Badatelské zaměření

Literární teorie; naratologie; literárněvědný strukturalismus; sémiotika; česká literatura 20. století; literatura a náboženství

Studium

2018 Česká literature (FF MU v Brně: doc.)
2009 Religionistika (FF MU v Brně: PhDr.)
2004 Religionistika (FF MU v Brně: Ph.D.)
2000 Filozofie a religionistika (FF MU v Brně: Mgr.)

Zaměstnání

od 2015 Katedra českého jazyka a literatury, PdF MU v Brně
od 2002 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2001-2002 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (knihovník)

Akademické funkce

2015-2021 Organizační výbor European Narratology Network
od 2013 Redakční rada, Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
od 2010 Redakční rada časopisu Slovo a slovesnost
2009-2020 Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje
2008-2018 Akademický sněm AV ČR
2007-2020 Redakční rada edice Theoretica et historica
2005-2007 Ediční rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2000-2018 Revizní a apelační komise České společnosti pro religionistiku

Ocenění

2015 Nejkrásnější české knihy roku 2015 (M. T. Pecina; kniha: Jan Mukařovský. Život a dílo, Brno: Host 2015)
2005 Prémie Otto Wichterleho

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Sládek, O. et al. 2018. Slovník literárněvědného strukturalismu. Host, Brno.

Sládek, O. 2015. The Metamorphoses of Prague School Structural Poetics. Lincom Europe, Muenchen.

Sládek, O. 2015. Jan Mukařovský: život a dílo. Host, Brno.

Sládek, O. 2014. Český strukturalismus v diskusi. Host, Brno.

Sládek, O. – Dervişcemaloğlu, B. 2014. Prag Ekolü'nün Yapısalcı Poetikası ve Geçirdiği Dönüşüm. Dergah Yayınları, Istanbul.

Fořt, B. – Jedličková, A. – Koten, J. – Sládek, O. 2010. Four Studies of Narrative. Institut of Czech Literature AS CR, Praha.

Kapitoly v knihách

Sládek, O. 2021. O české teorii a dialektice lokálního a globálního. In: Paštéková, M. – Kaňuch, M., Texty, obrazy: žánry a narácie. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku, 21-31.

Sládek, O. 2020. Bibliografie Marie Kubínové. In: Časoprostor lyriky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 95-108.

Sládek, O. 2020. Příběhy ve škole. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B., Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 105-113.

Sládek, O. 2020. O pojmu sloh (styl) v díle Jana Mukařovského. In: Jílková, L. – Mrázková, K. – Özörencik, H., Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha, NLN, 95-112.

Sládek, O. 2019. Gustave Lanson a výzkum literární historie. In: O metodě literární historie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 124-147.

Sládek, O. 2016. O zkoumání tvaru motivů. In: Jedličková, A. – Fedrová, S., Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 55-62.

Sládek, O. 2016. Štěstí "Šťasného domova". In: Podhajský, F., Fikce Jaroslava Haška. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i, 93-112.

Sládek, O. 2016. Jan Mukařovský a Mikuláš Bakoš. In: Teplan, D., Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, 61-73.

Sládek, O. 2014. Český strukturalismus pohledem zahraničních diskusí. In: Sládek, O., Český strukturalismus v diskusi. Brno, Host, 335-363.

Sládek, O. 2014. Jan Mukaržovskij i Roman Jakobson. In: Lipatov, A. – Sozina, J., Rossija i russkij čelovek v vosprijatii slavjanskich narodov. Moskva, Centr knigi Rudomino, 390-397.

Sládek, O. 2013. The Use of Narrative in Education. In: Tataru, L. – García Landa, J., Semiosfera narratologii : dialog jazykov i kultur. Balashov, Nikolayev, 122-131.

Sládek, O. 2012. O teorii a metodologii Lubomíra Doležela. In: Fořt, B., Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy. Praha, Ústav pro českou literaturu, 15-39.

Sládek, O. 2012. René Wellek i Praska Szkoła Strukturalna. In: Ulicka, D. – Bolecki, W., Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej. Wizje i rewizje. Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna − Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 226-239.

Sládek, O. 2010. Literatura a performance. In: Sládek, O., Performance / Performativita. Praha, Ústav pro českou literaturu, 35-66.

Sládek, O. 2010. Performance a performativita v kontextech. In: Sládek, O., Performance / Performativita. Praha, Ústav pro českou literaturu, 7-18.

Sládek, O. – Fořt, B. 2010. Teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu. In: Bláhová, K. – Sládek, O., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 15-50.

Sládek, O. 2010. Between History and Fiction: On the Possibilities of an Alternative History. In: Koťátko, P. – Pokorný, M. – Sabatés, M., Fictionality-Possibility-Reality. Bratislava, Aleph, 74-88.

