Badatelské zaměření

čtenářská kultura, moderní česká a středoevropská literatura

Studium

1991-1992 slovanské literatury (School of Slavonic and East European Studies - University College London) - M. A.
1979-1984 bohemistika - historie (FF UJEP /dnes MU/ Brno) - mgr.

Zaměstnání

od 2003 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2003-2012 Filozofická fakulta UK
1991-2003 Filozofická fakulta MU
1987-1991 Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV
1985-1987 Filozofická fakulta UJEP (MU)
1984 (červen)- 1984 (září) Divadelní ústav

Akademické funkce

2007-2020 zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR
2010-2018 předseda rady instituce (ÚČL AV ČR)
2013-2018 člen širší rady projektu COST E-READ
1997-2002 vedoucí katedry (FF MU)

Ocenění

2015 Prémie Miroslava Ivanova
2006 Magnesia litera (za ediční počin - Strukturalistická knihovna)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Trávníček, J. 2022. Betty a my. O jednom českém kulturním fenoménu. Host – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Trávníček, J. – Friedlaenderová, H. – Richter, V. 2022. Covidočtení. Co s naším čtenářstvím udělala pandemie. Host – Národní knihovna ČR, Praha.

Trávníček, J. 2022. Czeska republika czytelnicza. Generacje – fenomeny – życiorysy. Księgarnia Akademicka, Krakow.

Trávníček, J. – Slíva, V. 2022. Všelijak poplantane. Vít Slíva v rozhovoru s Jiřím Trávníčkem. Host, Brno.

Trávníček, J. 2021. A Nation of Bookworms? The Czechs as Readers. Reading in Times of Civilizational Fatigue. Karolinum Press – Institute of Czech Literature of the CAS, Praha.

Trávníček, J. 2020. Kulturní vetřelec. Dějiny čtení, kalendárium. Host, Brno.

Trávníček, J. 2019. Rodina, škola, knihovna. Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018). Host, Brno.

Trávníček, J. 2017. Česká čtenářská republika: generace, fenomény, životopisy. Host – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha.

Trávníček, J. 2015. Reading Bohemia: readership in the Czech Republic at the beginning of the 21th century. The Institute of the Czech Literature - The Czech Academy of Sciences – Akropolis, Prague.

Šimeček, Z. – Trávníček, J. 2014. Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích. Academia, Praha.

Trávníček, J. 2014. Překnížkováno. Co čteme a kupujeme. Host – Národní knihovna ČR, Praha.

Trávníček, J. 2010. Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. Národní knihovna – Host, Brno.

Šlosar, D. – Voráč, J. – Trávníček, J. 2008. Jaké hlavy, takový jazyk. Host, Brno.

Trávníček, J. 2008. Čteme?. Host, Brno.

Trávníček, J. 2007. Vyprávěj mi něco : (Jak si děti osvojují příběhy). Pistorius & Olšanská, Příbram.

Trávníček, J. 2003. Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy. Host vydavatelství, Brno.

Trávníček, J. 1996. Poezie poslední možnosti. Torst, Praha.

Červenka, M. et al. 1993. Kapitoly z teorie literárního díla,. Karolinum, Praka.

Kapitoly v knihách

Trávníček, J. 2023. Předmluva. In: Dolgun, A. – Watson, P. – Polasková, M. (eds.), Američan v gulagu. Příběh Alexandra Dolguna. Dolní Kounice, Jiří Brauner – Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci se společností ERGO Brauner, s. r. o., 5-7.

Trávníček, J. 2023. Inkluzivní vyvažovatel. In: Macura, V. (ed.), Šťastný věk a další studie o literatuře a kultuře dvacátého století. Praha, Academia, 571-577.

Trávníček, J. 2022. Pár slov nakonec. In: Kapuce od mikiny. Sbírka povídek. Ostrava, Celé Česko čte dětem, 163-164.

Trávníček, J. 2022. Málkiana. In: Rozehnalová, I. (ed.), Vydržať! Ivě Málkové k šedesátinám. Ostrava, Fiducia.

Trávníček, J. 2020. Jakýsi Vítek či kdo. In: Salátová, R. (ed.), Mi(ni)str knihovnictví : kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera. Praha, Národní knihovna České republiky, 75-76.

Trávníček, J. 2020. Lata 80.: Boom na Europę Środkową. In: Dysydenci. Czeskie drogi od totalitaryzmu do demokracji. Kraków, Ośrodek myśli politycznej, 53-63.

Trávníček, J. 2018. Na úvod. In: Trávníček, J. (ed.), Za textem. Antologie polské sociologie literatury. Brno, Host.

Trávníček, J. 2018. Místo doslovu. Čtyři zastavení. In: Mikš, F. (ed.), Básníci čtou básníky. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 305-320.

