Badatelské zaměření

teorie literatury: vztah narativu a deskripce; intermediální poetika: ekfráze, uplatnění vizuálních schémat v literárním zobrazení, intermediální reprezentace krajiny, transmediální fenomény; historická poetika české prózy 19. a 20. století; teorie a historiografie dějin umění

Studium

1997-2005 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: Český jazyk a literatura – dějepis; Mgr
2005–2012 Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta: Dějiny novější české literatury; Ph.D.
2009 Wien Universität, Institut für Kunstgeschichte: Aktion stipendium
2002–2012 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Dějiny umění; Mgr.

Zaměstnání

2019- Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., odd. Historiografie a teorie umění
2018-2019 Visiting Scholar na Freie Universität Berlin, Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literatur-wissenschaftliche Studien
2014- Masarykova univerzita, Filozofická fakulta: obor Literatura a mezikulturní komunikace
2001- Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.: odd. Česká elektronická knihovna, Poetika textu, Oddělení teorie
2005- externí nakladatelská redaktorka

Akademické funkce

2022- místopředsedkyně Dozorčí rady ÚČL AV ČR, v. v. i.

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Müller, R. et al. 2024. The Emerging Contours of the Medium Literature and Mediality. Bloomsbury Academic – Institute of Czech Literature of the CAS, Prague.

Jedličková, A. et al. 2022. Narativní způsoby v české próze 19. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha. DOI: 10.14712/9788024654553

Winter, T. – Machalíková, P. – Fedrová, S. – Jordan, H. 2017. Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1950. Galerie výtvarného umění v Chebu – Arbor vitae – Artefactum, Praha.

Machalíková, P. et al. 2016. Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč. Artefactum, Praha.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2016. Viditelné popisy : vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Akropolis, Praha.

Jedličková, A. et al. 2012. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, Brno.

Kapitoly v knihách

Fedrová, S. 2020. Nerudovy popisné moduly a postupy. In: Mocná, D. – Tureček, D. (eds.), Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 94-115.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2020. Teorie intermediality. Zjevnost vztahů, unikavost média. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 501-562.

Müller, R. et al. 2020. Kroky k mediální teorii literatury. Závěrečná úvaha (polylog). In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 567-584.

Fedrová, S. – Kořínek, P. 2018. Ilustrovat klasiku / Pár slov ke koncepci výstavy. In: Grus, J. (ed.), Ilustrovat klasiku. Praha, Karolinum, 1-5.

Fedrová, S. 2017. Cirkus v moderní české literatuře. In: Winter, T. – Machalíková, P. – Jordan, H. (eds.), Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1950. Praha, Artefactum, 109-152.

Fedrová, S. 2016. Jako dítě, o dítěti, s dítětem. Hrubín, Skácel a také trochu Halas nad Čapkovými pastely. In: Machalíková, P. – Winter, T. (eds.), Nespatříte hada/Not a single snake in sight : Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav Kabeláč. [Praha], Artefactum, 51-73.

Fedrová, S. 2012. Krajina jako kulturní koncept. Od literatury k malířství, fotografii a zase zpátky. In: Malura, J. – Tomášek, M. (eds.), Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 181-197.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2010. Why the verbal may be experienced as visual. In: Dadejík, O. – Stejskal, J. (eds.), The aesthetic dimension of visual culture. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars publishing, 76-88.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2008. Ekfráze: deskripce vs. narativ. In: Jedličková, A. – Sládek, O. (eds.), Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 119-139.

Fedrová, S. 2008. Ekfrastické postupy v lyrice a epice: případ Vrchlický. In: Schneider, J. – Krausová, L. (eds.), Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc, Univerzita Palackého, 101-135.

Články

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2021. „Across“ nebo „In-between“? O stavu a perspektivách intermediálních studií. Česká literatura 69(6), 761-781. DOI: 10.51305/cl.2021.06.03

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2020. Az irodalomközpontú intermedialitás kilátásai. Partitúra 15(2), 9-14. DOI: 10.17846/PA.2020.15.2.9-14

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2016. Tvořivý popis. Bohemica litteraria 19(2), 18-24.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2015. Zvětšeniny z metody Jaroslavy Janáčkové. Česká literatura 63(5), 746-762.

Fedrová, S. 2014. Figura moderní melancholie a její inventář: intermediální interpretace jednoho Jiráskova obrazu. Slovenská literatúra 61(5), 410-428.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2011. Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě. Česká literatura 59(1), 26-58.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2011. Na rozhraní oborů a umění: Úvodem k textu Wernera Wolfa. Česká literatura 59(1), 59-61.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2010. Obraz v příběhu - ekfráze ve vyprávění. Předběžné návrhy k rozlišení popisnosti a vizuality. Slovenská literatúra 57(1), 29-59.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2010. Narativní scénáře a piktoriální modely. World Literature Studies 2 /19/, č. 2 (2010), 20-41.

Fedrová, S. 2008. Petřínská komunikace. Kapitola z dějin Státní regulační komise. Průzkumy památek 15(2), 14-40.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2021. Ne, ne, já z hvězd svou moudrost nevyčet…. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Já z hvězd svou moudrost nevyčet…. Studentský sborník intermediálních analýz. Brno, Masarykova univerzita, 5-8. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021

Fedrová, S. 2014. Description and its subject: through the eyes of the observer. In: Jedličková, A. (ed.), On Description. Praha, Akropolis, 97-115.

Fedrová, S. 2014. Popis a jeho subjekt: očima pozorovatele. In: Jedličková, A. (ed.), O popisu. Praha, Akropolis, 94-109.

Fedrová, S. 2010. Role pozorovatele v ekfrastických textech. In: Fedrová, S. (ed.), Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 247-258.

Fedrová, S. 2007. Prostory pro Skupinu 42. In: Koten, J. – Mitter, P. (eds.), Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 338-340.

Ediční práce

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2021. Já z hvězd svou moudrost nevyčet…. Studentský sborník intermediálních analýz. Masarykova univerzita, Brno. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2011. Intermediální poetika příběhu. Ústav pro českou literaturu – Akropolis, Praha.

Fedrová, S. – Pelán, J. – Rambousek, J. (eds.) – Palivec, J. 2010. Listář 1. Torst, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Malínek, V. (eds.) 2010. Literární historie, sémiotika, fikce - inspirace dílem Vladimíra Macury (1945-1999: 8. ročník studentské literárněvědné konference. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2009. V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, Praha.

Fedrová, S. (ed.) – Vaněček, A. 2008. Vor Medúzy. Akropolis, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2008. Legendy a mýty české a slovenské literatury: 6. ročník studentské literárněvědné konference. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Hejk, J. (eds.) 2007. Poetika programu - program poetiky: studentská literárněvědná konference. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Hejk, J. (eds.) 2006. Mezi deklamovánkou a románem - proměny žánrů v české a slovenské literatuře: studentská literárněvědná konference. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Fedrová, S. – Jedličková, A. – Hejk, J. (eds.), 2005. Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole.... Univerzita Karlova, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Havlík, J. (eds.) 2003. Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Sborník z celostátní studentské literárněvědné konference 2002. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha.

Elektronické dokumenty

Svadbová, B. et al. 2002. Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století od thámovců po lumírovce.