Badatelské zaměření

Německy a česky psaná literatura 1760 - 1860, kolektivní paměť, konspirační teorie

Studium

2014-2019 Doktorát germanistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
2014-2016 Doktorát české dějiny, Filozofická fakulta Univerzity KarlovyUK

Zaměstnání

2016-2021 Ústav pro českou literaturu
2021 Ústav germánských studií FF UK

Ocenění

2020 Cena Společnosti pro interkulturní germanistiku
2019 Prémie Otto Wichterleho

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Dobiáš, D. et al. 2021. Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805). Akropolis, Praha.

Smyčka, V. 2021. Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století. Academia, Praha.

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Smyčka, V. 2019. Das Gedächtnis der Vertreibung: interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen. Transcript, Bielefeld.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kapitoly v knihách

Segi, S. – Smyčka, V. 2021. Geschichtsaufarbeitung im tschechischen und deutschen Krimi. Ambivalente doppelkonditionierte Narrative der Vertreibung und des Sozialismus. In: Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V., Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. Berlin, De Gruyter, 173-194.

Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V. 2021. Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. In: Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V., Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. Berlin, De Gruyter, 1-26.

Smyčka, V. 2020. The Transformation of Stories in Bohemian Spectators and the Problem of Observing Character's Minds. In: Ertler, K. et al., Storytelling in the Spectators / Storytelling dans les spectateurs. Berlin, Peter Lang, 193-204.

Smyčka, V. 2019. The Spectatorial Press from the Kingdom of Bohemia. In: Dorms, M., Spectator-Type Periodicals in International Perspective. Enlightened Moral Journalism in Europe and North America. Berlín, Peter Lang, 289-318.

Smyčka, V. 2019. Poetika dávnověku mezi osvícenstvím a romantismem. In: Dobiáš, D., Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Praha, Academia, 337-375.

Smyčka, V. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a otázka počátku v syntézách české literatury. In: Dobiáš, D., Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Praha, Academia, 137-182.

Smyčka, V. 2019. Landschaft als Erinnerungsmedium in den Repräsentationen der Vertreibung. In: Höllwerth, A. – Knoll, U. – Ulbrechtová, H., Kontaminierte Landschaften – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg ung Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten. Frankfurt am Main, Peter Lang, 61-78.

Smyčka, V. 2017. Osvícenská zvířata. Populární filozofie choceňského rodáka G. I. Wenzela. In: Hrabal, J., Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 17-30.

Antošíková, L. – Smyčka, V. 2015. Paměť v Čechách. In: Kratochvil, A., Paměť a trauma pohledem humanitních věd : komentovaná antologie teoretických textů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 31-44.

Články

Smyčka, V. 2020. Die Produktivität der Ränder. Populärkultur und Nationalliteraturen im Böhmen des späten 18. und 19. Jahrhunderts. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge 26(2), 45-55.

Smyčka, V. 2020. Cirkulace, import a export osvícenství. Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 10(2), 27-33.

Smyčka, V. 2019. Vergangene Träume. Utopische Imaginationen böhmischer Autoren der Sattelzeit. Stifter Jahrbuch - Neue Folge 33(1), 35-56.

Smyčka, V. 2019. The Problem of the Differentiation of Criticism and Art in the Literary System of Late 18th Century Bohemia. Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 9(1), 9-33.

Smyčka, V. 2019. Ctnost dějinnosti a zatracení bezdějinných. K dějinnému aktérství v post-osvícenské středoevropské filozofické tradici. Dějiny - teorie - kritika 16(2), 200-223.

Smyčka, V. 2018. Proměny narativních postupů fikční prózy v osvícenských časopisech českých zemí. Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 8(1), 71-94.

Dobiáš, D. – Smyčka, V. 2018. Počátky české literární kritiky v době osvícenské: východiska - model - perspektivy. Česká literatura 66(1), 3-33.

Smyčka, V. 2018. Ruinen (verschwundener deutscher Orte) als Sehenswürdigkeiten und Gespensterhäuse. Aussiger Beiträge 12(2018), 49-63.

Smyčka, V. 2018. Dialogisches Erinnern als Praxis? Krieg und Vertreibung im Online-Lexikon Wikipedia. Prague Papers on the History of international Relations 21(1), 93-105.

Smyčka, V. 2018. Pražské Příběhy sebevrahů a konstituování moderní subjektivity. Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 8(2), 67-81.

Smyčka, V. 2017. Spectators in Europe, zpráva z konference 9. 12. – 11. 12. 2016. Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 7(1), 139-141.

Smyčka, V. 2016. Historická imaginace a historický román pozdního osvícenství. Česká literatura 64(5), 641-667.

Smyčka, V. 2016. „The lost girl“: das nomadische Leben der Bilder von Flucht und Vertreibung. Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 24(2016), 157-172.

Smyčka, V. 2016. Nomádi a usedlíci: Diskuze o „národním charakteru“ mezi osvícenstvím a romantismem. Historie - Otázky - Problémy 8(1), 9-20.

Smyčka, V. 2015. Achilles a želva: osvícenské narativy pokroku a opoždění. Dějiny - teorie - kritika 12(2), 22-39.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Smyčka, V. 2019. Produkce modernity a časový hiát. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 7-23.

Smyčka, V. 2018. Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800. In: Hojda, Z. – Prahl, R. – Ottlová, M., Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 167-181.

Smyčka, V. 2016. Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové doby. In: Petrbok, V. – Petrasová, T. – Machalíková, P., Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 69-78.

Ediční práce

Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V. (eds.) 2021. Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. De Gruyter, Berlín.