Badatelské zaměření

teorie literatury; genderová studia; česká literatura ve středoevropském kontextu (komparativní perspektiva); studia zvířat

Studium

2001-2008 PhD., FF UK, česká literatura
2003-2004 MPhil., University of Glasgow, stipendium Chevening
1995-2001 Mgr., FF UK, český jazyk a literatura

Zaměstnání

2020 výuka na MUNI, Brno (covid, via MS Teams)
2018 výuka v programu ECES – East and Central European Studies (anglicky; kurz Central-European Literature(?) Its Varieties and Ironies. Selected Readings in the 20th Century Literary Texts)
2012-2014 University of Sheffield, UK, badatelské stipendium Britské akademie / Královské společnosti
2010-2011 výuka na FAMU International (anglicky; kurz Subversive Subjections? Dispositives of Subjectivity, Wounding Attachments and Injurious Identities in Modern Czech Literature. Interrogating Czech Literary Canon)
2006-2009 výuka v programu ECES – East and Central European Studies (anglicky; kurz Kafka-2-Kundera)
2003-2010 výuka na Katedře genderových studií FHS UK
2003-2006 výuka v programu CLIO (Czech Lit In and Out, pro studující programu Erasmus; anglicky)
2002-2008 výuka na KČLaLV FF UK a ÚBS FF UK
2002-2003 University of Glasgow (Chevening Scholarship)
2001-dosud ÚČL AV ČR, vvi

Akademické funkce

2006-2015 redaktor časopisu Česká literatura
2006-2010 organizátor přednáškového cyklu Literárněvědné fórum
2009 organizátor genderové sekce mezinárodního literárněvědného kongresu Jiná česká literatura(?) (a editor sborníku)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Sládek, O. et al. 2018. Slovník literárněvědného strukturalismu. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Matonoha, J. et al. 2017. Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Academia, Praha.

Müller, R. – Šidák, P. – Matonoha, J. – Lukavec, J. 2012. Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Academia, Praha.

Jedličková, A. et al. 2012. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, Brno.

Matonoha, J. 2009. Psaní vně logocentrismu. Diskurz, gender, text. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Matonoha, J. 2019. Paralelní anatomie. Dispozitivy mlčení, zraňující přilnutí a aspekty genderu. In: Sokolová, V. – Kobová, L. (eds.), Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové. Praha, Fakulta humanitních studií UK, 496-508.

Short, D. (ed.) – Matonoha, J. 2019. Pitfalls of performativity: carrying on as if there’s nothing doing. The Genealogy and Range of Performativity. In: Glanc, T. – Kazalarska, Z. – Kliems, A. (eds.), Performance – Cinema – Sound. Perspectives and Retrospectives in Central and Eastern Europe. Wien, LIT Verlag, 13-22.

Matonoha, J. 2017. Zvíře: radikální jinakost, či radikální příbuznost?. In: Hrabal, J. (ed.), Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 9-16.

Matonoha, J. 2016. Předběžný meziprůzkum (relativně) nejblíž uplynulého: Periodizace literatury psané autorkami v období 1948-1989 z genderového hlediska. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 209-230.

Matonoha, J. 2016. Přítomný ženský hlas, zmizelý ženský subjekt : Hrabalova trilogie Svatby v domě. In: Kanda, R. (ed.), Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha, Ústav pro českou literaturu, 141-145.

Matonoha, J. 2015. Dispozitivy mlčení: zraňující identity a diskurzivní konstituce mlčení: gender, feminismus a česká literatura v období 1948-1989. In: Havelková, H. – Oates-Indruchová, L. (eds.), Vyvlastněný hlas: proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989. Praha, Sociologické nakladatelství SLON, 351-391.

Matonoha, J. 2014. Ke Catherine Belsey(ové). In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 379-386.

Matonoha, J. 2014. K Jonathanu Dollimorovi. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 597-606.

Matonoha, J. 2014. Dispositives of silence: gender, feminism and Czech literature between 1948 and 1989. In: Havelková, H. – Oates-Indruchová, L. (eds.), The Politics of Gender Culture under State Socialism: An Expropriated Voice. London, Routledge, 162-187.

Matonoha, J. 2012. SONTAG(OVÁ), Susan: Nemoc jako metafora . In: Macura, V. – Jedličková, A. (eds.), Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 355-362.

Matonoha, J. 2012. IRIGARAY, Luce: Já, ty, my. Ke kultuře odlišnosti\n. In: Macura, V. – Jedličková, A. (eds.), Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 675-682.

Matonoha, J. 2010. Pasti performativity: dělat, jako by se nic nedělo. In: Sládek, O. (ed.), Performance / Performativita. Praha, Ústav pro českou literaturu, 15-28.

Matonoha, J. 2010. Výzkum západních literatur v ÚČSL ČSAV. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 139-169.

Matonoha, J. 2008. "Neviditelné jistoty". Postava a motivika otce v prózách Milady Součkové, Sylvie Richterové a Daniely Hodrové. In: Filipowicz, M. – Królak, J. – Zachová, A. (eds.), Od patriarchy k tatínkovi: západoslovanské modely otcovství. Hradec Králové, Gaudeamus, 147-159.