Trávníček, J. 2018. „Tak nám zabili střední Evropu…“ K historii jednoho pojmu. In: Srp, K. (ed.), Rozlomená doba 1908-1928. Avantgardy ve střední Evropě. Praha - Olomouc, Arbor vitae societas - Muzeum umění Olomouc, 46-55.

Trávníček, J. – Nieć, G. 2017. Książka i biblioteki publiczne na ziemiach Czeskich: tradycja i współczesność. In: Ladorucki, J. (ed.), Bibliteka publiczna w przestrzeni społecznej: księga jubileuszowa z okazji 100-lecia dziłalności Wojewódzkiej Bibiloteki Publicznej im: Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Łódź, Wojewódzka Bibiloteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 41-58.

Trávníček, J. 2016. Stabilní nestabilita čili Román (několik nesoustavných poznámek). In: Konečná, M. (ed.), Cesty rozumění: k poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc.. Brno, Institut pro hermeneutiku, z.s., 11-16.

Trávníček, J. 2016. „Nerozumím, ale chápu to…“ Česká literatura a její východo-západní dilemata 1945–1989. In: Hlaváček, P. – Stehlík, M. (eds.), Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha, Radioservis, 88-97.

Trávníček, J. 2015. Autor i czytelnik jako pole konfliktu (kilka obserwacji). In: Bolecki, W. – Soliński, W. – Gorczyński , M. (eds.), Wspólczesne dyskursy konfliktu. Literatura – Język – Kultura. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej – 93. Warszawa, Instytut Badań Literackich, 415-422.

Trávníček, J. 2015. Knize na cestu. In: Balaštík, M. (ed.), Literatura v čase lovců: rozhovory se spisovateli 1995-2015. Brno, Host, 9-10.

Trávníček, J. 2013. Čtenářské životopisy (metodologická reflexe plus zpráva z terénu). In: Poriezová, M. (ed.), Studia Bibliographica Posoniesensia. Bratislava, Univerzitná knižnica, 42-51.

Trávníček, J. 2013. Na úvod. In: Trávníček, J. (ed.), Knihy a jejich lidé : čtenářské životopisy. Brno, Host, 7-9.

Trávníček, J. 2012. "Číst Meda čtoucího". In: Bedřich, M. – Jančařík, Z. (eds.), Stařec a med. Jaroslavu Medovi k osmdesátinám. Praha, Portál, 221-225.

Trávníček, J. 2011. Central Europe. In: Logan, P. (ed.), The Encyclopedia of the Novel. Oxford, Wiley-Blackwell, 165-169.

Trávníček, J. 2011. Předmluva. In: Prokeš, J. (ed.), Česká folková píseň v kontextu 60.-80. let 20. století. Brno, Masarykova univerzita, 9-11.

Trávníček, J. 2011. Być w tej chwili [Doslov.]. In: Hruška, P. (ed.), Mieszkalne niepokoje. Mikolów, Instytut Mikolowski, 141-146.

Trávníček, J. 2011. Doslov. In: Kukal, P. (ed.), Hejna ptáků a všechno. Praha, Protis, 73-74.

Trávníček, J. 2011. Nezničitelná. In: Hardy, S. – Horáková, M. – Kaylor, M. – Prajzentová, A. (eds.), Literární biografie jako křižovatka žánrů. Brno, Host, 9-17.

Janáček, P. – Trávníček, J. 2011. České literární vavříny. In: English, J. (ed.), Ekonomie prestiže: Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno, Host, 339-393.

Trávníček, J. 2010. J. H. Krchovský. In: Serafin, S. – Mihailovich, V. (eds.), Twenty-First-Century Central and Eastern European Writers. Detroit, A Bruccoli Clark Layman Book, 173-176.

Trávníček, J. 2010. Mikuláškiana (čtyři čtenářské fascinace). In: Drahoš, Z. (ed.), A verš slova namlouvá si. Brno, Vakát, 228-231.

Trávníček, J. 2009. Michal Viewegh očima Jiřího Trávníčka. In: Viceníková, D. (ed.), Růže pro Markétu. Brno, Národní divadlo Brno, 7-10.

Trávníček, J. 2008. Jak se čte v České republice (knižní chování). In: Čtenářství, jeho význam a podpora. Praha, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 20-40.

Trávníček, J. 2007. Koncept čtenáře a čtení - nejkratší možné dějiny. In: Manguel, A. (ed.), Dějiny čtení. Brno, Host, 403-453.

Trávníček, J. 2006. Básník ticha krajiny. Jan Skácel. In: Jan, L. – Drahoš, Z. – Malaťák, D. – Pumpr, P. (eds.), Osobnosti moravských dějin (1). Brno, Matice moravská, 509-516.

