Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

READ IT: Reading Europe Advanced Data Investigation Tool

Projekt READ-IT se zaměřuje na vývoj digitálního prostředí, jehož cílem je shromažďovat, popisovat, využívat, sdílet a popularizovat rozptýlené doklady o rozmanitých literárních a populárních čtenářských kulturách Evropy od 18. do 21. století. Takto propaguje přístup z pohledu “historie zespodu”, od jednotlivého čtenáře k výzkumu čtení a čtenářských praxí. Má sloužit jak vědeckým účelům tak i běžným čtenářským komunitám, a poskytnout jim inovativní způsoby vyhledávání, prozkoumání, zachycování a užívání. Databáze READ-IT bude sémanticky obohacená, veřejně přístupná a trvale udržitelná. Bude zahrnovat široký korpus písemných, obrazových a multimediálních záznamů o setkávání člověka s textem, a to z různých jazykových oblastí Evropy. Zpřístupní a zhodnotí tak jedinečné, byť dosud mnohdy opomíjené kulturní dědictví, jakým čtenářská aktivita v Evropě bezesporu je. Databáze bude umožňovat všestranné využití ze strany vědců i běžných čtenářů. Těm bude také přizpůsobeno uživatelské rozhraní databáze.

Projekt READ-IT sdružuje informatiky a badatele humanitních a společenskovědních směrů a spadá do nejnovějších vývojových trendů v oblasti sémantického webu a oboru digitálních humanitních věd (digital humanities). Ke sběru dat bude využívat různých metod, od propojování již existujících souborů přes webcrawling až po práci v terénu. Účelem projektu je archiv evropského čtenářství nejenom zprostředkovat, ale i vybídnout širokou veřejnost k jeho spontánnímu obohacování a kritickému zkoumání. Uživatel si bude moci vytvořit profil s osobní sbírkou záznamů, včetně záznamů o vlastním čtení. Ústav pro českou literaturu AVČR zaštiťuje v rámci projektu READ-IT především moment uživatelského testování. Z plánovaných případových studií lze uvést například lexikografickou analýzu souboru vícejazyčných rukopisů a tištěných dokumentů z 18. až 20. století (v češtině, němčině, angličtině, francouzštině a italštině), uspořádání souboru záznamů o středoevropské literární výchově, analýzu dětských čtenářských výpovědí z hlediska sebeprožívání, či detekci záznamů o čtení zrakově postižených.

Projekt získal financování na roky 2018–2021 v rámci výzvy JPI on Cultural Heritage (Digital Heritage Call).

Poskytovatel financí: MŠMT, dvoustranná dohoda
Kód: 8F18003
Doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Řešitel: Michael Wögerbauer (PI, WP4 leader)
Řešitelský tým: Tomáš Suk (manažer projektu), Anežka Kuzmičková (Stockholm University), Roar Lishaugen (Oslo University), Claire Madl (CEFRES Praha), Petr Píša, Damiano Rebecchini (Univ. of Milano), Jiří Trávníček
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Stránky projektu READ-IT

Oddělení: Oddělení pro výzkum literární kultury