Badatelské zaměření

teorie literatury, teorie narativu, strukturalismus, teorie fikčních světů

Studium

1991-1997 čeština - matematika, PedF JČU (mgr.)
1997-2004 česká literatura, FF UK (PhD)

Zaměstnání

2003 - Ústav pro českou literaturu, AV ČR, Brno
2003 - Masarykova Univerzita, Brno

Akademické funkce

2011 docent - česká literatura
2019 profesor - česká literatura

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Fořt, B. 2016. An Introduction to Fictional Worlds Theory. Peter Lang, New York.

Fořt, B. 2014. Fikční světy české realistické prózy. Akropolis, Praha.

Fořt, B. 2008. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Fořt, B. 2008. Teorie vyprávění v kontextu pražské školy. Masarykova univerzita, Brno.

Fořt, B. 2005. Úvod do sémantiky fikčních světů. Host, Brno.

Kapitoly v knihách

Fořt, B. 2021. Kafka’s Worlds. Gaps, Characters and Narratives. In: Koblížek, T. – Koťátko, P., Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s World. Praha, Filosofia, 265-284.

Fořt, B. 2020. Jiří Trávníček – badatel v oblasti románové teorie. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B., Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 199-203.

Fořt, B. 2020. Nepřirozená naratologie Briana Richardsona. In: Teorie nepřirozeného narativu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 109-121.

Fořt, B. 2017. Aesthetic Illusion between the Prague School and Fictional Worlds. In: Koblížek, T., The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. New York, Bloomsbury Publishing, 273-286.

Fořt, B. 2016. Mezi hypotézou a definicí. In: Jedličková, A. – Fedrová, S., Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 65-73.

Fořt, B. 2016. Velitelem města Bugulmy?. In: Podhajský, F., Fikce Jaroslava Haška. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i, 185-203.

Fořt, B. 2015. Válka a konflikt jako konstituenty Weissova meziválečného díla. In: Schmarc, V., Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 116-124.

Fořt, B. 2012. Teorie fikčních světů a literární historie: několik metodologických postřehů. In: Fořt, B., Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy. Praha, Ústav pro českou literaturu, 201-216.

Fořt, B. 2012. Szkola praska a nowoczesna teoria narracji. In: Ulicka, D. – Bolecki, W., Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej. Wizje i rewizje. Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna − Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 398-405.

Sládek, O. – Fořt, B. 2010. Teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu. In: Bláhová, K. – Sládek, O., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 15-50.

Fořt, B. 2010. Fictional Worlds between Philosophy, Semiotics, and Linguistics. In: Koťátko, P. – Pokorný, M. – Sabatés, M., Fictionality-Possibility-Reality. Bratislava, Aleph, 63-73.

Fořt, B. 2010. Czech Realist Worlds: A Contribution to Genre Theory. In: Jedličková, A. – Fořt, B. – Koten, J. – Sládek, O., Four Studies of Narrative. Praha, Ústav pro českou literaturu, 29-45.

Sládek, O. – Fořt, B. 2009. The Prague School and Lubomír Doležel’s Theory of Fictional Worlds. In: Schmid, W., Slavische Erzähltheorie. Russische und tschechische Ansätze. Berlin, Walter de Gruyter, 313-352.

Fořt, B. 2008. Current Trends in Czech Literary Theory. Following the Canon?. In: Hauck, R. – Fišer, Z., Literatur und Übersetzung. Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 15-20.

Fořt, B. 2008. Lubomír Doležel a česká literatura. In: Doležel, L., Studie z české literatury a poetiky. Praha, Torst, 337-342.

Fořt, B. 2008. Logika a vyprávění. In: Jedličková, A. – Sládek, O., Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 61-78.

Fořt, B. 2008. Jan Mukařovský a jeho (ne)projekt literární historie. In: Bláhová, K. – Sládek, O., O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 170-182.

Fořt, B. 2006. Mukařovského struktury, části a celky. In: Sládek, O., Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno, Host, 152-158.

Fořt, B. 2006. O autorce. In: Ronenová, R., Možné světy v teorii literatury. Brno, Host, 268-269.

Fořt, B. 2006. Ruth Ronenová a její hledání reality : (doslov). In: Ronenová, R., Možné světy v teorii literatury. Brno, Host, 270-280.

Fořt, B. 2006. Jana Mukařovského autoři, čtenáři, individua a subjekty. In: Fedrová, S., Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 265-270.

Kubíček, T. – Fořt, B. 2004. Lubomír Doležel a teorie fikčních světů. In: Doležel, L., Identita literárního díla. Praha, ÚČL AV ČR, 49-57.

Články

Fořt, B. 2021. Realistická literární postava: (kognitivní) výzva, či nikoli?. Česká literatura 69(3), 361-376.

Fořt, B. 2021. Vladislav Vančura mezi Janem Mukařovským a Lubomírem Doleželem. Česká literatura 69(5), 635-644.

Fořt, B. 2019. Analýza a interpretace v díle Jana Mukařovského. Litikon 4(2), 250-256.