Trávníček, J. 2006. Aktuální členění větné. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 26-27.

Trávníček, J. 2006. Artefakt a estetický objekt. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 44-45.

Trávníček, J. – Asholt, W. 2006. Avantgarda. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 53-55.

Trávníček, J. 2006. Bakoš, Mikuláš. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 58.

Trávníček, J. 2006. Burian, Emil František. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 90-91.

Trávníček, J. 2006. Čepan, Oskár. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 108-109.

Trávníček, J. 2006. Dobrovský, Josef. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 161-162.

Trávníček, J. 2006. Halas, František. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 283-284.

Trávníček, J. 2006. Hostinský, Otakar. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 310-311.

Trávníček, J. 2006. Chalupecký, Jindřich. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 320-321.

Trávníček, J. 2006. Jungmann, Josef. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 368-369.

Trávníček, J. 2006. Komenský, Jan Amos. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 386-387.

Trávníček, J. 2006. Konkretizace (F. Vodička). In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 401-402.

Trávníček, J. 2006. Kundera, Milan. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 432-433.

Trávníček, J. – Volkmann, L. 2006. Kýč. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 434-435.

Trávníček, J. 2006. Mathesius, Vilém. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 482-483.

Trávníček, J. 2006. Miko, František. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 512-513.

Trávníček, J. 2006. Poetické divadlo. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 603-604.

Trávníček, J. 2006. Nadinterpretace a podinterpretace. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 538.

Trávníček, J. 2006. Nitranská škola. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 557-558.

Trávníček, J. 2006. Patočka, Jan. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 586-587.

Trávníček, J. 2006. Písničkáři. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 597-598.

Trávníček, J. 2006. Zich, Otakar. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 879-880.

Trávníček, J. – Barsch, A. 2006. Právo/právní systém a literatura. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 632-634.

Trávníček, J. 2006. Prototext a metatext. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 640-641.

Trávníček, J. 2006. Pulzace/pulzační estetika. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 650-651.

Trávníček, J. 2006. Sémantické gesto. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 699-700.

Trávníček, J. 2006. Soustava, výrazová. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 721.

Trávníček, J. – Asholt, W. 2006. Surrealismus, literární teorie. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 749-751.

Trávníček, J. – Baumann, U. 2006. Teorie překladu. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 801-806.

Trávníček, J. 2006. Underground (český). In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 837-838.

Trávníček, J. 2006. Zajac, Peter. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 875-876.

Trávníček, J. 2006. Záměrnost a nezáměrnost. In: Nünning, A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno, Host, 876-877.

Trávníček, J. – Štědroň, P. 2006. Na úvod. In: Goldflam, A. (ed.), Několik historek ze života AG. Brno, Host, 5-6.

Trávníček, J. 2006. "A vem si nás k sobě, ve-e-e-em!". In: Slíva, V. (ed.), Boudní muzika. Brno, Host, 219-228.

Trávníček, J. 2006. "Barbaren gehen, Barbaren gehen". Die "Panychida" von Vilém Závada und ihre Kontexte. In: Kliems, A. – Raßloff, U. – Zajac, P. (eds.), Spätmoderne. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa. Berlin, Frank & Timme, 287-293.

Trávníček, J. 2005. Doslov. In: Turner, M.,Literární mysl: O původu myšlení a jazyka. Brno, Host, 247-270.

Trávníček, J. 2004. O autorovi. In: Iser, W.,Teorie literatury: Aktuální perspektiva. Praha, ÚČL AV ČR, 35-43.

Trávníček, J. 2004. Komentář. In: Papcunová, J. – Trávníček, J. – Gruša, J.,Dotazník aneb Modlitna za jedno město. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 259-298.

Trávníček, J. 2004. Zimohrádek a jeho čtyři životy. In: Trávníček, J. – Wernisch, I.,Zimohrádek. Brno, Petrov, 109-115.

Trávníček, J. 2004. "Být v té chvíli". In: Hruška, P.,Zelený svetr. Brno, Host, 185-196.

Trávníček, J. 2004. Sedm poznámek...: (Místo doslovu). In: Pohádky z Moravy. Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše, 149-155.

Trávníček, J. 2003. O autorovi. In: Červenka, M. – Frye, N.,Anatomie kritiky. Brno, Host, 417-419.

Články

Trávníček, J. 2020. "To mi přišlo takový jako natřený na růžovo". Božena Němcová a její dnešní čtenáři. Dějiny a současnost 42(2), 22-24.

Trávníček, J. 2020. Četeneto i negovata učast văv vremeto na civilizacionna umora. Literaturen vestnik 29(20), 4-5.

