2004: Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole...
Ve dnech 24. a 25. března 2004 proběhl v ÚČL již třetí ročník studentské literárněvědné konference, tentokrát pod názvem Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole... Na jejím pořádání se opět podílela Pedagogická fakulta UK a její  Katedra české literatury. Jak je zřejmé z titulu, letošní ročník byl zaměřen na způsoby zobrazení prostoru a jeho úlohu při výstavbě literárního díla. Volně tak navazoval na loňské kolo konference, které bylo věnováno kategorii času.

Mezi třiadvaceti účastníky byli tentokrát nejen studenti a doktorandi většiny českých pedagogických a filozofických fakult, ale také mladí badatelé ze Slovenska. Příspěvky byly sdruženy v  blocích věnovaných otázkám zobrazení domova v poezii, sémantice domu, paralele struktury textu města a textové struktury v postmoderním románu, fenomenologii krajinných motivů, úloze časoprostoru v konstituování žánru a také aktuální teorii fikčních světů. Část jednání byla vyhrazena i pro podnětné referáty s jinými tématy. Diskusní fórum tvořili kromě studentů také pedagogové zúčastněných fakult a pracovníci Ústavu pro českou literaturu; konferenci navštívili také místopředsedkyně akademie doc. Lydia Petráňová a proděkan PedF UK prof. Zdeněk Helus.

Odborná porota (doc. Dagmar Mocná, vedoucí KČL PedF UK, doc. Lubomír Machala, FF UP Olomouc, PhDr. Alice Jedličková, ÚČL) s potěšením konstatovala vzestupnou tendenci v literárněteoretické poučenosti studentů; ve vyhodnocování příspěvků měla tentokrát vzhledem k jejich počtu a vyváženosti mimořádně obtížný úkol.

Cena Vladimíra Macury za inspirativní práci byla nakonec udělena dvěma účastnicím. Ivana Zigová (FHV Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica) ve svém metodologicky průzračném a objevném příspěvku Priestor postáv v novele Josefa Škvoreckého Konec nylonového věku objasnila opozici vnitřního a vnějšího prostoru postav jako základní kompoziční princip textu. Druhou oceněnou se stala Lucie Česálková (FF Masarykovy univerzity Brno), jež ve své interpretačně hluboké práci Prostor slyšení v české literatuře 19. století předvedla sugestivní alternativy audiálního znázornění prostoru v obrozenské povídce a arbesovském romanetu. Čestné uznání získal Martin Kuba (PedF Univerzity Hradec Králové) za materiálově bohatý a interpretačně i čtenářsky podnětný příspěvek o Raisově současníkovi Josefu Šírovi.

Ceny předali doc. Lydia Petráňová a ředitel ÚČL doc. Pavel Janoušek. Příspěvky budou jako již v ročníku 2002 (Cesta tam a zase zpátky v české literatuře) shrnuty ve sborníku, který vydá Pedagogická fakulta UK.

Stanislava Fedrová - Alice Jedličková