Badatelské zaměření

literární teorie; marxismus; teorie postmodernismu

Studium

1996–2003 Filozofická fakulty, Univerzita Palackého Olomouc (Mgr.)
2004–2011 Filozofická fakulty, Univerzita Palackého Olomouc (Ph.D.)

Zaměstnání

2002–2003 Nakladatelství Host Brno
2007–2011 Filologická fakulta, Opolská Univerzita
od 2012 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Kanda, R. 2021. Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Bažantová, J. et al. 2017. Spořilov: komunita a její osobnosti. Prostor - architektura, interiér, design, Praha.

Suk, J. et al. 2016. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha.

Kanda, R. 2016. Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Filosofia, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i., Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Kanda, R. 2021. Grossman, Jan (1925-1993). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 636-637.

Kanda, R. 2021. Kalivoda, Robert (1923-1989). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 680-681.

Kanda, R. 2021. Linhartová, Věra (née en 1938). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 730-731.

Kanda, R. 2021. Lopatka, Jan (1940-1993). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 732-733.

Kanda, R. 2021. Sus, Oleg (1924–1982). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 861-862.

Kanda, R. 2018. Spory o avantgardu. Vítězslav Nezval a otázka kulturního dědictví. In: Landa, I. – Mervart, J. (eds.), Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha, Filosofia, 213-230.

Kanda, R. 2017. Politické mýty a mýtus konce dějin (doslov k českému vydání). In: Münkler, H. (ed.), Němci a jejich mýty. Praha, Rybka Publishers, 539-547.

Kanda, R. 2017. K počátkům českého poststrukturalismu? Oleg Sus a vnitřní kritika strukturalismu. In: Pašteková, M. – Brezňan, P. (eds.), Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku, 280-293.

Kanda, R. 2016. Paradoxní napětí Havlova pojetí „života v pravdě“: mezi politikou a radikální kritikou. In: Suk, J. – Andělová, K. (eds.), Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 205-210.

Kanda, R. 2016. Umění na cestě z postmodernismu: angažované nebo radikální?. In: Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha, Filosofia, 137-157.

Kanda, R. 2016. Trhlina, svět... (Spisovatel v troskách střední Evropy): místo předmluvy. In: Kanda, R. (ed.), Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha, Ústav pro českou literaturu, 7-10.

Kanda, R. 2016. Hledání perspektivy: vstupní úvaha a představení knihy. In: Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha, Filosofia, 9-15.

Kanda, R. 2016. Hrabalovy kontradiskurzy : "avantgardní" experimenty Bohumila Hrabala. In: Kanda, R. (ed.), Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha, Ústav pro českou literaturu, 69-86.

Kanda, R. 2015. Od velkorysých plánů k opozičnímu vzdoru : publikační návrat Ivana Svitáka po roce 1989. In: Wögerbauer, M. – Píša, P. – Šámal, P. – Janáček, P. (eds.), V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře : 1749-2014. Praha, Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1483-1494.

Kanda, R. 2015. Básnické poznání a aktuálnost modernismu (Namísto doslovu). In: Orfické linie. Praha, Malvern, 52-55.

Kanda, R. 2014. Literatura jako výzva k obraně subjektu. In: Mainx, O. (ed.), Literatura jako výzva a apel. Opava, Slezská univerzita v Opavě, 242-249.

Kanda, R. 2014. Lubomír Martínek: Olej do ohně. In: Fialová, A. (ed.), V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 521-527.

Kanda, R. 2014. Daniela Hodrová: Vyvolávání. In: Fialová, A. (ed.), V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 596-605.

Kanda, R. 2013. Avantgarda v situaci moderny a "po" moderně. In: Kubíček, T. – Wiendl, J. (eds.), Moderna - Moderny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 330-337.

Články

Kanda, R. 2020. Otázka metody. Ke vztahu marxismu-leninismu a literární vědy v textech Jana Mukařovského a Stefana Żółkiewského. Svět literatury 30(62), 51-66. DOI: 10.14712/23366729.2020.2.4

Kanda, R. 2020. O marxismu, medievistice a dějinách myšlení. Česká literatura 68(1), 120-123.

Kanda, R. 2020. Po czym poznać marksizm?. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 15(2), 123-138. DOI: 10.4467/20843933ST.20.010.11897

Kanda, R. 2019). Od skepse k novým iniciativám: poznámky k české literární vědě po roce 2010. Czechlit -, 11. 9. (2019).

Kanda, R. 2019. Parallele Polis und Massenkultur. Beton International. Zeitung für Literatur und Gesellschaft 6(3), 7-8.

Kanda, R. 2019. Strukturalisté dělají marxismus. Česká literatura 67(5), 711-736.

Kanda, R. 2019. O díle a myšlení Egona Bondyho. Česká literatura 67(1), 122-124.

Kanda, R. 2019. Všednost v postrevolučním čase. Dietlův seriál Okres na severu. A2 15(11), 18-19.

Kanda, R. 2018. Politická korektnost: od idealismu k sebekritice. Host 34(8), 44-47.

Kanda, R. 2018. Od ideologie peněz k moci umění (a zpět?). Kapitál 1(5), 9.

