2005: Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře.

Pod názvem Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře proběhla ve dnech 6. a 7. dubna 2005 studentská literárněvědná konference, kterou již počtvrté pořádal Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Téma konference zahrnovalo jak proměny funkce žánrů v literárním procesu a posuny v jejich vymezení, tak jejich konkrétní projevy v individuálních autorských poetikách. Mezi třiadvaceti referujícími byli (po loňském ročníku, kterého se poprvé zúčastnili tři slovenští studenti) stejnou měrou zastoupeni mladí bohemisté a slovakisté z Čech a Slovenska, dva zástupci obou oborů přijeli tentokrát z Polska. Příspěvky byly seskupeny do problémových bloků zaměřených například na vývojové proměny historického psaní, žánrové posuny mezi lyrikou a epikou, specifické vlastnosti písňových textů či problematiku autobiografických žánrů.

Diskusní fórum tvořili kromě studentů také pedagogové bohemistických a slovakistických kateder (včetně "pozorovatelů" z těch, které nevyslaly své studentské zástupce),  pracovníci ústavu v čele s ředitelem doc. Pavlem Janouškem a reprezentantky Ústavu slovenskej literatúry SAV. Pozvání na první jednací den přijali také slovenský velvyslanec v ČR Mgr. Ladislav Ballek, Dr.h.c. a proděkan PedF UK prof. Zdeněk Helus. Slavnostního zakončení se zúčastnila a ceny předala členka vědecké rady akademie doc. Lydia Petráňová.

Cenu Vladimíra Macury rozdělila tentokrát odborná porota (doc. Dagmar Mocná, dr. Erik Gilk, dr. Alice Jedličková) vzhledem k velkému počtu postgraduálních studentů do dvou kategorií. Cenu v kategorii pregraduálních studentů získal Petr Tomášek (PedF UJEP, Ústí nad Labem) za příspěvek vymezující žánr orální poezie a vztahy mezi textem a jeho akustickou realizací. Čestné uznání bylo uděleno dvěma studentům: Petru Mrázovi (FF UK, Bratislava), který v referátu Literárno-smerové tendencie v diele Michala Godru objasnil synkretistické východisko tohoto autora na pozadí obecných tendencí slovenské literatury 1. poloviny 19. století, a Filipu Pacalajovi (rovněž FF UK, Bratislava) za analýzu poetiky slovenské punkrockové skupiny Horkýže slíže. V kategorii doktorandské byla Cena Vladimíra Macury předána Marcinu Filipowiczowi (WP UW, Warszawa), který postihl charakter  ženské varianty ideologického cestopisu zaměřeného k podpoře česko-slovenské kulturní vzájemnosti. Čestné uznání získala Hana Kusáková (FF OU Ostrava) za referát sledující posuny žánru kázání mezi výkladem biblického textu a konceptuálním přístupem na příkladu průkopníka konceptismu Pavla Josefa Axlara. Cenu publika nově zavedenou v  tomto ročníku získal Petr Tomášek.

Stanislava Fedrová - Alice Jedličková