Badatelské zaměření

diachronní poetika české prózy 19. a 20. století - teorie vyprávění; literatura v kontextu multimediální kultury - intermediální poetika; (časo)prostor a komunikační potenciál umělecké reprezentace - sociální sémiotika

Studium

1981–1986 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Bohemistika–germanistika
1988–1991 interní vědecká aspirantura v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha

Zaměstnání

2011–2021 výuka na FF MU Brno, zavedení intermediálních studií
2009–2011 výuka na PedF UJEP Ústí nad Labem, pilotní kurzy intermediálních studií
2001–2007 Oddělení teorie ÚČL AV ČR (2001-2003 oddělení teorie literatury, 2003–2008 jako Oddělení teorie prózy ÚČL AV ČR)
2001–200 zástupkyně ředitele ÚČL AV ČR
1998–2004 odborná asistentka na Katedře české literatury PedF UK Praha
1991–1997 oddělení teorie literatury a literatury 20. století

Akademické funkce

2017-2022 hodnotitelka Národního akreditačního úřadu
2015–2020 členka Rady ÚČL
2012– členka redakční rady Bohemica litteraria
2011–2019 členka redakční rady Mediálních studií
2009– členka redakční rady Světa literatury
2009–2013 členka ediční rady AV ČR
2008–2015 členka redakční rady Českého jazyka a literatury
2008–2015 členka ediční rady edice Theoretica & historica
2007–2020 členka atestační komise ÚČL
2002–2008 členka Akademického sněmu AV ČR

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Müller, R. et al. 2024. The Emerging Contours of the Medium Literature and Mediality. Bloomsbury Academic – Institute of Czech Literature of the CAS, Prague.

Jedličková, A. et al. 2022. Narativní způsoby v české próze 19. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha. DOI: 10.14712/9788024654553

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2016. Viditelné popisy : vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Akropolis, Praha.

Jedličková, A. et al. 2012. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, Brno.

Jedličková, A. 2010. Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely. Academia, Praha.

Fořt, B. – Jedličková, A. – Koten, J. – Sládek, O. 2010. Four Studies of Narrative. Institute of Czech Literature AS CR, Praha.

Jedličková, A. 1993. Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy. H & H, Jinočany.

Kapitoly v knihách

Jedličková, A. 2020. Řeč Jiráskových postav. Povahy, situace, emoce. In: Mocná, D. – Tureček, D. (eds.), Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 116-128.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2020. Teorie intermediality. Zjevnost vztahů, unikavost média. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 501-562.

Müller, R. et al. 2020. Kroky k mediální teorii literatury. Závěrečná úvaha (polylog). In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 567-584.

Jedličková, A. 2016. Stopy jednoho čtení a muka interpretace: povídky Karla Miloty. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 157-174.

Jedličková, A. 2016. Čapkovy Tři prózy: čtení nečasové, neprogramní. In: Gilk, E. (ed.), Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. Praha, Filip Tomáš - Akropolis, 98-118.

Jedličková, A. 2014. Edgar Dutka: U útulku 5. In: Fialová, A. (ed.), V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 434-441.

Jedličková, A. 2014. Petra Hůlová: Paměť mojí babičce. In: Fialová, A. (ed.), V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 410-418.

Jedličková, A. 2013. Na okraj studie Wernera Wolfa aneb Proč se vyplatí rozlišovat mezi deskriptivitou a narativitou. In: Wolf, W. (ed.), Popis jako transmediální modus reprezentace. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 153-193.

Jedličková, A. 2012. Od prostředí ke krajině. Pokus o vymezení pojmu oklikou přes realistické zobrazení. In: Malura, J. – Tomášek, M. (eds.), Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 141-157.

Jedličková, A. 2011. Intermediální poetika příběhu - úvodem. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Intermediální poetika příběhu. Praha, Ústav pro českou literaturu, 5-25.

Jedličková, A. 2011. Prostor fikčního narativu: textová konstrukce, kulturní modely a mentální obrazy. In: Malura, J. – Tomášek, M. (eds.), Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 15-24.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2010. Why the verbal may be experienced as visual. In: Dadejík, O. – Stejskal, J. (eds.), The aesthetic dimension of visual culture. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars publishing, 76-88.