Kanda, R. 2018. Kritika, nebo idealizace? Dvojí tendence marxistické teorie umění. Art and antiques 16(16), 46-51.

Kanda, R. 2018). Řekni mi, jak čteš Marxe, a já ti řeknu, kdo jsi. H7O -, - (2018).

Kanda, R. – Mervart, J. – Zumr, J. 2017. Navázat na pozitivní tradici šedesátých let: S Josefem Zumrem o marxismu, filozofii a literatuře. Česká literatura 65(6), 902-920.

Kanda, R. 2017. Varšavský workshop o literárněvědném marxismu. Česká literatura 65(6), 969-971.

Kanda, R. 2017. Subjekty a fragmenty: k teoretizaci a interpretaci literárního postmodernismu. Česká literatura 65(6), 877-901.

Kanda, R. 2017. Hrozba „vyprázdněného“ centra. Prostor 34(108), 218-223.

Kanda, R. 2017. Marxismus a literární věda – rozporné spojení. Česká literatura 65(6), 821-822.

Kanda, R. 2017. K čemu je metakritika na světě. Psí víno 20(79), 9-14.

Kanda, R. 2017. Mýtus Západu. Tvar 28(6), 4-5.

Kanda, R. 2017. Frapantní nedorozumění. A2 13(22), 4.

Kanda, R. – Hauser, M. – Dokoupil Škabraha, M. – Bělíček, J. (eds.) 2017. Jak si představujete revoluci dneška?. Host 33(9), 44-45.

Kanda, R. 2016). Literární věda: rozumění, nebo morální soud?. Tvar 27(19).

Kanda, R. – Staszek, Z. 2016). Dětsky odpoutaný pohled na svět. H7O (2016).

Kanda, R. 2016. Článková bibliografie českého literárního samizdatu: problémy a výzvy. Česká literatura 64(6), 977-979.

Kanda, R. 2016. "Vědomí je za vším": deník Witolda Gombrowicze jako antiforma, antiteze a šifra. Host 32(6), 68-73.

Kanda, R. 2015. Interpretace je víc než interpretace. K reflexi hermeneutického pohybu u Zdeňka Kožmína. Pulsy : studentská literární revue 2(4), 20-25.

Kanda, R. 2015. Krize autorizovaného jazyka : političnost jazykových vystoupení Ludvíka Vaculíka. A2 11(16), 18-19.

Kanda, R. 2015. Epopej mesiášské lži: Weilův Makanna jako románová reflexe moci. A2 11(13), 6-6.

Kanda, R. – Vodička, L. – Steiner, P. 2015. Tři pro tři. Pulsy : studentská literární revue 2(3), 8-11.

Kanda, R. – Štampach, I. 2014. Bůh je spíš nic než něco. Tvar 25(10), 4-5.

Kanda, R. 2014. K estetickému myšlení Roberta Kalivody. Kapitola z archeologie českého marxismu. Česká literatura 62(4), 527-548.

Kanda, R. – Hauser, M. 2014. Jasné pojmy ještě nevznikly. Tvar 25(16), 4-5.

Kanda, R. 2014. Teze o radikálním umění. Tvar 25(10), 17.

Kanda, R. – Trávníček, J. 2014. Všichni jsme svým založením sentimentální čtenáři. Tvar 25(7), 4-5.

Segi, S. (ed.) – Janáček, P. et al. 2014. Rok klasiků a neskutečných událostí. Host 30(1), 9-16.

Kanda, R. 2014. Tematizace avantgardy v pozdním díle Karla Teiga. Studia Slavica 18(2), 77-85.

Kanda, R. 2013. Witold Gombrowicz mezi Východem a Západem. Tvar 24(6), 8-9.

Kanda, R. 2013. Česká literatura 2012 aneb Literatura jako společná řeč. Tvar 24(13), 10.

Kanda, R. 2013. Olomoucké sympozium o cenzuře. Česká literatura 61(2), 288-293.

Kanda, R. 2013. Kafka na zámku: nástin trojího čtení. K padesátému výročí konference v Liblicích (24. - 25. 5. 1963). Tvar 24(12), 10.

Kanda, R. 2013. K tematizaci modernosti v románech Milana Kundery. Tvar 24(14), 9.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Kanda, R. 2012. Z druhé strany Atlantiku. Witold Gombrowicz a jeho dialog s (polskou) kulturou. In: Zemanová, Z. – Pořízková, L. (eds.), Cizinec — vyhnanec — přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011. Olomouc, Univerzita Palackého, 289-293.

Ediční práce

Kanda, R. (ed.) 2021. Čtení o Bedřichu Václavkovi. Tvorba, metoda, dějiny. Institut pro studium literatury, Praha.

Kanda, R. (ed.) 2021. Robert Kalivoda: Moderní duchovní skutečnost a marxismus. Nakladatelství Academia, Praha.

Kanda, R. (ed.) 2016. Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kanda, R. (ed.) – Hauser, M. 2014. Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem. Rybka, Praha.

Další odborné aktivity

Člen Ediční rady nakladatelství Filosofia, Filosofický ústav AV ČR.