2017: Experiment versus stereotyp

Studentská literárněvědná konference

datum: 20. a 21. dubna 2017
místo: zasedací místnost Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno
Spolupořadatel: Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Co je experiment a co stereotyp v literatuře? Jsou to jen prázdné nálepky, nebo existuje zřetelná dělicí čára mezi experimentálním psaním a literaturou naplňující předem dané stereotypy? Je vůbec možné jasně vymezit hranice mezi inovativními a konvenčními díly? A jaké důsledky má toto dělení pro naše pojetí literární historie a teorie?

Kontrast mezi experimentem a inovací na jedné straně a stereotypem a konvencí na straně druhé se objevuje v mnoha oblastech lidského konání, a ani literatura v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Experimentální poezie, próza, drama a díla spojená s modernismem či avantgardou se programově staví proti zavedeným literárním formám, žánrům a postupům. Inovace na úrovni jazyka, stylu a tématu jsou přímo nezbytnou podmínkou vzniku nových literárních směrů a hnutí a jsou snad samotnou podstatou vývoje literatury, jakkoli se náhledy na evoluční chápání literární historie mohou značně různit. Znamená to, že následování osvědčeného či plnění konvenčních schémat musíme nutně vnímat jako jev negativní? Vždyť kolik čtenářů se rádo stále znovu noří jen do mírně obměněných romantických či dobrodružných příběhů, za jejichž vznikem často stojí celé týmy autorů specializovaných právě na specifické varianty zvoleného literárního žánru. Některé umělecké koncepce založené na napodobování velkých vzorů naopak naplňování stereotypů přímo vyžadovaly, ať už se jednalo o středověké legendy, hrdinské eposy nebo romány socialistického realismu. A i v rámci dobové poetiky nebo stylu jednotlivých tzv. velkých spisovatelů se mnohdy objevují nejrůznější schémata a tvůrčí klišé, která mohou dále fungovat jako živná půda pro autorovy následovníky či epigony.

Šestnáctý ročník Studentské literárněvědné konference se zaměří právě na to, jak je opozice stereotypní a konvenční versus experimentální a inovativní reflektována v literatuře a jak literatura pracuje s tímto principiálním protikladem.

Základní tematické okruhy:
1. Experimentální poezie, próza a drama.
2. Modernismus a avantgarda.
3. Žánrové konvence a jejich inovace.
4. Autorské stereotypy a epigonství.

Studenti konzultují svou účast včetně referátu s vyučujícími na své katedře, případně s vedoucím své práce či školitelem. Každá katedra může vyslat nejvýše dva účastníky, z toho maximálně jednoho postgraduálního studenta.
Jednací jazyky: čeština a slovenština, případně angličtina, němčina či francouzština (k jinojazyčnému referátu je třeba připravit v češtině alespoň osnovu).
Referát: zásadně do 20 minut, tj. 7 normostran (12 600 znaků)

Naskenované přihlášky (a zároveň jejich textovou verzi ve wordu) s doporučením zasílejte do 17. března 2017 na adresu svobodova@ucl.cas.cz, popřípadě písemně na adresu Mgr. Michal Fránek, Ph.D. nebo Mgr. Aleš Merenus, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Květná 8, 603 00 Brno.

Přihláška není volně ke stažení na tomto webu, máte-li zájem se konference účastnit, prosíme, abyste se obrátili na kontaktní osoby SLK na svých katedrách. Případně vám ji po konzultaci zašleme (konference je výběrová). O přijetí či nepřijetí přihlášky budou uchazeči informováni do konce března 2017.

Stránka SLK na facebooku