Trávníček, J. 2020. Pavel Jiráček (1955–2020). Česká literatura 68(3), 394-395.

Trávníček, J. – Nieć, G. 2020. Čtenářská kultura. Pokus o vymezení. Česká literatura 68(5), 573-591.

Trávníček, J. 2019. Zdeněk Šimeček (1929-2019). Česká literatura 67(4), 623-624.

Trávníček, J. – Nieć, G. 2019. Polské čtenářství v časech digitálních… a jak se o něm přemýšlí. Česká literatura 67(1), 84-102.

Trávníček, J. 2019. Kníže. Odešel Vladimír Svatoň (1931-2018). Host 35(2), 6.

Trávníček, J. 2019. „Čtečka může být dobrá, ale knížka je knížka“ (Čtení digitální a čtení tradiční). Knihovna - knihovnická revue 30(2), 36-47.

Trávníček, J. 2018. Czeskie czasopisma i ich czytelnicy (w świetle badań czytelnictwa). Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze 10(2018), 109-117.

Trávníček, J. 2018. Egipcjanin Sinuhe jak fenomen czeskieho czytelnictwa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 16(2018), 155-160. DOI: 10.24917/20811861.16.11

Trávníček, J. 2018. Kulturní vetřelec : sedm obrazů z dějin čtení. Host 34(5), 70-73.

Trávníček, J. 2018. Reading and Our Life Stories. Open Cultural Studies 2(1), 591-597. DOI: 10.1515/culture-2018-0054

Trávníček, J. 2018. Suchomeliana. Bohemica litteraria 21(1), 15-17. DOI: http://www.doi.org/10.5817/BL2018-1-3

Trávníček, J. – Nieć, G. 2018. „Decyduje dom, dom i jeszcze raz dom...”. Z Jirím Trávníčkiem – o czeskim czytelnictwie, rynku książki i bibliotekach. Przegląd Biblioteczny 86(2), 257-265.

Trávníček, J. 2018. Books, books, books... Please do stop this flood (Reading culture in Czech Republic). Perspektywy Kultury 22(3), 9-20.

Trávníček, J. 2018. Slyšet a být slyšen: interpretace básně K. Š.. Host 34(7), 40-41.

Trávníček, J. 2018. Życiorysy czytelnicze. Zarys koncepcji. Roczniki biblioteczne 61(2018), 227-239. DOI: 10.19195/0080-3626.61.11

Trávníček, J. 2018. Čtení je kulturním vetřelcem… ale s mnoha důvody. IT lib 22(2), 2.

Trávníček, J. 2018. Už žádné dějiny: Ota Filip (9. 3. 1930 - 2. 3. 2018). Host 34(6), 37-41.

Trávníček, J. 2017. Gutenbergova vsuvka. Host 33(6), 21.

Trávníček, J. 2017. Číst proti. Host 33(1), 7.

Trávníček, J. 2017. Podpora čtenářství. Host 33(3), 73.

Trávníček, J. 2017. Čínský knižní trh. Host 33(2), 27.

Trávníček, J. 2017. Čtení a jeho metafory. Host 33(4), 65.

Trávníček, J. 2017. Babička a středoškoláci. Host 33(5), 9.

Trávníček, J. 2017. Perestrojka. Host 33(7), 45.

Trávníček, J. 2017. Čtení versus Chomejní. Host 33(9), 76.

Trávníček, J. 2017. Univerzitní čtení. Host 33(10), 63.

Trávníček, J. 2017. Konceptuální čtení. Host 33(8), 94.

Trávníček, J. 2016. Čtenářská iniciace. Host 32(10), 4.

Trávníček, J. 2016. Čtení středoškoláků a vysokoškoláků. Host 32(8), 4.

Trávníček, J. 2016. Výroba knih ještě není nakladatelstvím. Host 32(8), 19-21.

Trávníček, J. 2016. K čemu číst beletrii?. Host 32(7), 4.

Trávníček, J. 2016. Knihy a zapomnění. Host 32(2), 4.

Trávníček, J. 2016. Neuhýbavec. Host 32(2), 9.

Trávníček, J. 2016. Krize? Ale jděte: o současném knižním trhu. Host 32(2), 20-23.

Trávníček, J. 2016. Čtenář jako pitomý osel. Host 32(3), 4.

Trávníček, J. 2016. Kožmínek. Host 32(1), 5.

Trávníček, J. 2016. Co teda nemusím - Viewegha. Biblio 4(2), 19.

Trávníček, J. 2016. Mizení čtení z ducha psaní. Host 32(4), 4.

Trávníček, J. 2016. Fikce... čili pokračování faktu jinými prostředky. Host 32(4), 31-35.

Trávníček, J. 2016. [T. S. Eliot říkal,...]. Host 32(4), 112.

