

Zaměstnání

od 2010 Oddělení pro výzkum literární kultury, ÚČL

Akademické funkce

2015-2018 tajemník Rady ÚČL AV
2008-2014 Akademický senát FF UK

Ocenění

2016 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
2004 Cena Učené společnosti v kategorii středoškolský student

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Madl, C. – Wögerbauer, M. – Píša, P. 2019. Na cestě k “výborně zřízenému knihkupectví”. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848). Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Madl, C. – Píša, P. – Wögerbauer, M. 2019. Buchwesen in Böhmen 1749–1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Píša, P. – Künne, W. 2018. “weil ich den kirchlichen sowohl als weltlichen Behörden mißfiel”: Bernard Bolzano auf dem Index. Academia Verlag, Sankt Augustin.

Píša, P. – Wögerbauer, M. – Lukáš, J. 2017. Svaté obrázky: pražská devoční grafika 18. a 19. století. Muzeum hlavního města Prahy, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Píša, P. – Wögerbauer, M. 2022. The Kingdom of Bohemia, 1750–1848. In: Bachleitner, N. (ed.), Censorship of Literature in Austria, 1751-1848. Leiden, Brill, 174-198. DOI: 10.1163/9789004519282_005

Píša, P. – Wögerbauer, M. 2017. Das Königreich Böhmen (1750–1848). In: Bachleitner, N. (ed.), Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Wien, Böhlau, 193-215.

Píša, P. 2017. Cenzura svatých obrázků v první polovině 19. století. In: Lukas, J. – Píša, P. – Wögerbauer, M. (eds.), Svaté obrázky: pražská devoční grafika 18. a 19. století. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 173-190.

Píša, P. – Wögerbauer, M. 2017. Jmenný rejstřík pražských tiskařů a rytců svatých obrázků. In: Lukas, J. – Píša, P. – Wögerbauer, M. (eds.), Svaté obrázky: pražská devoční grafika 18. a 19. století. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 193-223.

Píša, P. 2016. "Revoluce otřásající trůnem i oltářem": obraz husitství v cenzurních dokumentech první poloviny 19. století. In: Jaluška, M. – Soukup, D. (eds.), Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 114-123.

Píša, P. 2016. „Damit es ohne Banstandungen durchgeht“. Strategien im Umgang mit der vormärzlichen Zensur in Böhmen am Beispiel von Václav Hanka. In: Danielczyk, J. – Hall, M. – Hermann, C. – Vlasta, S. (eds.), Zurück in die Zukunft - Digitale Medien, historische Buchforschung und andere komparatistische Abenteuer: Festschrift für Norbert Bachleitner zum 60. Geburtstag. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 55-67.

Pokorná, M. et al. 2015. Cenzura literatury a tisku. In: Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek, A-Č. Plzeň, Aleš Čeněk, 459-491.

Články

Píša, P. 2018. „Jsme spolu tak zadobré, že mi slíbil, abych se nestaral, že tomu pomůžeme a že projde.“: cenzura díla Karla Hynka Máchy. Česká literatura 66(1), 34-69.

Píša, P. – Januška, J. 2018. A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években. Századok : A Magyar Történelmi Társulat folyóirata 152(2), 651-670.

Píša, P. – Vyskočil, F. – Rosa, T. – Novosad, L. 2016. Bohužel stát je Miloš Zeman. Týdeník Echo 3(36), 26-29.

Píša, P. 2016. Cenzurovaný myslitel zastáncem cenzury. Vesmír 95 /146/, č. 3 (2016), 176-177.

Píša, P. 2016. My, osvícenci. Česká literatura 64(2), 312-316.

Krejčová, I. – Píša, P. 2015. Hledání průniků loajalit. Česká literatura 63(3), 484-489.

Píša, P. 2015. Budování národa čtenářů. Sítě, podniky a protagonisté knižního trhu v Čechách (1749–1848): zpráva o projektu. Knihy a dějiny Roč. 22 (2015), 95.

Davidová, E. et al. (ed.) 2013. Retrospektivní bibliografie v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Česká literatura 61(3), 410-417.

Píša, P. 2011. Nový časopis pro studium 18. století. Česká literatura 59(3), 481-482.

Píša, P. 2011. "Policajtštější nežli Obrpolicajti říšští". Cenzor Zimmermann a česká předbřeznová literatura. Dějiny a současnost 33(9), 30-33.

Kusáková, L. – Píša, P. 2011. Historická črta pražského archiváře K. J. Erbena. Z Českého ráje a Podkrkonoší Suppl., 14/2 (2011), 97-107.

Píša, P. 2011. Možnosti a meze intervence: František Palacký a rakouská cenzura ve 20. letech 19. století. Táborský archiv Roč. 15, - (2011), 91-102.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Píša, P. 2015. Důkaz sporem: polemika o smyslu českého národa ve 40. letech 19. století a její cenzurní aspekt. In: Kovtun, J. – Skorvid, S. – Poljakov, D. – Cimbajev, K. (eds.), Slavjane i Central’naja Jevropa: jazyki, istorija, kul’tura. Moskva, Polimedia, 434-440.

Píša, P. – Wögerbauer, M. – Madl, C. 2015. Budování národa čtenářů: sítě, podniky a protagonisté knižního trhu v Čechách (1749–1848). In: Kniha 2015: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry: výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Martin, Slovenská národná knižnica, 280-291.

Píša, P. 2014. Druhá část Rukopisu královédvorského a její nálezce Antonín Pfleger Kopidlanský. In: Piorecká, K. – Hrdina, M. (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 70-78.

Píša, P. 2011. Dvojí role cenzury při konstituování národního vědomí. In: Heeg, D. (ed.), m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. München, Otto Sagner Verlag, 179-184.

Píša, P. 2010. Unterdrückung des nationalen Geistes? Zensur in Böhmen zwischen 1815 und 1848. In: Ebel, U. – Lembcke, S. (eds.), Spannungsfelder: Literatur und Freiheit. 1. Wiener Studierendenkongress der Komparatistik. Marburg, Tectum Verlag, 89-93.