2021: Olomouc online (bez hranic a nesvázaná tématem)

Studentská literárněvědná konference

datum: 27. a 28. dubna 2021
místo: Filozofická fakulta UP Olomouc, online forma - přes platformu ZOOM, link bude upřesněn

Devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference, který měl proběhnout v roce 2020, se vzhledem k přetrvávající komplikované situaci přesouvá na rok letošní a bude se konat online. Již loni konference měla projít dvěma zásadními inovacemi, které se tak uplatní až při nadcházejícím studentském setkání ve virtuálním prostoru. První z nich spočívá především v tom, že konferenční jednání nemá stanoveno žádné konkrétní téma, které by jednotlivé příspěvky zastřešovalo. Studenti se tak mohou přihlásit s jakýmkoli referátem z oblasti literární vědy. Tento krok je motivován snahou umožnit co největšímu počtu zájemců prezentovat výsledky vlastního výzkumu vycházejícího přímo z univerzitní výuky a tvorby seminárních, ročníkových či diplomových prací nebo disertačního bádání bez nutnosti je přizpůsobovat určitému tematickému vymezení.

Druhá změna se týká předání pomyslné "štafety" další spolupořádající instituci, po pražských a brněnských kolezích se jí ujímá Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která spolu s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. bude letošní akci organizačně zaštiťovat.

Věříme, že tyto inovace poskytnou konferenci nové impulsy a inspiraci a těšíme se na podnětné příspěvky mladých badatelů jak z řad bakalářských a magisterských studentů, tak z řad doktorandů.

Pokyny:

Studenti konzultují svou účast a podobu svého referátu s vyučujícími na své katedře, s vedoucím své práce či školitelem.

Referát: na každý příspěvek bude v programu konference vyhrazeno 15 minut (v psané podobě text o délce 5 normostran - 8000 znaků).
Jednací jazyky: čeština a slovenština, případně angličtina, němčina či francouzština (k jinojazyčnému vystoupení je zároveň třeba připravit v češtině alespoň osnovu). 

Naskenované přihlášky s doporučením (a zároveň jejich textovou verzi ve Wordu) zasílejte do 26. března 2021 tajemnici konference na adresu tereza.rohacova01@upol.cz.

Přihláška a podrobnější propozice jsou volně ke stažení na těchto stránkách. Stejně tak se studenti případně mohou obrátit na své vyučující, kteří by formulář v elektronické podobě měli mít k dispozici také, nebo přímo na organizátory konference na výše uvedené e-mailové adrese. O přijetí či nepřijetí přihlášky budou uchazeči informováni do 2. dubna 2021.

Stránka SLK na facebooku

Přihláška ke stažení

Pozvánka