Research interests

Literary Theory; Narratology; Structuralist Literary Theory and Criticism; Semiotics; Czech Literature of the 20th Century; Literature and Religion

Education

2018 Czech Literature (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno)
2009 Study of Religions (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno)
2004 Study of Religions (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno)
2000 Philosophy and Study of Religions (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno)

Employment

since 2015 Department of Czech Language and Literature (Faculty of Education, Masaryk University, Brno)
since 2002 Institure of Czech Literature, CAS
2001-2002 Institure of Czech Literature, CAS (librarian)

Membership

since 2015 Steering Committee, European Narratology Network
since 2013 Editorial Board, Iluminace. The Journal of Film Theory, History and Aesthetics
since 2010 Editorial Board, Slovo a slovesnost
since 2009 Council for Support of the Participation of the CAS in European Integration of Research and Development
2008-2018 Academic Assembly of the Czech Academy of Sciences
since 2007 Editorial Board, edition Theoretica et historica
2005-2007 Editorial Board of the Institute of Czech Literature, CAS
2008-2018 Supervisory Committee of the Czech Association for the Study of Religions

Awards

2015 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2015 (M. T. Pecina; a book: Jan Mukařovský. Život a dílo, Brno: Host 2015)
2005 Otto Wichterle Award

Selected bibliography (ASEP)

Books

Sládek, O. et al. 2018. Slovník literárněvědného strukturalismu. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Sládek, O. 2015. Jan Mukařovský: život a dílo. Host, Brno.

Sládek, O. 2015. The Metamorphoses of Prague School Structural Poetics. Lincom Europe, Muenchen.

Sládek, O. – Dervişcemaloğlu, B. 2014. Prag Ekolü'nün Yapısalcı Poetikası ve Geçirdiği Dönüşüm. Dergah Yayınları, Istanbul.

Sládek, O. 2014. Český strukturalismus v diskusi. Host, Brno.

Fořt, B. – Jedličková, A. – Koten, J. – Sládek, O. 2010. Four Studies of Narrative. Institute of Czech Literature AS CR, Praha.

Book chapters

Sládek, O. 2022. Česká literární věda v Sixty-Eight Publishers. In: Přibáň, M. (ed.), 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství. Praha, Vysoká škola kreativní komunikace, 71-82.

Sládek, O. 2022. Ohlas a druhý život Bakošovy Teórie literatúry. In: Pašteková, S. – Teplan, D. (eds.), Mikuláš Bakoš - pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Bratislava, Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 197-208.

Sládek, O. 2021. Tři typy oslovení fiktivního adresáta a jejich performativní účinek. In: Koubová, A. – Kubartová, E. (eds.), Terény performance. Praha, Nakladatelství AMU, 311-325.

Sládek, O. 2020. Příběhy ve škole. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.), Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 105-113.

Sládek, O. 2020. Bibliografie Marie Kubínové. In: Časoprostor lyriky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 95-108.

Sládek, O. 2020. O pojmu sloh (styl) v díle Jana Mukařovského. In: Jílková, L. – Mrázková, K. – Özörencik, H. (eds.), Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha, NLN, 95-112.

Sládek, O. 2019. Gustave Lanson a výzkum literární historie. In: O metodě literární historie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 124-147.

Sládek, O. 2016. Štěstí "Šťasného domova". In: Podhajský, F. (ed.), Fikce Jaroslava Haška. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i, 93-112.

Sládek, O. 2016. O zkoumání tvaru motivů. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 55-62.

Sládek, O. 2016. Jan Mukařovský a Mikuláš Bakoš. In: Teplan, D. (ed.), Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, 61-73.

Sládek, O. 2014. Český strukturalismus pohledem zahraničních diskusí. In: Sládek, O. (ed.), Český strukturalismus v diskusi. Brno, Host, 335-363.

Sládek, O. 2014. Jan Mukaržovskij i Roman Jakobson. In: Lipatov, A. – Sozina, J. (eds.), Rossija i russkij čelovek v vosprijatii slavjanskich narodov. Moskva, Centr knigi Rudomino, 390-397.

Sládek, O. 2013. The Use of Narrative in Education. In: Tataru, L. – García Landa, J. (eds.), Semiosfera narratologii : dialog jazykov i kultur. Balashov, Nikolayev, 122-131.

Sládek, O. 2012. René Wellek i Praska Szkoła Strukturalna. In: Ulicka, D. – Bolecki, W. (eds.), Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej. Wizje i rewizje. Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna − Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 226-239.

Sládek, O. 2012. O teorii a metodologii Lubomíra Doležela. In: Fořt, B. (ed.), Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy. Praha, Ústav pro českou literaturu, 15-39.

Sládek, O. 2010. Between History and Fiction: On the Possibilities of an Alternative History. In: Koťátko, P. – Pokorný, M. – Sabatés, M. (eds.), Fictionality-Possibility-Reality. Bratislava, Aleph, 74-88.

Sládek, O. 2010. Performance a performativita v kontextech. In: Sládek, O. (ed.), Performance / Performativita. Praha, Ústav pro českou literaturu, 7-18.