Fořt, B. 2019. Milan Jankovič - bojovník za Haška Jaroslava. Česká literatura 67(3), 390-397.

Fořt, B. 2018. Nezvalova gotická i surrealistická Valérie. Bohemica litteraria 21(1), 78-86.

Fořt, B. 2017. Není to málo! Za Lubomírem Doleželem. Litikon 2(1), 305-306.

Fořt, B. 2017. Za Lubomírem Doleželem. Česká literatura 65(1), 159-162.

Fořt, B. 2016. Paměť - nesmrtelnost - hra. Romboid, literárnokritický mesačník 51(9), 55-57.

Fořt, B. – Velísek, V. (eds.) 2016. Vyprávění o reálném světě. Pulsy 3(5), 11-19.

Fořt, B. 2016. Fikční světy české postmoderní prózy. Svět literatury 26(53), 13-18.

Podhajský, F. – Fořt, B. 2016. Bibliography of Lubomír Doležel: 1954–2016. Narrative 24(3), 231-250.

Fořt, B. 2015. Pekař Jan Marhoul ze strukturalistické a fikčně světové perspektivy. Bohemica litteraria 18(1), 71-82.

Fořt, B. 2015. Pojęcie stosunku całości i części u Mukařovskiego w szerszej perspektywie mereologicznej i holistycznej. ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura 30(1), 51-61.

Fořt, B. 2014. Literary Narratives as Constituents of Political Worlds: The Case of Milan Kundera. Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology 2012/2014, 7/8 (2014), 38-50.

Sládek, O. – Fořt, B. 2012. A Semiotic profile: Lubomír Doležel. SemiotiX: New Series -, č. 9 (2012), "4".

Fořt, B. 2012. Transduction as an alternative to intertextuality in the realm of fictional worlds. Slovo a slovesnost 73(4), 366-373.

Fořt, B. 2012. Doleželovy fikční světy. Filosofický časopis 60(3), 337-341.

Fořt, B. 2011. Realist Narratives as Meeting Places for the Sciences, Humanities - and People. Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology 2010/2011, č. 6 (2011), 1-12.

Fořt, B. 2010. O nepřístupnosti fikčních světů ze světů odjinud. Svět literatury 20(41), 67-70.

Fořt, B. 2008. Kunderovy nesměšné postavy Směšných lásek. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada D - literárněvědná Roč. 10, - (2008), 175-183.

Fořt, B. 2008. F. X. Šalda prakticky o narativu. Slovenská literatúra 55(1), 58-66.

Fořt, B. 2008. Poznámky k vývojovému a literárně-historickému bádání Pražské školy. Slovenská literatúra Roč. 55, 2/3 (2008), 165-172.

Fořt, B. 2007. Dva Weissovy narativní světy. Pandora N, č. 15 (2007), 118-123.

Fořt, B. 2007. Dva Weissovy narativní světy: Opustíš-li mne a Zázračné ruce. Pandora -, č. 15 (2007), 118-123.

Fořt, B. 2007. Světy fikce a světy sci-fi(kce). Rozrazil -, č. 5 (2007), 83-84.

Fořt, B. 2007. Fikční světy a Pražská škola. Svět literatury Roč. 36, - (2007), 84-95.

Fořt, B. 2006. Jiří Kratochvil's Postloved Postmodern. Bohemica litteraria Roč. 9, - (2006), 87-102.

Fořt, B. 2006. Zdeněk Kožmín a Oleg Sus : Dvě tváře brněnského strukturalismu. Rozrazil Č. 9 (2006), 56-57.

Fořt, B. 2006. Are Fictional Worlds Really Possible? : A Short Contribuiton to Their Semantics. Style 40(3), 189-197.

Fořt, B. 2006. How Many (Different) Kinds of Fictional Worlds Are There?. Style 40(3), 272-283.

Fořt, B. 2006. Estetická funkce, norma, hodnota jako spletité fakty. Česká literatura Roč. 54, 2/3 (2006), 131-139.

Fořt, B. 2005. Marie-Laure Ryanová a její projekt možných světů. Aluze 9(3), 102-104.

Fořt, B. 2005. Možné světy a jejich obyvatelé. Iluminace 17(1), 65-76.

Fořt, B. 2004. Mukařovského pojetí vztahu celku a částí v širší mereologické perspektivě. Aluze Roč. 8, 2/3 (2004), 175-193.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Fořt, B. 2011. Naratologické aspekty české realistické prózy. In: Mikulová, M. – Taranenková, I., Reálna podoba realizmu. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 85-95.

Fořt, B. 2010. Staletý boj o Máchu. Karel Hynek Mácha mezi Pražským lingvistickým kroužkem a Literárněhistorickou společností československou. In: Piorecký, K., Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 175-183.

Ediční práce

Fořt, B. (ed.) 2012. Heterologica. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Fořt, B. – Hrabal, J. (eds.), 2004. Od struktury k fikčnímu světu. Aluze, Olomouc.