Trávníček, J. 2016. Právo na linearitu. Host 32(5), 4.

Trávníček, J. 2016. Česká čtenářská republika. 2, Tipaři. Čtenář Roč. 68, 7/8 (2016), 259-260.

Trávníček, J. 2016. Česká čtenářská republika. 1, Remarque. Čtenář 68(6), 223-224.

Trávníček, J. 2016. Řekni mi, co čteš.... Host 32(6), 4.

Trávníček, J. 2016. Předčítání. Host 32(9), 4.

Trávníček, J. 2015. Čtenářská nuda. Host 31(8), 4.

Trávníček, J. 2015. Dvacet stránek... a uvidíme. Host 31(7), 4.

Trávníček, J. 2015. Zůstat Homérem i po Joyceovi: na obranu čtení v modu "jak to nakonec dopadne". Host 31(7), 28-32.

Trávníček, J. 2015. Na čtenáře při psaní nemyslím. Host 31(6), 4.

Trávníček, J. 2015. Janusz Sławiński (1934-2014). Česká literatura 63(2), 332-333.

Trávníček, J. 2015. Čtení jako společenské privilegium. Host 31(5), 4.

Trávníček, J. 2015. Čtenáři poezie. Host 31(4), 4.

Trávníček, J. 2015. Pomalé čtení. Host 31(3), 4.

Trávníček, J. 2015. Do pětaosmdesátky vstoupení Oty Filipa ze Slezské Ostravy. Host 31(2), 4.

Trávníček, J. 2015. Všechnu moc tabletům. Host 31(2), 4.

Trávníček, J. – Voit, P. 2015. S e-knihou už se nesžiju : s Petrem Voitem o knize včera, dnes a zítra. Host 31(3), 62-65.

Trávníček, J. 2015. Zábava. Host 31(9), 4.

Trávníček, J. 2015. K čemu je čtení?. Host 31(10), 4.

Trávníček, J. 2015. Encyklopedie knihy. Host 31(1), 4.

Trávníček, J. 2015. The Central European novel (ten commentaries). Russian Literature 77(1), 115-122.

Trávníček, J. 2014. Česká čtenářská kultura v čase plných regálů. Čtenář 66(1), 7-10.

Trávníček, J. – Palán, A. 2014. Rozumím jen tomu, čemu věřím. Katolický týdeník 24(8), 12.

Trávníček, J. 2014. Pan Václav už je u Abraháma. Host 30(9), 5.

Trávníček, J. – Krejčí, J. – Minařík, P. – Klíčová, E. 2014. Hledání ztraceného básníka. Host 30(7), 72-75.

Trávníček, J. – Sládek, O. – Plešák, M. – Lollok, M. 2014. Tři na tři. Pulsy 1(1), 7-9.

Trávníček, J. 2014. Olvasók és olvasás a Cseh Köztársagában. Könyvtári Figyelö 24 /60/, č. 2 (2014), 217-222.

Kanda, R. – Trávníček, J. 2014. Všichni jsme svým založením sentimentální čtenáři. Tvar 25(7), 4-5.

Trávníček, J. 2014. Henryk Markiewicz (1922-2013). Česká literatura 62(3), 497-498.

Trávníček, J. 2014. Kulturní katastrofista a jeho výbava : ad Alexander Tomský, "Demokratizace, kultura a knihy", BIBLIO duben 2014. Biblio 2/7/, č. 6 (2014), 10.

Trávníček, J. 2014. Milan Jelínek (1923-2014). Česká literatura 62(4), 678-679.

Trávníček, J. 2014. Odpověď Marku Tomanovi. Host 30(3), 5.

Trávníček, J. 2014. Moc knih - čtenářova smrt. Biblio 2/7/, č. 2 (2014), 10-11.

Trávníček, J. 2013. (Ne) čtenářské Polsko. Biblio Literární noviny 1 /6/, č. 22 (2013), 11.

Trávníček, J. 2013. Čtenářská horečka. Biblio Literární noviny 1 /6/, č. 25 (2013), 19.

Segi, S. (ed.) – Janáček, P. et al. 2013. Rok prozaických nadějí a básnických jistot : bilance české literatury za rok 2012. Host 29(1), 9-16.

Trávníček, J. 2013. Broučci. Bel Mondo 2(1), 84.

Trávníček, J. 2012. Medvědec. Česká literatura 60(2), 289-290.

Šimková, L. – Vašková, O. (eds.) – Trávníček, J. 2012. (Nejen) o čtenářských biografiích. Čtenář 64(4), 130-135.

Trávníček, J. 2012. Čtenářské Polsko (varšavský Institut knihy a čtenářství a jeho poslední výzkumy). Knihovna - knihovnická revue 23(1), 84-90.