Sládek, O. – Fořt, B. 2009. The Prague School and Lubomír Doležel’s Theory of Fictional Worlds. In: Schmid, W., Slavische Erzähltheorie. Russische und tschechische Ansätze. Berlin, Walter de Gruyter, 313-352.

Sládek, O. 2009. The Prague School in the United States. In: Vykypěl, B. – Boček, V., Recherches fonctionelles et structurales. München, Lincom Europa, 53-79.

Sládek, O. 2009. Vzestup a pád teorie. In: Compagnon, A., Démon teorie. Literatura a běžné myšlení. Brno, Host, 301-319.

Sládek, O. 2008. Poetika kompozice a její tři kontexty. In: Uspenskij, B., Poetika kompozice. Brno, Host, 253-269.

Sládek, O. 2008. Role mýtu v díle Jaroslava Foglara. In: Hamanová, R. – Lábusová, D., K fenoménu Jaroslav Foglar. Praha, Památník národního písemnictví, 25-36.

Sládek, O. 2008. Czech Literature and Postmodernism: Metamorphosis of Stories. In: Hauck, R. – Fišer, Z., Literatur und Übersetzung. Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 21-31.

Sládek, O. 2008. Naratologie a teorie fikce. In: Jedličková, A. – Sládek, O., Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 42-59.

Sládek, O. 2008. O historiografii a fikci: událost, vyprávění a alternativní historie. In: Bláhová, K. – Sládek, O., O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 134-154.

Sládek, O. 2007. Ferdinand de Saussure interpreted by Jan Mukařovský: Reception and Revision. In: Fehr, J. – Kouba, P., Dynamic Structure : Language as an Open System. Praha, Litteraria Pragensia, 36-57.

Sládek, O. 2006. Náš poststrukturální strukturalismus. In: Sládek, O., Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno, Host, 52-65.

Sládek, O. 2006. John Pier a intertextová naratologie. In: Pier, J., Sémiotika narativu. Brno, Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 66-92.

Sládek, O. 2004. Fiktivní a fikční světy: Několik poznámek k teoretickým přístupům Felixe Vodičky a Lubomíra Doležela. In: Jedličková, A., Felix Vodička 2004. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 99-106.

Články

Sládek, O. 2021. O „čtení“ Zicha a strukturalismu. Ad Jaroslav Etlík: Dvě tradice v jedné: teorie jako prožívání paměti (DR 3/2019). Divadelní revue 32(1), 79-90.

Sládek, O. 2021. Životní jubileum Jiřího Poláčka. Česká literatura 69(4), 549-552.

Sládek, O. 2021. Dialektika – spojnice mezi českým strukturalismem a marxismem? Několik poznámek o dialektice u Jana Mukařovského. Bohemica litteraria 24(1), 90-110.

Sládek, O. 2021. Structural Poetics in Motion: Jan Mukařovský and Roman Jakobson. RUS 12(19), 171-188.

Sládek, O. 2020. Jan Patočka on Structuralism. Connections and Relationships. Bohemica litteraria 23(2), 99-116.

Sládek, O. 2019. Eduard Petrů a problém interpretace. Bohemica Olomucensia 11(3), 76-90.

Sládek, O. 2019. O „návratech” a strukturalismu Milana Jankoviče. Česká literatura 67(3), 380-389.

Sládek, O. 2019. O Janu Mukařovském dnes. Litikon 4(2), 150-152.

Sládek, O. 2019. Hledání souvislostí. K periodizaci života a díla Jana Mukařovského. Litikon 4(2), 169-178.

Sládek, O. 2017. The Prague Linguistic Circle during the Second World War. Comparative Literature in China -, č. 3 (2017), 24-34.

Sládek, O. 2017. À la mémoire de Lubomír Doležel. Revue des études slaves 88(3), 627-631.

Sládek, O. 2017. The Prague Linguistic Circle and Dialectics. Enthymema -, č. 19 (2017), 352-357.

Sládek, O. 2016. Zdeněk Kožmín a strukturalismus. Bohemica litteraria 19(2), 32-48.

Sládek, O. 2016. Mukařovský´s Structuralism and Semiotics. Estetika, časopis pro estetiku a teorii umění 53(2), 184-199.

Sládek, O. 2016. Role narativů ve vědě. Litikon 1(2), 40-47.

Sládek, O. 2016. O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému. Svět literatury 26(53), 27-37.

Sládek, O. 2016. René Wellek a Pražská škola. Litikon 1(1), 19-30.

Sládek, O. 2014. Od strukturalismu k nové naratologii. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře 17(1), 279-285.

Sládek, O. 2014. Jan Mukařovský and Theatre. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře 17(2), 122-136.