Sládek, O. 2010. Literatura a performance. In: Sládek, O. (ed.), Performance / Performativita. Praha, Ústav pro českou literaturu, 35-66.

Sládek, O. – Fořt, B. 2010. Teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 15-50.

Sládek, O. – Fořt, B. 2009. The Prague School and Lubomír Doležel’s Theory of Fictional Worlds. In: Schmid, W. (ed.), Slavische Erzähltheorie. Russische und tschechische Ansätze. Berlin, Walter de Gruyter, 313-352.

Sládek, O. 2009. Vzestup a pád teorie. In: Compagnon, A. (ed.), Démon teorie. Literatura a běžné myšlení. Brno, Host, 301-319.

Sládek, O. 2009. The Prague School in the United States. In: Vykypěl, B. – Boček, V. (eds.), Recherches fonctionelles et structurales. München, Lincom Europa, 53-79.

Sládek, O. 2008. Role mýtu v díle Jaroslava Foglara. In: Hamanová, R. – Lábusová, D. (eds.), K fenoménu Jaroslav Foglar. Praha, Památník národního písemnictví, 25-36.

Sládek, O. 2008. Poetika kompozice a její tři kontexty. In: Uspenskij, B. (ed.), Poetika kompozice. Brno, Host, 253-269.

Sládek, O. 2008. Czech Literature and Postmodernism: Metamorphosis of Stories. In: Hauck, R. – Fišer, Z. (eds.), Literatur und Übersetzung. Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 21-31.

Sládek, O. 2008. O historiografii a fikci: událost, vyprávění a alternativní historie. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 134-154.

Sládek, O. 2008. Naratologie a teorie fikce. In: Jedličková, A. – Sládek, O. (eds.), Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 42-59.

Sládek, O. 2007. Ferdinand de Saussure interpreted by Jan Mukařovský: Reception and Revision. In: Fehr, J. – Kouba, P. (eds.), Dynamic Structure : Language as an Open System. Praha, Litteraria Pragensia, 36-57.

Sládek, O. 2006. John Pier a intertextová naratologie. In: Pier, J. (ed.), Sémiotika narativu. Brno, Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 66-92.

Sládek, O. 2006. Náš poststrukturální strukturalismus. In: Sládek, O. (ed.), Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno, Host, 52-65.

Sládek, O. 2004. Fiktivní a fikční světy: Několik poznámek k teoretickým přístupům Felixe Vodičky a Lubomíra Doležela. In: Jedličková, A. (ed.), Felix Vodička 2004. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 99-106.

Articles

Sládek, O. 2021. Dialektika – spojnice mezi českým strukturalismem a marxismem? Několik poznámek o dialektice u Jana Mukařovského. Bohemica litteraria 24(1), 90-110. DOI: 10.5817/BL2021-1-5

Sládek, O. 2021. Ve jménu přátelství. Jan Mukařovský o Vladislavu Vančurovi. Česká literatura 69(5), 606-621. DOI: 10.51305/cl.2021.05.02

Sládek, O. 2020. Jan Patočka on Structuralism. Connections and Relationships. Bohemica litteraria 23(2), 99-116.

Sládek, O. 2019. O „návratech” a strukturalismu Milana Jankoviče. Česká literatura 67(3), 380-389.

Sládek, O. 2019. Eduard Petrů a problém interpretace. Bohemica Olomucensia 11(3), 76-90.

Sládek, O. 2019. Hledání souvislostí. K periodizaci života a díla Jana Mukařovského. Litikon 4(2), 169-178.

Sládek, O. 2019. O Janu Mukařovském dnes. Litikon 4(2), 150-152.

Sládek, O. 2017. À la mémoire de Lubomír Doležel. Revue des études slaves 88(3), 627-631.

Sládek, O. 2017. The Prague Linguistic Circle and Dialectics. Enthymema -, č. 19 (2017), 352-357.

Sládek, O. 2017. The Prague Linguistic Circle during the Second World War. Comparative Literature in China -, č. 3 (2017), 24-34.

Sládek, O. 2016. Role narativů ve vědě. Litikon 1(2), 40-47.

Sládek, O. 2016. Mukařovský´s Structuralism and Semiotics. Estetika, časopis pro estetiku a teorii umění 53(2), 184-199.

Sládek, O. 2016. René Wellek a Pražská škola. Litikon 1(1), 19-30.

Sládek, O. 2016. Zdeněk Kožmín a strukturalismus. Bohemica litteraria 19(2), 32-48.

Sládek, O. 2016. O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému. Svět literatury 26(53), 27-37.

Sládek, O. 2014. Od strukturalismu k nové naratologii. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře 17(1), 279-285.

Sládek, O. 2014. Jan Mukařovský and Theatre. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře 17(2), 122-136.

Sládek, O. – Fořt, B. 2012. A Semiotic profile: Lubomír Doležel. SemiotiX: New Series -, č. 9 (2012), "4".