Jedličková, A. 2010. In a Hole in the Ground There Lived a Hobbit; or, a Few Comments on Fictional Space of Narrative and Mental Imagery. In: Koťátko, P. – Pokorný, M. – Sabatés, M. (eds.), Fictionality-Possibility-Reality. Bratislava, Aleph, 251-258.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2008. Ekfráze: deskripce vs. narativ. In: Jedličková, A. – Sládek, O. (eds.), Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 119-139.

Jedličková, A. 2008. Selhání narativu aneb jak (ne)psat dějiny teorie vyprávění. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 82-92.

Jedličková, A. 2008. Jak Perseus osvobodil Andromedu nebo Osvobození Andromedy?. In: Schneider, J. – Krausová, L. (eds.), Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc, Univerzita Palackého, 67-99.

Jedličková, A. 2008. An Unreliable Narrator in an Unreliable World. In: D´hoker, E. – Martens, G. (eds.), Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel. Berlin, Walter de Gruyter, 281-302.

Jedličková, A. 2008. Zuzana Brabcová. Rok perel. In: Hruška, P. – Machala, L. – Vodička, L. – Zizler, J. (eds.), V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha, Academia, 539-546.

Jedličková, A. 2007. Strany mince a subjekty narativního textu. In: Mareš, P. – Vaňková, I. (eds.), Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha, FF UK, 122-132.

Jedličková, A. 2006. Mají strukturalismus a poststrukturalismus společný předmět?. In: Sládek, O. (ed.), Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno, Host, 141-151.

Jedličková, A. 2005. Čas a jeho úloha při konstituování narativního díla. In: Hodrová, D. – Hrbata, Z. – Vojtková, M. (eds.), Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst, 179-243.

Jedličková, A. 2005. Verbální a vizuální. K využití analogií mezi slovesným a výtvarným výrazem v interpretaci literárních textů. In: Slavík, J. (ed.), Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 213-239.

Jedličková, A. 1994. Tematizovaný adresát v próze. In: Hodrová, D. (ed.), Proměny subjektu. Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 185-203.

Jedličková, A. 1993. Viktor Fischl: Kuropění. In: Holý, J. (ed.), Český Parnas. Praha, 108-113.

Jedličková, A. 1992. Egon Hostovský. Cizinec hledá byt. In: Táborská, J. (ed.), Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 32-40.

Jedličková, A. 1992. Jiří Weil. Život s hvězdou. In: Táborská, J. (ed.), Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 61-69.

Jedličková, A. 1992. Josef Škvorecký. Zbabělci. In: Táborská, J. (ed.), Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 176-186.

Jedličková, A. 1992. Ota Pavel. Smrt krásných srnců. In: Táborská, J. (ed.), Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 411-422.

Články

Jedličková, A. 2023. Barva, jas, kontrast. Ilustrace Erbenovy Kytice jako interpretace (ukázka z většího celku). Poznańskie studia slawistyczne neuveden, č. 25 (2023), 209-231. DOI: 10.14746/pss.2023.25.10

Jedličková, A. 2023. Mileniálové stárnou, jejich problémy nikoli. Nad prózami Marka Šindelky. Český jazyk a literatura 73(4), 179-186.

Jedličková, A. – Kos, M. 2022. Ballads and Legends. Media Transformations of Canonical Narratives in Polish and Czech Culture. Poznańskie studia slawistyczne neuveden, č. 23 (2022), 167-192. DOI: 10.14746/pss.2022.23.8

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2021. „Across“ nebo „In-between“? O stavu a perspektivách intermediálních studií. Česká literatura 69(6), 761-781. DOI: 10.51305/cl.2021.06.03

Jedličková, A. 2021. Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru. Na příkladu próz s historickou tematikou. Bohemica litteraria 24(2), 115-136. DOI: 10.5817/BL2021-2-6

Jedličková, A. 2021. Ať mně ještě někdo přijde s Povídkami malostranskými! K profilu Nerudova vypravěče. Český jazyk a literatura 72(1), 6-12.

