Badatelské zaměření

Literání kultura a dějiny české literatury 20. století; kulturní politika; dějiny nakladatelství; literární lexikografie

Studium

1994–2000 Pedagogická fakulta UK (historie - občanská výchova)
2001 Rigorisum - PhDr.
2005–2013 Postgraduální studium českých a československých dějin, PedF UK, Ph.D.

Zaměstnání

1996–1998 Státní zámek Hořovice
1998–2000 Osmileté gymnázium Buďánka
2002 Národní galerie v Praze
2002–2005 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
2003–2012 časopis Dějiny a současnost
od 2011 Ústav pro českou literaturu AV ČR, oddělení literární lexikografie

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Přibáň, M. et al. 2018. Český literární samizdat 1948-1989. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Burget, E. 2017. Dramatik na pranýři : podivný osud spisovatele Františka Zavřela. Academia, Praha.

Bažantová, J. et al. 2017. Spořilov: komunita a její osobnosti. Prostor - architektura, interiér, design, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Academia, Praha.

Přibáň, M. et al. 2014. Česká literární nakladatelství 1949–1989. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Burget, E. (ed.) 2018. Předmluva. In: Jirásek, A., Staré pověsti české. Praha, Knižní klub.

Burget, E. 2018. Úvodem. Kapitola VII. Samizdat a svět za železnou oponou. In: Přibáň, M. et al., Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia, 79-87.

Burget, E. 2018. Marholtovo dilema aneb Role intelektuála v románech Viléma Hejla. In: Hrabal, J., Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 227-240.

Burget, E. 2017. Spisovatel proti moci, nebo člověk kompromisu? Portrét Dušana Hamšíka. In: Petráš, J. – Svoboda, L., Jaro '68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 231-238.

Burget, E. 2014. Duch řádu a heroismu. Napoleonská společnost v Praze ve třicátých letech 20. století. In: Zemanová, M. – Zeman, V., Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu. Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem ; Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, 187-199.

Burget, E. 2011. Josef Svozil - kněz, novinář, politik. In: Marek, P., Jan Šrámek a jeho doba. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 162-170.

Burget, E. 2011. Nejen protektorátní léta Františka Zavřela. In: Magincová, D., O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 201-224.

Burget, E. 2011. Praha načichlá Chelčickým. Příběh Františka Zavřela v politických souvislostech. In: Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha, Paseka, 431-445.

Články

Burget, E. 2021. Zrození šedé z černé a bílé. Pokus o historickou rekonstrukci pojmu šedá zóna. Česká literatura 69(4), 425-452.

Burget, E. 2020. Role historické paměti v románech Viléma Hejla. Slavica Wratislaviensia 173(3986), 391-399.

Burget, E. 2019. Dvořak, Arnošt. Husité. Tragédie o pěti dějstvích. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře Roč. 22, 1 - Supplementum (2019), 13-22.

Burget, E. 2018. Jak se ctí vyváznu? K edici korespondence\nJana Liera a Julia Zeyera. Česká literatura 66(5), 755-757.

Burget, E. – Loučová, P. 2016. Darntonův model komunikační sítě a výzkum samizdatu: k překladu studie „Co jsou to dějiny samizdatu?“. Česká literatura 64(6), 867-869.

Burget, E. – Přibáň, M. 2016. Co je samizdat a jaké jsou jeho hranice?. Česká literatura 64(6), 917.

Burget, E. 2016. Zásada sporu Viléma Hejla. Marginalia historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury 7(1), 39-53.

Burget, E. – Přibáň, M. 2016. Samizdat jako historické téma. Česká literatura 64(6), 819-821.

Burget, E. 2014. Ukrutnost knížete Boleslava. Drama Františka Zavřela o počátcích české státnosti. Divadelní revue 25(1), 57-69.

Burget, E. 2013. Větrat, dokud je čas. Literární noviny 24(9), 22-23.

Burget, E. 2012. Obraz Itálie v literárním díle Františka Zavřela. Jihočeský sborník historický Roč. 81, Suppl. 4 (2012), 427-434.

Burget, E. 2012. Nejsmělejší letec říšskoněmecký. Příběh pomníku prince Tassilla u Klecan. Dějiny a současnost 34(1), 12.

Burget, E. 2012. Konec Dějin a současnosti. Literární noviny 23(39), 20-21.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Burget, E. 2018. Jakub Deml ve vzpomínkách Josefa Jelena. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š., Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 303-310.

Burget, E. 2015. Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem. In: Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R., Útisk – charita – vyloučení : sociální 19. století. Praha, Academia, 44-57.

Další odborné aktivity

Spolupráce s Českým rozhlasem Plus na pořadech Portréty a Ex libris.