Matonoha, J. 2008. Jazyk jako prostor, gender jako proces. In: Nováková, T. – Hort, M. (eds.), GITA černá na bílé aneb vidět svět různorodě. Praha, Genderová tisková a informační agentura, 9-13.

Matonoha, J. 2007. Žena, která „není“. Ženské psaní a destabilizace logocentrického diskurzu. In: Heczková, L. (ed.), Vztahy, jazyky, těla. Praha, FHS UK, Ermat, 359-378.

Matonoha, J. 2005. De-centred Bildungsroman and the Discourse of a Juxtaposition. Reading Bohumil Hrabal's Closely Watched Trains, I Served the King of England and Too Loud a Solitude. In: Hasil, J. (ed.), Přednášky z 49. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, 112-132.

Matonoha, J. 2005. Ženy a věda: feministické epistemologie a kritika vědeckého diskurzu. In: Linková, M. – Červinková, A. (eds.), Myšlení hranic: genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjek. Praha, Sociologický ústav, 25-37.

Články

Matonoha, J. 2022. ‘Intentionality and Unintentionality in Art’: Jan Mukařovský’s ‘Pre-Post-Structuralism’, 1940–43. The Slavonic and East European Review 100(3), 401-421. DOI: 10.1353/see.2022.0071

Matonoha, J. 2020. A Preliminary Survey of the Near Past: Periodizing Works of Czech Literary Authors Published from 1948 to 1989 from a Gender Perspective, with Special Regard to Dissent and Exile Literature of the 1970s and 1980s. Kontradikce/Contradictions 4(2), 87-111.

Matonoha, J. 2019. Dílo, dění, událost. Nepravděpodobná setkání v pracích Milana Jankoviče a Gillesa Deleuze. Česká literatura 67(3), 398-405.

Matonoha, J. 2014. Obrat k matérii a afektu. A jeho problémy. Česká literatura 62(4), 592-599.

Šámal, P. – Trávníček, J. (eds.) – Janáček, P. et al. 2010. Anketa o "bílých místech" současné literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 58(1), 59-96.

Matonoha, J. 2009. Osmdesáté narozeniny Milana Jankoviče. Česká literatura 57(4), 607-608.

Matonoha, J. 2008. Kafkův návrat na zámek. A2 kulturní týdeník 4(45), 7.

Matonoha, J. 2008. Ženské psaní jako inscenace limit textu. Česká literatura 56(2), 201-227.

Matonoha, J. – Górská, M. 2008. Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butlerové. Česká literatura 56(6), 805-829.

Janoušek, P. – Matonoha, J. 2007. Hledání druhého levelu. A2 kulturní týdeník 3(48), 18-19.

Matonoha, J. (ed.), 2006. Diskuze : Vila Lanna, Praha 18. října 2005. Tvar 17(4), 8-9.

Matonoha, J. 2005. Český strukturalismus, "prepoststrukturalismus", "postpoststrukturalismus"?: Poznámky ke kolokviu Český strukturalismus po poststrukturalismu. Česká literatura 53(3), 455-458.

Matonoha, J. 2005. O kolokviu Český strukturalismus po poststrukturalismu. Česká literatura 53(3), 450-455.

Matonoha, J. 2004. Komplementarita a slepá místa angloamerické a české bohemistiky: (Obraz moderní české literatury v anglojazyčných publikacích; výběrový stručný nástin). Slovo a smysl 1(2), 294-323.

Matonoha, J. 2003. Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a výkon moci?. Česká literatura 51(5), 580-585.

Matonoha, J. 2003. Resumé diskuse. Česká literatura 51(5), 586-595.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Matonoha, J. 2010. Mapování českého literárněvědného genderového myšlení. In: Matonoha, J. (ed.), Česká literatura v perspektivách genderu: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 15-31.

Matonoha, J. 2007. "F. X. Š. a strukturalismus", nebo "F. X. Š., nebo strukturalismus"?. In: Kubíček, T. – Merhaut, L. – Wiendl, J. (eds.), "Na téma umění a život." F. X. Šalda 1867-1937-2007. Brno, Host, 84-94.

Matonoha, J. 2003. U-topos (ne-místo): Lokace centra a periferie v postmoderní diskurzivní formaci. In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem, UJEP, 311-317.

Další odborné aktivity

Pobýval na pracovních stážích dlouhodobých - Glasgow, 2002 (semestrální pobyt, Erasmus), 2003-2004 (dvousemestrální pobyt Chevening Scholarship), Sheffield (British Academy / Royal Society, 2012-2014, UK) i krátkodobých - Hamburk 2019, Štýrský Hradec, 2021 (obé COST EU). Prezentoval referáty na mnoha konferencích zahraničních (San Francisco, Boston, Toronto, Zuerich, Brussels, Hamburk, Cambridge, Manchester, Nottingham, Sheffield, Tallinn, Vídeň, Varšava, Budapešt, Lipsko, Linkoeping ad.) i domácích (Brno, Olomouc, Ústí nad Labem, Praha ad.).