Badatelské zaměření

teorie literatury, teorie narativu, strukturalismus, teorie fikčních světů

Studium

1991-1997 čeština - matematika, PedF JČU (mgr.)
1997-2004 česká literatura, FF UK (PhD)

Zaměstnání

2003 - Ústav pro českou literaturu, AV ČR, Brno
2003 - Masarykova Univerzita, Brno

Akademické funkce

2011 docent - česká literatura
2019 profesor - česká literatura

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Fořt, B. 2016. An Introduction to Fictional Worlds Theory. Peter Lang – Peter Lang, New York.

Fořt, B. 2014. Fikční světy české realistické prózy. Akropolis, Praha.

Fořt, B. 2008. Teorie vyprávění v kontextu pražské školy. Masarykova univerzita, Brno.

Fořt, B. 2008. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Fořt, B. 2005. Úvod do sémantiky fikčních světů. Host, Brno.

Kapitoly v knihách

Fořt, B. – Koten, J. 2023. Narrator’s Commentary in Czech Literature (1300–1900). In: Hühn, P. – Pier, J. – Schmid, W. (eds.), Handbook of Diachronic Narratology. Berlin, De Gruyter, 55-70. DOI: 10.1515/9783110617481-005

Fořt, B. 2021. Kafka’s Worlds. Gaps, Characters and Narratives. In: Koblížek, T. – Koťátko, P. (eds.), Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s World. Praha, Filosofia, 265-284.

Fořt, B. 2020. Jiří Trávníček – badatel v oblasti románové teorie. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.), Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 199-203.

Fořt, B. 2020. Nepřirozená naratologie Briana Richardsona. In: Teorie nepřirozeného narativu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 109-121.

Fořt, B. 2017. Aesthetic Illusion between the Prague School and Fictional Worlds. In: Koblížek, T. (ed.), The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. New York, Bloomsbury Publishing, 273-286.

Fořt, B. 2016. Velitelem města Bugulmy?. In: Podhajský, F. (ed.), Fikce Jaroslava Haška. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i, 185-203.

Fořt, B. 2016. Mezi hypotézou a definicí. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 65-73.

Fořt, B. 2015. Válka a konflikt jako konstituenty Weissova meziválečného díla. In: Schmarc, V. (ed.), Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 116-124.

Fořt, B. 2012. Teorie fikčních světů a literární historie: několik metodologických postřehů. In: Fořt, B. (ed.), Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy. Praha, Ústav pro českou literaturu, 201-216.

Fořt, B. 2012. Szkola praska a nowoczesna teoria narracji. In: Ulicka, D. – Bolecki, W. (eds.), Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej. Wizje i rewizje. Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna − Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 398-405.

Fořt, B. 2010. Czech Realist Worlds: A Contribution to Genre Theory. In: Jedličková, A. – Fořt, B. – Koten, J. – Sládek, O. (eds.), Four Studies of Narrative. Praha, Ústav pro českou literaturu, 29-45.

Sládek, O. – Fořt, B. 2010. Teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 15-50.

Fořt, B. 2010. Fictional Worlds between Philosophy, Semiotics, and Linguistics. In: Koťátko, P. – Pokorný, M. – Sabatés, M. (eds.), Fictionality-Possibility-Reality. Bratislava, Aleph, 63-73.

Sládek, O. – Fořt, B. 2009. The Prague School and Lubomír Doležel’s Theory of Fictional Worlds. In: Schmid, W. (ed.), Slavische Erzähltheorie. Russische und tschechische Ansätze. Berlin, Walter de Gruyter, 313-352.

Fořt, B. 2008. Logika a vyprávění. In: Jedličková, A. – Sládek, O. (eds.), Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 61-78.

Fořt, B. 2008. Jan Mukařovský a jeho (ne)projekt literární historie. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 170-182.

Fořt, B. 2008. Current Trends in Czech Literary Theory. Following the Canon?. In: Hauck, R. – Fišer, Z. (eds.), Literatur und Übersetzung. Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 15-20.

Fořt, B. 2008. Lubomír Doležel a česká literatura. In: Doležel, L. (ed.), Studie z české literatury a poetiky. Praha, Torst, 337-342.

Fořt, B. 2006. Mukařovského struktury, části a celky. In: Sládek, O. (ed.), Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno, Host, 152-158.

Fořt, B. 2006. O autorce. In: Ronenová, R. (ed.), Možné světy v teorii literatury. Brno, Host, 268-269.

Fořt, B. 2006. Ruth Ronenová a její hledání reality : (doslov). In: Ronenová, R. (ed.), Možné světy v teorii literatury. Brno, Host, 270-280.

Fořt, B. 2006. Jana Mukařovského autoři, čtenáři, individua a subjekty. In: Fedrová, S. (ed.), Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 265-270.

Kubíček, T. – Fořt, B. 2004. Lubomír Doležel a teorie fikčních světů. In: Doležel, L.,Identita literárního díla. Praha, ÚČL AV ČR, 49-57.

Články

Fořt, B. 2024. Mezi analýzou, revizí a popularizací. Historie literární teorie podle Lubomíra Doležela. Česká literatura 72(2), 185-203. DOI: 10.51305/cl.2024.02.03

Fořt, B. 2023. Švejkovské strategie a dominanty. Bohemica Olomucensia 15(1), 12-21.

