Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Bedřich Václavek v dobovém kontextu

Záměr navazuje na uzavřený projekt GA17-22913S „Český literárněvědný marxismus: nový pohled“, který představoval první stupeň přístupu ke studiu českého literárněvědného marxistického myšlení – šlo především o nové interpretační rozkrytí primární textů, sledování jejich teoretických východisek, argumentační struktury a metodologických implikací. Proponovaný projekt václavkovský počítá mimo jiné s hlubším průzkumem literární pozůstalosti významného představitele literárněvědného marxismu, jehož dílo je organicky zakotveno v kulturních souvislostech meziválečného období. Hlavním publikačním výstupem by měla být literárněhistoricky koncipovaná monografie, první svého druhu od roku 1989.

Pro realizaci projektu lze formulovat čtyři podpůrné argumenty: 1) práce na monografii Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu (Praha – Brno: ÚČL AV ČR – Host, 2021) ukázala na potřebu doplnit „globalizující“ perspektivu výkladu detailnější analýzou individuálního díla a jeho specifik; 2) jako naléhavá se jeví potřeba kritické revize dosavadních výkladů Václavkova díla, zejména těch, které vznikly před rokem 1989, ale i nezaujaté rekonstrukce dobového, často polemicky laděného kontextu (viz též antologie Čtení o Bedřichu Václavkovi. Tvorba, metoda, dějiny, Praha: IPSL 2021); 3) Václavkova intelektuální biografie dosud vykazuje některé málo zohledněné aspekty a prameny, včetně jeho korespondence nebo zvukových záznamů z archivu ČRo (ukázka zde); 4) opomíjeným je rovněž německojazyčný kontext Václavkova působení, včetně jeho berlínských studií, udržování kontaktů s německými teoretiky či překládání německojazyčných děl.

Poskytovatel financí: ÚČL AV ČR
Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Řešitel: Roman Kanda
Hlavní výstup:

Monografie.

Oddělení: Oddělení pro výzkum literární kultury