Kurka, L. (ed.) – Trávníček, J. 2012. Výzkumy, knížky a články, přednášky – to vše patří k prof. Jiřímu Trávníčkovi. Bulletin SKIP 21(4), 17-18.

Trávníček, J. 2011. František Miko (13. 4. 1920 - 13. 11. 2010). Česká literatura 59(2), 290-291.

Trávníček, J. 2011. Česká čtenářská krajina ze statistického pohledu. Host 27(1), 46-50.

Trávníček, J. 2011. Jak čteme (2). Grand biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran 5(1), 34-36.

Trávníček, J. 2011. „Jací jsme čtenáři“. Čtenář 63(3), 83-86.

Trávníček, J. 2011. Zemřel Zdeněk Vašíček. Host 27(5), 5.

Trávníček, J. 2011. A Provincial Town Grown Too Big, a Metropolis Which Has Never Grown Up. Res Publica Nowa Roč. 14, - (2011), 70-73.

Trávníček, J. 2011. Literatury ve střední Evropě, středoevropské literatury, středoevropská literatura.... Česká literatura 59(6), 839-841.

Trávníček, J. 2010. Řekni kde ty čtvrtky jsou... Literatura a knižní trh devadesátých let. Host 26(8), 14-18.

Trávníček, J. 2010. Jak čteme (1). Grand biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran Roč. 4, 11/12 (2010), 32-33.

Trávníček, J. 2010. Řeč nad rakví. Česká literatura 58(4), 572-573.

Šámal, P. – Trávníček, J. (eds.) – Janáček, P. et al. 2010. Anketa o "bílých místech" současné literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 58(1), 59-96.

Nejechlebová, J. (ed.) – Trávníček, J. 2010. O čtení a čtenářích. Duha Roč. 24, 3-4 (2010), 17-19.

Trávníček, J. 2010. A szabadság hidegzuhanya. A czech irodolom 1989 után. Magyar Lettre internationale 11(79), 22-24.

Trávníček, J. 2010. Němci jako čtenáři (mohučská Nadace čtení a její průzkumy). Knihovna - knihovnická revue 21(1), 84-89.

Trávníček, J. 2010. Osmdesátá léta: vzdouvá se vlna středoevropanství. Mezinárodní politika 34(8), 6-8.

Trávníček, J. 2010. Tři určující inspirace (více než anamnéza, méně než analýza). Slovenská literatúra 57(6), 7-9.

Trávníček, J. 2010. Alles Beste, Herr Ota. Host 26(4), 5.

Trávníček, J. 2010. Poezii nelze číst jako noviny. Host 26(5), 5-6.

Doms, M. (ed.) – Trávníček, J. 2010. Čísla nejsou to podstatné. Litenky Roč. 6, 4 /42/ (2010), 2-3.

Trávníček, J. 2009. In the Cold Waters of Freedom. Czech Literature After 1989. Edinburgh Review Roč. 128, - (2009), 54-58.

Trávníček, J. 2009. Maloměsto – domovský topos středoevropského románu. Pandora -, č. 18 (2009), 110-117.

Kurka, L. (ed.) – Trávníček, J. 2009. O četbě z mnoha stran. Bulletin SKIP 18(1), 10-12.

Trávníček, J. 2009. Zvítězili jsme - ale co teď? Koncept střední Evropy po roce 1989. Svět literatury -, č. 40 (2009), 5-15.

Trávníček, J. 2009. Literární kultura v době internetové. Host 25(9), 23-28.

Trávníček, J. 2009. Hrabal v hrabadle aneb O lidu knihovnickém. Host 25(5), 4-4.

Trávníček, J. 2009. Češi jsou knihomilové. Literární noviny Roč. 20, 49 /příloha Vánoce s knihou/ (2009), 1-2.

Trávníček, J. 2009. Románový zápisník. Host 25(2), 51-54.

Trávníček, J. 2009. Románový zápisník. Host 25(1), 36-38.

Trávníček, J. 2009. Freudovské přeřeknutí?. Tvar 20(3), 10.

Trávníček, J. 2009. Románový zápisník. Host 25(3), 60-61.

Trávníček, J. (ed.) 2008. Literatura 19. století je nám antropologicky blízká : Rozhovor s Jaroslavou Janáčkovou. Host 24(1), 32-36.

Trávníček, J. 2008. Jak se v Česku kupují knihy : Četby a čtenářství - část druhá. Grand biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran Roč. 2, 1/2 (2008), 20-21.

Trávníček, J. 2008. Reprezentativní průzkum čtenářů a čtení v České republice. Čtenář 60(1), 7-9.

