Historie

English version in PDF

Studentská literárněvědná konference, zaměřující se na podporu badatelských aktivit mladých bohemistů, pregraduálních studentů a doktorandů, je Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR pořádána od roku 2002. Její počátky však spadají již do poloviny 90. let, kdy se setkávání studentů prezentujících výsledky svého filologického výzkumu putovně odehrávala na různých vysokoškolských pracovištích po celé republice (Ústav literatury a knihovnictví FF MU v Brně, Katedra české literatury PedF UK v Praze, Katedra bohemistiky na FF UPOL v Olomouci, Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě). Některé ročníky byly zastřešeny konkrétním tématem, jiné sloužily jako diskusní platforma nabízející příležitost k debatám nad úspěšnými studentskými diplomovými a seminárními pracemi či doktorskými projekty, mnohdy i přesahujícími hranice bohemistického oboru.

Po opavském jednání v roce 2001 se několik účastníků shodlo na potřebě zastřešujícího vymezení celé akce a ideálně i jejího zakotvení primárně v kontextu české literatury a literárněvědné bohemistiky, což mělo mít za cíl i podrobnější a hlubší diskuse o jednotlivých referátech. Zázemí pro každoroční setkávání mladých literárních vědců a vědkyň umožňující požadovanou debatu nad jejich příspěvky tak od roku 2002 na návrh svého tehdejšího ředitele prof. Pavla Janouška začal poskytovat ÚČL AV ČR. Záštitu nad organizací celé akce převzaly doc. Alice Jedličková a dr. Stanislava Fedrová, které ve spolupráci s kolegy z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy formát konference postupně kodifikovaly. Dovedly ji až do její stávající podoby dvoudenního jednání, na němž se schází více než dvacítka přednášejících z různých středoevropských univerzit s příspěvky jak čistě bohemistickými, tak také interdisciplinárními i obecněji filologickými. Zakladatelky takto připravily dvanáct konferenčních ročníků. V letech 2014 a 2015 se pořadatelské úlohy chopily dr. Kateřina Piorecká a Mgr. Iveta Mikešová. Od roku 2016 se pak poslední ročníky z pražské ústavní zasedací místnosti přesunuly na brněnské pracoviště ÚČL AV ČR, kde se akce za spolupráce s Ústavem české literatury a knihovnictví odehrává pod taktovkou dr. Michala Fránka, dr. Aleše Merenuse a Mgr. Barbory Svobodové.

Hlavním záměrem konference je poskytnout účastníkům možnost představit výsledky svého bádání, diskutovat o nich, reflektovat je, získat zpětnou vazbu a v neposlední řadě také studentům umožnit vyzkoušet si vystupování před odborným fórem. Část referujících na jednání přijíždí jako delegáti svých kateder, jako reprezentanti vzešlí z fakultních či katedrových kol, jiní se na konferenci hlásí čistě z vlastní iniciativy. Nejpodnětnější příspěvky jsou oceňovány porotou složenou z vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků ÚČL AV, která ve dvou kategoriích - studentské a doktorandské - uděluje Cenu a případně i čestná uznání Vladimíra Macury, pojmenované po tomto významném literárním vědci, sémiotikovi, spisovateli a překladateli, v neposlední řadě také zásadní postavě v dějinách pořádající instituce. Nejlépe hodnocené příspěvky se pak se souhlasem autorů dočkají také publikace, v předešlých ročnících se texty účastníků objevily v časopisech Česká literatura, Host, Tvar nebo Zrcadlení. V letech 2005 až 2011 z konference vznikaly i sborníky, které finančně podporovala PedF UK a jejichž elektronická verze je dostupná na těchto webových stránkách v záložkách věnovaných jednotlivým ročníkům. Po osmém ročníku konference byl navíc v roce 2009 vydán výbor dosavadních nejlepších referátů nazvaný V Macurových botách. Tento reprezentativní výběr 34 textů kromě kvalitních studentských prací ukazuje také, že Studentská literárněvědná konference představuje pro odbornou cestu začínajících literárních badatelů a badatelek dobrý začátek - jména mnohých autorů tehdy úspěšných příspěvků se dnes pravidelně objevují v odborných periodikách či figurují v seznamech univerzitních pracovníků.