Jedličková, A. 2021. “There and Back Again”. From Media Culture to Literature, from Literature to Media Culture. Letras & Letras 37(1), 31-55. DOI: 10.14393/LL63-v37n1-2021-03

Jedličková, A. 2020. Jak otevřít Babičku? Nejde o místo, ale o klíč. Český jazyk a literatura 70(5), 219-228.

Jedličková, A. 2020. Namísto medailonu: narativní „žert“ Karoliny Světlé. Bohemica litteraria 23(1), 21-34. DOI: 10.5817/BL2020-1-2

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2020. Az irodalomközpontú intermedialitás kilátásai. Partitúra 15(2), 9-14. DOI: 10.17846/PA.2020.15.2.9-14

Jedličková, A. 2020. Krajina jako atmosféra. Co mě naučila Jarka Janáčková. Bohemistyka 19(3), 319-344. DOI: 10.14746/bo.2020.3.2

Jedličková, A. 2020. Divá Bára aneb O jinakosti. Český jazyk a literatura 71(2), 59-66.

Jedličková, A. 2019. „Já jsem to jen podle jeho řeči složil a maličko jsem k tomu sám přidal…“ Ke stylizaci lidového vypravěče v próze na přelomu padesátých a šedesátých let 19. století. Slovenská literatúra 66(3), 188-206.

Jedličková, A. 2019. „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ Řeč postav v prózách Boženy Němcové. Český jazyk a literatura 70(2), 188-206.

Jedličková, A. – Koten, J. 2018. Řeč není jen k mluvení. Sondy do diachronní poetiky a teorie narativních způsobů. Česká literatura 66(5), 623-660.

Jedličková, A. 2017. Jeden model, různé zájmy. Konvergence a divergence intermediálních studií. Bohemica litteraria 20(1), 98-125. DOI: 10.5817/BL2017-1-5

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2016. Tvořivý popis. Bohemica litteraria 19(2), 18-24.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2015. Zvětšeniny z metody Jaroslavy Janáčkové. Česká literatura 63(5), 746-762.

Jedličková, A. 2013. Zvětšeniny ze stylu bratří Mrštíků. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 45(2013), 23-34.

Jedličková, A. 2012. O předmětu, metodě a zájmech naratologie. Česká literatura 60(6), 874-881.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2011. Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě. Česká literatura 59(1), 26-58.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2010. Obraz v příběhu - ekfráze ve vyprávění. Předběžné návrhy k rozlišení popisnosti a vizuality. Slovenská literatúra 57(1), 29-59.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2010. Narativní scénáře a piktoriální modely. World Literature Studies 2 /19/, č. 2 (2010), 20-41.

Jedličková, A. 2009. O velikosti nosu, svědomí a metodách vyprávění: Weilova poetika po padesáti letech. Český jazyk a literatura 60(2), 68-75.

Jedličková, A. 2008. Co viděli psi?. Svět literatury 18(38), 36-59.

Jedličková, A. 2007. Dějiny teorie vyprávění: psaní a narativní strategie. Česká literatura 55(3), 365-388.

Jedličková, A. 2006. Ke komu mluví vypravěč? : Naratologické marginálie IV: nad Cortázarovou povídkou "Lehla jste si vedle tebe". Svět literatury 16(33), 109-121.

Jedličková, A. 2006. Karel Čapek en de populaire cultuur. Tijdschrift voor Slavische Literatuur -, č. 43 (2006), 3-9.

Jedličková, A. 2006. From Otherworldliness and a Two-World Scheme to "Heterocosmica" : A Visit to a Museum with Cortázar and Nabokov. Style 40(3), 258-271.

Jedličková, A. 2005. Jan Mukařovský, Karel Čapek a Jak se dělá teorie vyprávění: Naratologická marginálie II. Svět literatury -, č. 31 (2005), 59-64.

Jedličková, A. 2005. S mimezí v batohu na výlet do různosvětů. Česká literatura 53(2), 203-225.