Trávníček, J. 2008. Jak se v Česku chodí do veřejných knihoven. Grand biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran 2(3), 22-23.

Trávníček, J. 2008. Zdeněk Kožmín (25. 2. 1925 Hněvice - 12. 11. 2007 Brno). Česká literatura 56(1), 142-143.

Trávníček, J. 2008. Osmdesátiny podmanivého enigmatika. Host 24(7), 91.

Trávníček, J. 2008. Hermeneutické pole (legein peri). Česká literatura 56(4), 508-518.

Trávníček, J. 2008. Románový zápisník. Host 24(7), 23.

Trávníček, J. 2008. Románový zápisník. Host 24(8), 23.

Trávníček, J. 2008. Románový zápisník. Host 24(9), 17.

Trávníček, J. 2008. Středoevropský román: Deset poznámek. Host 24(6), 7-9.

Trávníček, J. 2008. Zemřel Blahoslav Dokoupil. Host 24(7), 91.

Trávníček, J. 2008. Proč se ve východní Evropě po pádu komunistických režimů neobjevil žádný nový Milan Kundera?. Česká literatura 56(4), 589-593.

Trávníček, J. 2008. Nečtenář. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada D - literárněvědná 56(10), 29-36.

Trávníček, J. 2008. Čtenáři a čtení v České republice 2007. Host 19(2), 1-39.

Trávníček, J. 2008. Démon rozkladu: Ad Jaromír Typlt: Měla psát jinak. Tvar 19(21), 13.

Trávníček, J. 2008. Románový zápisník. Host 24(10), 34.

Trávníček, J. 2007. Strategie smíru. Svět literatury 17(37), 106-112.

Trávníček, J. 2007. Možná by se můj život odvíjel jinak.... Host 23(10), 7-11.

Trávníček, J. (ed.) 2007. Je třeba si vybírat... : Rozhovor s Michaelem Špiritem. Host 23(10), 36-40.

Trávníček, J. 2007. Zdeněk Pešak osmdesátiletý. Host 23(10), 80.

Trávníček, J. 2007. Číst versus psát aneb Zpráva o čtenářské socializaci Martina Nodla. Souvislosti 18(4), 216.

Trávníček, J. 2007. Džin čtení : S Jiřím Trávníčkem o překračování hranic textu. A2 kulturní týdeník 3(48), 15.

Trávníček, J. 2007. Román : Nesoustavné poznámky 14. Host 23(4), 46-47.

Trávníček, J. 2007. Román : Nesoustavné poznámky 11. Host 23(1), 44-45.

Trávníček, J. 2007. Román : Nesoustavné poznámky 12. Host 23(2), 34-35.

Trávníček, J. 2007. Román : Nesoustavné poznámky 13. Host 23(3), 70.

Trávníček, J. – de Bruin, E. 2007. Třeba se ještě dočkáme úžasného českého bestselleru. . .. Host 23(2), 39-42.

Trávníček, J. 2007. Jiří Trávníček odpovídá Janu Štolbovi. Host 23(2), 38.

Trávníček, J. 2007. Už jen nějaký nový mýtus může zachránit příběh...? : K Hamanovým poznámkám k diskuzi o "omylech" světového románu. Tvar 18(8), 6-7.

Trávníček, J. 2007. Skutečná tvorba v pojetí Petra Krále aneb Nuda od nudy pojde. Host 23(4), 38-41.

Trávníček, J. 2007. Čtenáři a čtení v České republice. Akademický bulletin AV ČR -, č. 11 (2007), 10-11.

Trávníček, J. 2007. Jak se v Česku čte. Grand biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran 1(8), 28.

Trávníček, J. 2007. K pětasedmdesátinám Aleše Hamana (nar. 26. června 1932). Host 23(6), 104.

Trávníček, J. 2007. Román : Nesoustavné poznámky 15. Host 23(5), 55.

Trávníček, J. 2007. Román : Nesoustavné poznámky 16. Host 23(6), 59-61.

Trávníček, J. 2007. Iz ,Mrtva li e fabulama?. Literaturen vestnik 17(10), 12-13.

Trávníček, J. 2006. Román: Nesystematické poznámky 1. Host 22(1), 24-25.

Trávníček, J. 2006. Román: Nesystematické poznámky 8. Host 22(8), 35-36.

Trávníček, J. 2006. Román: Nesystematické poznámky 2. Host 22(2), 21-22.

Trávníček, J. 2006. Román: Nesystematické poznámky 3. Host 22(3), 24-25.

Trávníček, J. 2006. Román: Nesystematické poznámky 4. Host 22(4), 22-23.

Trávníček, J. 2006. Román: Nesystematické poznámky 5. Host 22(5), 25-26.

