Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., zajišťuje postgraduální studium ve společné akreditaci

 

a) s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v programu Dějiny novější české literatury (od roku 1999, současná akreditace 20112019),

b) s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně v programu Česká literatura (od roku 2013, současná akreditace 2009–2019).

 

Doktorandi přijatí ke studiu v těchto oborech na školící pracoviště ÚČL AV ČR, v. v. i., jsou zařazeni do badatelských oddělení ústavu a podílejí se na řešení různých grantových i dalších výzkumných projektů. Předpokládá se, že témata svých disertačních prací koordinují s těmito projekty a se zaměřením jednotlivých badatelských oddělení ústavu. Na půdě ústavu plní tu část studijního plánu doktorského programu, která má charakter odborné činnosti, účastní se přednáškových a seminárních cyklů pořádaných ústavem (různé programy Literárněvědného fóra) apod.

 

Kontaktní osobu pro oblast postgraduálního studia v ÚČL je prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.

 

Oznámení o konání výběrového řízení do společných doktorských programů jsou uveřejňována v aktualitách tohoto webu. V přihlášce je nutno vyznačit, že se kandidát uchází o studium na školícím pracovišti ÚČL AV ČR, v. v. i. O svém zájmu informuje kandidát s dostatečným předstihem prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M.A.

 

Působení doktorandů v ÚČL

Působení doktorandů v ÚČL je obecně upraveno vnitřním předpisem o pravidlech působení doktorandů v ÚČL AV ČR, v. v. i. V ÚČL působí na různých pozicích v badatelských i infrastrukturních útvarech rovněž studenti dalších doktorských studijních programů z jiných vysokých škol. Jejich povinnosti a práva jsou – kromě uvedeného vnitřního předpisu  dány zařazením příslušného doktoranda v ÚČL AV ČR, v. v. i., pokyny školitele, smlouvou mezi ÚČL AV ČR, v. v. i., a příslušnou vysokou školou, pokud existuje.

 

Doktorandská přehlídka

Povinností každého doktoranda působícího v ÚČL AV ČR, v. v. i., je prezentovat alespoň jednou ročně postup své doktorské práce na jedné z doktorandských přehlídek:

 

a) V září se koná pravidelná doktorandská konference ÚČL AV ČR, v. v. i., FF JČU (České Budějovice), FF UK (Praha), FF MU (Brno), FF UP (Olomouc) a FF OU (Ostrava), původně organizovaná ve spolupráci tří prvně uvedených institucí v rámci doktorského grantového projektu Identita české literatury a její mezinárodní kontext, financovaného GA ČR (GD405/09/H003). Podle místa konání prvních ročníků se konference neformálně nazývá „Bořeticemi“.

b) V říjnu či listopadu se koná interní přehlídka, kde vystoupí ti doktorandi působící v ÚČL AV ČR, v. v. i., kteří se v aktuálním roce neúčastnili „Bořetic“.

 

V současné době v Ústavu pro českou literaturu AV ČR působí tito postgraduální studenti:

Dějiny novější české literatury (společný program s FF JČU):

Mgr. Lenka Sládková (FF JČU)

 

Česká literatura (společný pogram s FF MU):

Mgr. Jan Pišna (FF MU)

Mgr. et Bc. Barbora Svobodová (FF MU)

MgA. Barbora Čiháková (FF MU)

Mgr. Daniel Kubec (FF MU)

Mgr. Dagmar Vobecká (FF MU)

Mgr. Bc. Denisa Walková (FF MU)

 

Ostatní studijní programy jiných vysokých škol:

PhDr. Ladislav Futtera (FF UK)

Mgr. Pavla Hartmanová (FF UP)

PhDr. Petr Hesová (FF UK)

Mgr. Markéta Kittlová (FF UK)

Mgr. Marta Kolárová (FF UK)

Mgr. Marta Kordíková (FF UK)

Mgr. Petra Loučová (FF MU)

Mgr. Martin Lukáš (FF UP)

Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. (FF UK)

Mgr Marta Škubalová (FF UK)

Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská (FF MU)

Mgr. Vendula Trnková (FF UP)

Mgr. Matouš Turek  (FF UK)

 

 

Setkání doktorandů v Bořeticích 2011

Doktorandská konference v Bořeticích (2010).