Jedličková, A. 2005. Poznámky k vývoji teorie vyprávění: Naratologické marginálie III. Svět literatury 15(32), 113-127.

Jedličková, A. 2005. Naratologické marginálie české teorie literatury. Česká literatura 53(6), 852-861.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2021. Ne, ne, já z hvězd svou moudrost nevyčet…. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Já z hvězd svou moudrost nevyčet…. Studentský sborník intermediálních analýz. Brno, Masarykova univerzita, 5-8. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021

Jedličková, A. 2021. Fikční světy lyriky a filmové hledisko. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Já z hvězd svou moudrost nevyčet…. Studentský sborník intermediálních analýz. Brno, Masarykova univerzita, 11-14. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021

Jedličková, A. 2020. Nedůvěra měšťana v lid. Narativní figura. In: Machalíková, P. – Petrasová, T. – Winter, T. (eds.), Zrození lidu v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 105-115.

Jedličková, A. – Piorecká, K. 2019. „Čas nestojí, kamaráde...” Vyprávěný a žitý čas v próze Terézy Novákové. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 275-289.

Jedličková, A. 2014. Experiencialita: rozděluje, nebo spojuje popis a vyprávění?. In: Jedličková, A. (ed.), O popisu. Praha, Akropolis, 146-162.

Jedličková, A. 2014. Experientiality: does it divide or link description and narration?. In: Jedličková, A. (ed.), On Description. Praha, Akropolis, 154-172.

Jedličková, A. 2010. Intermediální poetika (krajiny). In: Fedrová, S. (ed.), Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 297-306.

Jedličková, A. 2008. Podoby transmediality: verbální a piktoriální vyprávění. In: Schneider, J. – Krausová, L. (eds.), Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. Sborník příspěvků ze sympozia. Olomouc, Univerzita Palackého, 13-25.

Jedličková, A. 2006. Metafory paměti. In: Komenda, P. (ed.), Studia Moravica IV. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 199-201.

Jedličková, A. 2005. "Povídky z hor". In: Viktora, V. – Hálková, M. – Šrajbová, M. (eds.), Perla v hrubé kazajce. Klatovy, Městská knihovna, 37-43.

Jedličková, A. 2004. Vodičkovy "krásné počátky" teorie vyprávění. In: Jedličková, A. (ed.), Felix Vodička 2004. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 83-91.

Ediční práce

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2021. Já z hvězd svou moudrost nevyčet…. Studentský sborník intermediálních analýz. Masarykova univerzita, Brno. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Jedličková, A. (ed.) 2012. Kniha, filmový pás, internet: 10. ročník studentské (intermediální) konference. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2011. Intermediální poetika příběhu. Ústav pro českou literaturu – Akropolis, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Malínek, V. (eds.) 2010. Literární historie, sémiotika, fikce - inspirace dílem Vladimíra Macury (1945-1999: 8. ročník studentské literárněvědné konference. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2009. V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, Praha.

Sládek, O. – Jedličková, A. (eds.) 2008. Vyprávění v kontextu. ÚČL AV, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2008. Legendy a mýty české a slovenské literatury: 6. ročník studentské literárněvědné konference. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Hejk, J. (eds.) 2007. Poetika programu - program poetiky: studentská literárněvědná konference. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Hejk, J. (eds.) 2006. Mezi deklamovánkou a románem - proměny žánrů v české a slovenské literatuře: studentská literárněvědná konference. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Fedrová, S. – Jedličková, A. – Hejk, J. (eds.), 2005. Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole.... Univerzita Karlova, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Havlík, J. (eds.) 2003. Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Sborník z celostátní studentské literárněvědné konference 2002. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha.

Jedličková, A. – Kraitlová, I. (eds.) 2000. U jednoho stolu: prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc. k 70. narozeninám. Soukromý tisk za podpory ÚČL AV ČR, Praha.

Jedličková, A. – Svadbová, B. – Táborská, J. (eds.) 1995 (reedice 1998). Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl I., A–L. Brána, Praha.

Další odborné aktivity

přednášky/semináře intermediálních studií na: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Lunds Universitet Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS), Växjö