Trávníček, J. 2006. Román: Nesystematické poznámky 6. Host 22(6), 27-28.

Trávníček, J. 2006. Román: Nesystematické poznámky 7. Host 22(1), 31-32.

Trávníček, J. 2006. Román pro čtyřicet čtenářů? Ne, děkuji. Host 22(2), 38-39.

Trávníček, J. 2006. Vladimír Holan a baroko. Česká literatura Roč. 54, 2/3 (2006), 258-262.

Trávníček, J. 2006. Gdy w latach dziewięćdziesiątych mówimy postmoderniczny. Pamiętnik Słowiański 56(1), 99-108.

Trávníček, J. 2006. Román : Nesoustavné poznámky 9. Host 22(9), 29-30.

Trávníček, J. 2006. Román : Nesoustavné poznámky 10. Host 22(10), 41-42.

Trávníček, J. – Bouda, P. 2006. Klientela antikvariátu je něco zcela jiného než ta v knihkupectvích…. Host 22(9), 26-28.

Trávníček, J. – Balaštík, M. (eds.) – Čornej, P. 2005. "Zájem o historii je únikem do historie...". Host 21(2), 4-9.

Trávníček, J. 2004. ...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu. Host 20(1), 30-31.

Trávníček, J. 2004. ...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu II. Host 20(2), 26-27.

Trávníček, J. 2004. ...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu III. Host 20(3), 27-28.

Trávníček, J. 2004. ...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu IV. Host 20(4), 22-23.

Trávníček, J. 2004. ...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu V. Host 20(5), 50-51.

Trávníček, J. 2004. ...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu VI. Host 20(6), 28-29.

Trávníček, J. 2004. ...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu VII. Host 20(7), 28-29.

Trávníček, J. 2004. ...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu VIII. Host 20(8), 44-45.

Trávníček, J. 2004. Kognitivní věda - literatura, teorie literatury, hermeneutika. Slovenská literatúra 51(6), 454-459.

Trávníček, J. 2004. ...lidský život v pasti, kterou se stal svět: Poznámky k románu IX. Host 20(9), 30-31.

Trávníček, J. 2004. ...lidský život v pasti, kterou se stal svět: Poznámky k románu X. Host 20(10), 27-29.

Trávníček, J. 2003. Je realismus passé?. Host 19(2), 31-34.

Trávníček, J. 2003. Inspirační zdroje současné české beletrie. Host 19(8), 47-53.

Trávníček, J. 2003. Poznámky k existencialismu (zejména u Ortena). Česká literatura 51(6), 709-714.

Trávníček, J. 2001. Tři podoby jednoho chasidského příběhu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada A - jazykovědná 49 (2000), č. 3 (2001), 65-67.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Trávníček, J. 2022. Rodina, škola, knihovna, stát – jejich role při podpoře čtenářství. In: Cenigová, R. (ed.), Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Bratislava, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 78-81.

Trávníček, J. 2021. "Seděli jsme a poslouchali jako pěny "(učitel coby čtenářský socializátor). In: Cenigová, R. (ed.), Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Bratislava, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, 67-70.

Trávníček, J. 2015. Central Europe in Narrative Mode (History and Narration). In: Árnason, J. – Hlaváček, P. – Troebst, S. (eds.), Mitteleuropa?: zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia, 160-170.

Trávníček, J. 2013. Čtenáři a čtení v České republice (2013). In: Knihovny současnosti 2013. Ostrava, SDRUK, 202-207.

Trávníček, J. 2011. Čtení a internet - nepřátelé, spojenci, sourozenci?. In: Žáková, E. (ed.), Knihovny současnosti 2011. Ostrava, Sdružení knihoven ČR, 140-149.

Trávníček, J. 2008. Jak se čte u nás a jinde. In: Knihovny současnosti /16./. Brno, Sdružení knihoven ČR, 319-335.

Trávníček, J. 2005. "Jejich věc se mnou prostě nesouvisela". Josef Škvorecký jako středoevropský autor. In: Přibáň, M. (ed.), Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie, 32-44.

Ediční práce

Trávníček, J. (ed.) 2018. Za textem. Antologie polské sociologie literatury. Host – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Trávníček, J. (ed.) 2013. Knihy a jejich lidé : čtenářské životopisy. Host, Brno.

Trávníček, J. (ed.) 2009. V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Host, Brno.

Nünning, A. – Holý, J. – Trávníček, J. (eds.), 2006. Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Host, Brno.

Další odborné aktivity

pravidelná spolupráce s rozhlasem (ČRo, Radio Proglas), televizí (ČT); příležitostná publicistika, rozhovory; popularizační přednášky pro školy, knihovny, kulturní veřejnost - v České republice a v Polsku.