2016: Mezigenerační vztahy v literatuře

Studentská literárněvědná konference

datum: 21. a 22. dubna 2016
místo: zasedací místnost Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno
Spolupořadatel: Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mezigenerační vztahy představují zpravidla základní životní zkušenost každého lidského jedince. Neméně důležitou roli však hrají také v literatuře, a to od jejích starověkých počátků až do současnosti. Tvoří základ kanonických, mnohokrát interpretovaných děl, jako je například Babička Boženy Němcové, a mají podstatný vliv na čtenářskou oblibu současné beletrie (Vieweghova Báječná léta pod psa a další). Tato skutečnost nás přivádí k celé řadě otázek: Jak se mezigenerační soužití v rodině odráží v české literatuře napříč staletími? Jakými proměnami prošly a procházejí žánry románové kroniky či ságy? Kdy tíhne literární reprezentace mezigeneračních vztahů spíše k idyle a kdy naopak ke konfliktu?

Mezigenerační vztahy nejsou tematizovány pouze v literárních textech samotných, ale projevují se velmi výrazně i při vzniku nových literárních škol, směrů a skupin a také ve vývoji literární kritiky a myšlení o literatuře vůbec. Negativní vymezení nastupující literární generace vůči generaci předchozí, jako tomu bylo například u České moderny, patří k obvyklým a pro literární historii zpravidla vděčným předmětům studia. Jakou roli hrálo v různých dobách mezigenerační "stýkání a potýkání" na Parnasu ve vztazích mezi staršími a mladšími generacemi literátů? Jak se proměňují kultovní díla jedné určité generace (například Šrámkův Stříbrný vítr) i jejich recepce v generacích dalších a o čem tyto proměny vypovídají? Jak působily na starší generace snahy o nové metodologické impulzy v literární vědě a kritice?

Studentská literárněvědná konference se tentokrát zaměří na to, čím mezigenerační vztahy obohacují literaturu, i na to, čím literatura obohacuje naše vnímání mezigeneračních vztahů.

Základní okruhy:
1. Mezigenerační zkušenost zobrazená v literatuře napříč staletími.
2. Proměny žánru rodové kroniky a ságy.
3. Kultovní díla určité generace.
4. Mezigenerační boje v literární vědě a kritice.

Studenti konzultují svou účast včetně referátu s kontaktní osobou SLK na katedře, případně s vedoucím své práce. Každá katedra může vyslat nejvýše dva účastníky, z toho maximálně jednoho postgraduálního studenta.
Jednací jazyky: čeština a slovenština, případně angličtina, němčina či francouzština (k jinojazyčnému referátu je třeba připravit v češtině alespoň osnovu).
Referát: zásadně do 20 minut, tj. 7 normostran (12 600 znaků)

Naskenované přihlášky (a zároveň jejich textovou verzi ve wordu) s doporučením zasílejte do 18. března 2016 na adresu svobodova@ucl.cas.cz, popřípadě písemně na adresu Mgr. Michal Fránek, Ph.D. nebo Mgr. Aleš Merenus, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Květná 8, 603 00 Brno.

Přihláška není volně ke stažení na tomto webu, máte-li zájem se konference účastnit, prosíme, abyste se obrátili na kontaktní osoby SLK na svých katedrách. Případně vám ji po konzultaci zašleme (konference je výběrová). O přijetí či nepřijetí přihlášky budou uchazeči informováni do konce března 2016.

Stránka SLK na facebooku