Badatelské zaměření

literatura 19. století, romantismus, realismus, interpretace, textologie, dějiny literatury

Studium

2007 Česká literatura a teorie komunikace (FF UK, Praha: Ph.D.)
2003 Český jazyk a literatura + Anglistika a amerikanistika (FF UK, Praha: Mgr.)

Zaměstnání

od 2010 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2005-2012 VOŠE a OA Kollárova
2003-2005 Gymnázium Čakovice

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Jedličková, A. et al. 2022. Narativní způsoby v české próze 19. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha. DOI: 10.14712/9788024654553

Charypar, M. 2021. Karel Hynek Mácha. Obrazy ze života mého (1834). Ústav pro českou literaturu, Praha.

Charypar, M. 2021. Jakub Arbes. Svatý Xaverius (1873). Ústav pro českou literaturu, Praha.

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Charypar, M. 2019. Karel Hynek Mácha. Máj. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Charypar, M. 2018. Prameny Máchova Máje. Fakta a hypotézy. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Charypar, M. 2011. Máchovské interpretace. Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha.

Charypar, M. 2010. Karel Sabina : 'epigon' a tvůrce. Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Charypar, M. 2023. Glosa k Erbenově Kytici. In: Erben, K. (ed.), Kytice. Mratín, Rosier, 243-246.

Charypar, M. 2022. Glosa k Máchovu Máji. In: Mácha, K. (ed.), Máj. Mratín, Rosier.

Charypar, M. 2022. Holeček, Josef. In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 25. Hl-Hol. Praha, Academia, 773-774.

Charypar, M. 2020. Proměny realismu v próze Aloise Jiráska. In: Mocná, D. – Tureček, D. (eds.), Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 129-143.

Charypar, M. 2020. Jazyková poznámka. In: Charypar, M. (ed.), Vítězslav Hálek. Básně a prózy. Praha, Nadační fond Česká knižnice, 446-454.

Charypar, M. 2020. Ediční zpráva. In: Charypar, M. (ed.), Vítězslav Hálek. Básně a prózy. Praha, Nadační fond Česká knižnice, 406-445.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Úvodem ke čtvrtému svazku kritické hybridní edice. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.), Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 7-8.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Předmluva ke čtenářskému vydání Máje Karla Hynka Máchy. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.), Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 9-12.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Ediční komentář. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.), Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 101-135.

Charypar, M. 2019. Vážné i nevážné přitakání. Transformování paměti o Rukopisech královédvorském a zelenohorském v literární publicistice Jana Nerudy. In: Dobiáš, D. (ed.), Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Praha, Academia, 639-680.

Charypar, M. 2016. Podoby tiskové cenzury za první světové války (na příkladu husovských tisků). In: Jaluška, M. – Soukup, D. (eds.), Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 124-134.

Pokorná, M. et al. 2015. Cenzura literatury a tisku. In: Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek, A-Č. Plzeň, Aleš Čeněk, 459-491.

Charypar, M. 2014. Jaroslav Vrchlický a strategie obhajoby před tiskovým soudem. In: Hrabal, J. (ed.), Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 39-50.

Charypar, M. 2013. Románová freska o dobrém králi a zlé revoluci. In: Sabina, K. (ed.), Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba. Původní román z nejnovějších časů. Praha, Academia, "vii"-"xxxiii".

Charypar, M. 2011. Doslov. In: Stich, A. (ed.), Sabina - Havlíček - Němcová a jiné textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 239-258.

Články

Charypar, M. 2023. Na paměť Ivy Krejčové. Česká literatura 71(6), 829-831.

Charypar, M. 2023. Conceptualizing Literary History. A Survey of Poetics in Czech Fiction 1860–1910. Part One. Bohemistyka 23(3), 394-409. DOI: 10.14746/bo.2023.3.15

Charypar, M. 2023. Workshop o digitálním výzkumu individuálního stylu a možnostech určování autorství. Česká literatura 71(3), 372-375.

Charypar, M. 2022. Krása i pravda. Kontury výpravné prózy v Lumíru do roku 1880. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 54(2022), 54-88.