Sládek, O. 2012. Anlatilarin Eğitimde Kullanilmasi. Yeni Türk Edebiyati. Hakemli Alti Aylik İnceleme Dergisi/ Modern Turkish Literature. A Biannual Peer Reviewed Journal of Research 2012(6), 117-127.

Sládek, O. 2011. Vojtěch Jirát a Jan Mukařovský aneb Příběh jedné nevydané recenze. Česká literatura 59(2), 219-231.

Dervişcemaloğlu, B. (ed.) – Sládek, O. 2011. Fen Bilimlerinde ve Beşeri bilimlerde öykülerin rolü. Türk Dili ve Edebiyati Araştirmalari Dergisi 2011(20), 263-272.

Sládek, O. 2010. Felix Vodička v kontextu současné literární teorie a historie: recepce a revize. Časopis pro moderní filologii Roč. 92, 1/2 (2010), 95-105.

Sládek, O. 2009. Podoby a proměny strukturální tematiky. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Roč. 41, - (2009), 41-54.

Sládek, O. 2009. Česká literární věda v exilu 1968 - 1989: nástin situace. Slovenská literatúra Roč. 56, 6* (2009), 61-71.

Sládek, O. 2008. Tři typy mimésis. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada D - literárněvědná 57(11), 11-22.

Sládek, O. 2007. Napodobení a vyprávění: mimésis a diegésis. Pandora Roč. 15, - (2007), 104-117.

Sládek, O. 2007. Hermeneutická filosofie náboženství Paula Ricoeura. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada D - literárněvědná 55(9), 15-24.

Sládek, O. 2007. Mircea Eliade dnes. Religio: Revue pro religionistiku 15(2), 271-271.

Sládek, O. 2006. Types of Worlds: On Relations between the Prague School and the Theory of Fictional Worlds. Style 40(3), 210-220.

Sládek, O. 2006. Hermeneutická imaginace Mircei Eliada. Religio: Revue pro religionistiku 14(2), 147-161.

Sládek, O. 2005. Kendall L. Walton a jeho fikční pragmatika předstírání. Aluze 9(2), 83-86.

Proceedings

Sládek, O. 2022. Od vzpomínek k monografii. Jan Mukařovský o Vladislavu Vančurovi. In: Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. Brno, Masarykova univerzita, 128-139.

Sládek, O. 2021. O české teorii a dialektice lokálního a globálního. In: Paštéková, M. – Kaňuch, M. (eds.), Texty, obrazy: žánry a narácie. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku, 21-31.

Sládek, O. 2017. Jan Mukařovský a dialektika. In: Pašteková, M. – Brezňan, P. (eds.), Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku, 76-107.

Sládek, O. 2016. The Prague Linguistic Circle during the Second World War. In: Trans-lingual, Trans-cultural, Trans-disciplinary. The II International Conference on Modern Slavic Literary Theories and Comparative Poetics. Conference Papers. Guangzhou, Guandong University of Foreign Studies, 48-57.

Sládek, O. 2015. Jan Mukařovský a ruský formalismus. In: Kovtun, J. – Skorvid, S. – Poljakov, D. – Cimbajev, K. (eds.), Slavjane i Central’naja Jevropa: jazyki, istorija, kul’tura. Moskva, Polimedia, 210-218.

Sládek, O. 2012. Encyklopedie poetiky a poetika encyklopedií. In: Veřmiřovský, A. (ed.), Poetický Cikháj v Brně 2010. Sborník textů o poetice. Brno, Tribun, 41-58.

Sládek, O. 2010. Máchovské studie Jana Mukařovského. In: Piorecký, K. (ed.), Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 147-159.

Sládek, O. 2008. Obraz Indie v české literatuře 19. století. In: Bláhová, K. – Petrbok, V. (eds.), Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia - Koniasch Latin Press, 269-281.

Sládek, O. 2008. Role interpreta v hermeneutice náboženství Mircei Eliada/Rolul interpretului în hermeneutica religiei la Mircea Eliade. In: Valentová, L. (ed.), Mircea Eliade v evropském kontextu/Mircea Eliade în context european. Praha, Česko-rumunská společnost, 9-15.

Sládek, O. 2007. Jan Patočka a český strukturalismus. In: Navrátil, I. – Hermann, T. (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily, Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily, 263-272.

Editions

Sládek, O. – Procházka, M. (eds.) 2021. Jan Mukařovský. Přednášky o epice. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno.

Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.) 2020. Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Sládek, O. (ed.) – Lanson, G. 2019. O metodě literární historie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha.

Sládek, O. – Heim, M. (eds.) – Winner, T. 2015. The Czech Avant-Garde Literary Movement Between the World Wars. Peter Lang, New York.

Sládek, O. – Jedličková, A. (eds.) 2008. Vyprávění v kontextu. ÚČL AV, Praha.

Piorecká, K. – Sládek, O. (eds.) 2007. O psaní dějin : Teoretické a metodologické problémy literární historie. Academia, Praha.

Sládek, O. (ed.) 2006. Český strukturalismus po poststrukturalismu. Host, Brno.