2014: Psaní jako (tvůrčí) proces

Studentská literárněvědná konference

datum: 24. a 25. dubna 2014
místo: ÚČL AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1

"Jak píšete, mistře?" Otázka, na kterou musel odpovídat každý autor mnohokrát. Přesto byl proces psaní v české literární historii sférou spíše opomíjenou, nebo se jeho reflexe omezovala na pouhý biografismus. Mají okolnosti vzniku díla vliv na literární formy? Opravdu ovlivnil rytmus psacího stroje poetiku Nezvalova Akrobata? Obešla by se konkrétní poezie bez psacího stroje, lepidla a nůžek? Napsal Bohumil Hrabal novelu Obsluhoval jsem anglického krále jako automatický text? A jak se například píší motáky z vězení?

Letošní studentská konference obrátí pozornost na vztah autora a vznikajícího textu, tedy na materiální podmínky a historické i psychologické souvislosti vzniku autografů. Zaměříme se na to, jak vypadal tvůrčí proces ve středověkých skriptoriích či jak se proměnil vztah autora a textu v novodobých literárních dějinách. Položíme si otázku, nakolik jsme schopni zachytit a pojmenovat tvůrčí proces na základě dochovaných náčrtů, verzí rukopisů a výsledných textů. Budeme zkoumat, jakým způsobem vypovídají biografické prameny o tvůrčím aktu a jak je interpretovat. A zkusíme vysledovat, nakolik nové technologie, jakými bylo prosazení psacího stroje jako tvůrčího nástroje, psaní a editování textů v textových editorech či růst významu audiovizuálních médií, proměňují tvůrčí akt psaní.

Konference se soustředí na tři základní okruhy fenoménu psaní.

1. Autorská geneze textu ve smyslu psychologickém a historickém:
V rámci literárních dějin i komparatistiky budeme sledovat proměny chápání role spisovatele a samotnou událost psaní, tedy vztah autora a rukopisu v celé jeho dynamice včetně vnějších okolností, jež ovlivňují vznik textu (objednávka, autocenzura, redakční proces, cenzura apod.). A jak vypovídají o gestu psaní samotní autoři?

2. Textologický a editologický pohled na genezi textu:
Sledování vzniku rukopisu od náčrtů, přes různé varianty k výslednému textu. Záznam tvůrčího aktu psaní a různé textologické přístupy při ediční práci.

3. Technologie psaní:
Nakolik hmotné prostředky ovlivňují samotný tvůrčí akt psaní? Vzniká jiný text, vezme-li autor do ruky pero a tužku, diktuje-li dílo písařce či do diktafonu, nebo píše-li na psacím stroji? Mění nové technologie (počítače, tablety, audiovizuální média) samotný tvůrčí proces?

Studenti konzultují svou účast včetně referátu s kontaktní osobou SLK na katedře, případně s vedoucím své práce. Každá katedra může vyslat nejvýše dva účastníky, z toho maximálně jednoho postgraduálního studenta.
Jednací jazyky: čeština a slovenština, případně angličtina, němčina či francouzština (k jinojazyčnému referátu je třeba připravit v češtině alespoň osnovu).
Referát: zcela zásadně do 20 minut, tj. 7 normostran; pro publikaci ve sborníku jej lze rozšířit na 20-25 normostran.

Naskenované přihlášky (a zároveň jejich textovou verzi ve wordu) s doporučením zasílejte do 28. února 2014 na adresu mindekova@ucl.cas.cz, popřípadě písemně na adresu Mgr. Iveta Mindeková, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1. Přihláška není ke stažení na tomto webu, dostanete ji buď od kontaktních osob na katedrách, případně vám ji po konzultaci zašleme (konference je výběrová).