Fořt, B. 2021. Vladislav Vančura mezi Janem Mukařovským a Lubomírem Doleželem. Česká literatura 69(5), 635-644. DOI: 10.51305/cl.2021.05.04

Fořt, B. 2021. Realistická literární postava: (kognitivní) výzva, či nikoli?. Česká literatura 69(3), 361-376. DOI: 10.51305/cl.2021.03.04

Fořt, B. 2019. Milan Jankovič - bojovník za Haška Jaroslava. Česká literatura 67(3), 390-397.

Fořt, B. 2019. Analýza a interpretace v díle Jana Mukařovského. Litikon 4(2), 250-256.

Fořt, B. 2018. Nezvalova gotická i surrealistická Valérie. Bohemica litteraria 21(1), 78-86.

Fořt, B. 2017. Za Lubomírem Doleželem. Česká literatura 65(1), 159-162.

Fořt, B. 2017. Není to málo! Za Lubomírem Doleželem. Litikon 2(1), 305-306.

Fořt, B. 2016. Paměť - nesmrtelnost - hra. Romboid, literárnokritický mesačník 51(9), 55-57.

Fořt, B. – Velísek, V. (eds.) 2016. Vyprávění o reálném světě. Pulsy 3(5), 11-19.

Podhajský, F. – Fořt, B. 2016. Bibliography of Lubomír Doležel: 1954–2016. Narrative 24(3), 231-250. DOI: 10.1353/nar.2016.0015

Fořt, B. 2016. Fikční světy české postmoderní prózy. Svět literatury 26(53), 13-18.

Fořt, B. 2015. Pojęcie stosunku całości i części u Mukařovskiego w szerszej perspektywie mereologicznej i holistycznej. ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura 30(1), 51-61.

Fořt, B. 2015. Pekař Jan Marhoul ze strukturalistické a fikčně světové perspektivy. Bohemica litteraria 18(1), 71-82.

Fořt, B. 2014. Literary Narratives as Constituents of Political Worlds: The Case of Milan Kundera. Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology 2012/2014, 7/8 (2014), 38-50.

Fořt, B. 2012. Doleželovy fikční světy. Filosofický časopis 60(3), 337-341.

Fořt, B. 2012. Transduction as an alternative to intertextuality in the realm of fictional worlds. Slovo a slovesnost 73(4), 366-373.

Sládek, O. – Fořt, B. 2012. A Semiotic profile: Lubomír Doležel. SemiotiX: New Series -, č. 9 (2012), "4".

Fořt, B. 2011. Realist Narratives as Meeting Places for the Sciences, Humanities - and People. Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology 2010/2011, č. 6 (2011), 1-12.

Fořt, B. 2010. O nepřístupnosti fikčních světů ze světů odjinud. Svět literatury 20(41), 67-70.

Fořt, B. 2008. F. X. Šalda prakticky o narativu. Slovenská literatúra 55(1), 58-66.

Fořt, B. 2008. Poznámky k vývojovému a literárně-historickému bádání Pražské školy. Slovenská literatúra Roč. 55, 2/3 (2008), 165-172.

Fořt, B. 2008. Kunderovy nesměšné postavy Směšných lásek. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada D - literárněvědná Roč. 10, - (2008), 175-183.

Fořt, B. 2007. Fikční světy a Pražská škola. Svět literatury Roč. 36, - (2007), 84-95.

Fořt, B. 2007. Dva Weissovy narativní světy. Pandora N, č. 15 (2007), 118-123.

Fořt, B. 2007. Světy fikce a světy sci-fi(kce). Rozrazil -, č. 5 (2007), 83-84.

Fořt, B. 2007. Dva Weissovy narativní světy: Opustíš-li mne a Zázračné ruce. Pandora -, č. 15 (2007), 118-123.

Fořt, B. 2006. Estetická funkce, norma, hodnota jako spletité fakty. Česká literatura Roč. 54, 2/3 (2006), 131-139.

Fořt, B. 2006. Jiří Kratochvil's Postloved Postmodern. Bohemica litteraria Roč. 9, - (2006), 87-102.

Fořt, B. 2006. Are Fictional Worlds Really Possible? : A Short Contribuiton to Their Semantics. Style 40(3), 189-197.

Fořt, B. 2006. How Many (Different) Kinds of Fictional Worlds Are There?. Style 40(3), 272-283.

Fořt, B. 2006. Zdeněk Kožmín a Oleg Sus : Dvě tváře brněnského strukturalismu. Rozrazil Č. 9 (2006), 56-57.

Fořt, B. 2005. Marie-Laure Ryanová a její projekt možných světů. Aluze 9(3), 102-104.

Fořt, B. 2005. Možné světy a jejich obyvatelé. Iluminace 17(1), 65-76.

Fořt, B. 2004. Mukařovského pojetí vztahu celku a částí v širší mereologické perspektivě. Aluze Roč. 8, 2/3 (2004), 175-193.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Fořt, B. 2023. Kánon a realita. Poznámky k (ne)kanonické narativní teorii. In: Hučko Pašteková, M. – Boszorád, M. (eds.), Kánony. V sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku, 74-81.

Fořt, B. 2011. Naratologické aspekty české realistické prózy. In: Mikulová, M. – Taranenková, I. (eds.), Reálna podoba realizmu. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 85-95.

Fořt, B. 2010. Staletý boj o Máchu. Karel Hynek Mácha mezi Pražským lingvistickým kroužkem a Literárněhistorickou společností československou. In: Piorecký, K. (ed.), Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 175-183.

Ediční práce

Fořt, B. (ed.) 2012. Heterologica. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Fořt, B. – Hrabal, J. (eds.), 2004. Od struktury k fikčnímu světu. Aluze, Olomouc.