Charypar, M. 2021. Mezi prozaickým cyklem a románem. Kompoziční princip Staškových Blouznivců našich hor. Bohemistyka 21(4), 482-512. DOI: 10.14746/bo.2021.4.4

Charypar, M. 2021. Co je realismus ve fikci (některé koncepce v angloamerické literární vědě). Slovo a smysl 18(36), 43-63. DOI: 10.14712/23366680.2021.1.2

Charypar, M. 2021. Umělec v (pre)modernistickém smyslu. Ohlas Máchova díla v literární publicistice po roce 1858. Česká literatura 69(5), 571-604. DOI: 10.51305/cl.2021.05.01

Charypar, M. 2020. Inherencija književnog lika i radnje. O poetici češke fikcijske proze u razdoblju od 1830 do 1895. Književna smotra Roč. 52, 198/4 (2020), 15-24.

Charypar, M. 2019. Zčeřená hladina - próza českého ideálního realismu. K vymezení literární poetiky. Česká literatura 67(3), 308-336.

Charypar, M. 2019. Ohlas bibliotéky českých původních románů Kateřiny Jeřábkové v dobovém tisku. Bohemica litteraria 22(2), 11-57. DOI: 10.5817/BL2019-2-2

Charypar, M. 2018. Mocenské hrátky kolem rukopisu Máchova Máje. Fraktál 1(4), 101-105.

Charypar, M. 2017. Otázky rukopisu Máchova Máje: K chystané kritické edici básně. Česká literatura 65(4), 540-564.

Charypar, M. 2016. Umělecký vliv, jeho průkaznost a relevance: k typologii odkazů v beletrii 19. století. Česká literatura 64(5), 668-695.

Charypar, M. 2014. Česká historizující próza mezi romantismem a realismem : rekonstrukce historické právní kauzy Henyka z Valdštejna v povídce Karla Sabiny Osudná kniha). Bohemica litteraria 17(1), 87-105.

Charypar, M. 2014. "Národ nezná odpuštění". Expatriace Karla Sabiny v srpnu 1872. Česká literatura 62(2), 184-214.

Charypar, M. 2013. Slova od Sabiny. Hudba od B. Smetany (interpretace operního libreta). Český jazyk a literatura 64(3), 125-130.

Charypar, M. 2011. K možnosti drobných konjektur v Máchových textech. Česká literatura 59(2), 288-290.

Charypar, M. 2011. Zákonem proti vládě. Občanská neposlušnost Jakuba Arbesa. Dějiny a současnost 33(9), 34-36.

Charypar, M. 2010. Po smyslu Máchova Kata (intepretace). Česká literatura 58(3), 278-292.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Charypar, M. 2022. Tvůrčí ‚já‘ mezi psychologismem v umění a materialitou života. Arbesovská melanž. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 289-302.

Charypar, M. 2017. Konec světa v mysli „záhadných povah“. Arbesovo romaneto Poslední dnové lidstva. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha, Academia, 206-215.

Charypar, M. 2017. Básník a lyra. Figura pěvce v obrozenské písňové poezii na podkladu RK. In: Faktorová, V. – Pácalová, J. – Urválková, Z. (eds.), Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 106-115.

Charypar, M. 2010. Raná recepce Máchovy "Marinky" v próze třicátých až čtyřicátých let 19. století. In: Piorecký, K. (ed.), Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 29-35.

Ediční práce

Charypar, M. – Hrbata, Z. – Procházka, M. (eds.) 2023. Karel Hynek Mácha. Prózy a deníky. Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Charypar, M. – Fránek, M. (eds.) 2020. Vítězslav Hálek. Básně a prózy. Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) 2019. Máj. Báseň. Ústav pro českou literaturu, v. v. i. – Akropolis, Praha.

Charypar, M. – Kusáková, L. (eds.) – Sabina, K. 2013. Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba. Původní román z nejnovějších časů. Academia, Praha.

Charypar, M. – Peisertová, L. (eds.) – Stich, A. 2011. Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Elektronické dokumenty

Charypar, M. 2023. Diplomatické přepisy pramenů k edici Máchových Próz a deníků v České knižnici.