Sládek, O. 2012. Anlatilarin Eğitimde Kullanilmasi. Yeni Türk Edebiyati. Hakemli Alti Aylik İnceleme Dergisi/ Modern Turkish Literature. A Biannual Peer Reviewed Journal of Research 2012(6), 117-127.

Sládek, O. – Fořt, B. 2012. A Semiotic profile: Lubomír Doležel. SemiotiX: New Series -, č. 9 (2012), "4".

Dervişcemaloğlu, B. (ed.) – Sládek, O. 2011. Fen Bilimlerinde ve Beşeri bilimlerde öykülerin rolü. Türk Dili ve Edebiyati Araştirmalari Dergisi 2011(20), 263-272.

Sládek, O. 2011. Vojtěch Jirát a Jan Mukařovský aneb Příběh jedné nevydané recenze. Česká literatura 59(2), 219-231.

Sládek, O. 2010. Felix Vodička v kontextu současné literární teorie a historie: recepce a revize. Časopis pro moderní filologii Roč. 92, 1/2 (2010), 95-105.

Sládek, O. 2009. Česká literární věda v exilu 1968 - 1989: nástin situace. Slovenská literatúra Roč. 56, 6* (2009), 61-71.

Sládek, O. 2009. Podoby a proměny strukturální tematiky. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Roč. 41, - (2009), 41-54.

Sládek, O. 2008. Tři typy mimésis. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada D - literárněvědná 57(11), 11-22.

Sládek, O. 2007. Napodobení a vyprávění: mimésis a diegésis. Pandora Roč. 15, - (2007), 104-117.

Sládek, O. 2007. Mircea Eliade dnes. Religio: Revue pro religionistiku 15(2), 271-271.

Sládek, O. 2007. Hermeneutická filosofie náboženství Paula Ricoeura. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada D - literárněvědná 55(9), 15-24.

Sládek, O. 2006. Hermeneutická imaginace Mircei Eliada. Religio: Revue pro religionistiku 14(2), 147-161.

Sládek, O. 2006. Types of Worlds: On Relations between the Prague School and the Theory of Fictional Worlds. Style 40(3), 210-220.

Sládek, O. 2005. Kendall L. Walton a jeho fikční pragmatika předstírání. Aluze 9(2), 83-86.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Sládek, O. 2017. Jan Mukařovský a dialektika. In: Pašteková, M. – Brezňan, P., Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku, 76-107.

Sládek, O. 2016. The Prague Linguistic Circle during the Second World War. In: Trans-lingual, Trans-cultural, Trans-disciplinary. The II International Conference on Modern Slavic Literary Theories and Comparative Poetics. Conference Papers. Guangzhou, Guandong University of Foreign Studies, 48-57.

Sládek, O. 2015. Jan Mukařovský a ruský formalismus. In: Kovtun, J. – Skorvid, S. – Poljakov, D. – Cimbajev, K., Slavjane i Central’naja Jevropa: jazyki, istorija, kul’tura. Moskva, Polimedia, 210-218.

Sládek, O. 2012. Encyklopedie poetiky a poetika encyklopedií. In: Veřmiřovský, A., Poetický Cikháj v Brně 2010. Sborník textů o poetice. Brno, Tribun, 41-58.

Sládek, O. 2010. Máchovské studie Jana Mukařovského. In: Piorecký, K., Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 147-159.

Sládek, O. 2008. Role interpreta v hermeneutice náboženství Mircei Eliada/Rolul interpretului în hermeneutica religiei la Mircea Eliade. In: Valentová, L., Mircea Eliade v evropském kontextu/Mircea Eliade în context european. Praha, Česko-rumunská společnost, 9-15.

Sládek, O. 2008. Obraz Indie v české literatuře 19. století. In: Bláhová, K. – Petrbok, V., Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia - Koniasch Latin Press, 269-281.

Sládek, O. 2007. Jan Patočka a český strukturalismus. In: Navrátil, I. – Hermann, T., Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily, Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily, 263-272.

Ediční práce

Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.) 2020. Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Sládek, O. (ed.) – Lanson, G. 2019. O metodě literární historie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha.

Sládek, O. – Heim, M. (eds.) – Winner, T. 2015. The Czech Avant-Garde Literary Movement Between the World Wars. Peter Lang, New York.

Sládek, O. – Jedličková, A. (eds.) 2008. Vyprávění v kontextu. ÚČL AV, v. v. i, Praha.

Piorecká, K. – Sládek, O. (eds.) 2007. O psaní dějin : Teoretické a metodologické problémy literární historie. Academia, Praha.

Sládek, O. (ed.) 2006. Český strukturalismus po poststrukturalismu. Host, Brno.