Research interests

History of czech literature of the 19th and 20th centuries, cultural politic, technology of writing, literary geography

Education

1994-1999 Czech language and literature - history: Mgr. (Faculty of Education Charles University, Prague)
2000-2006 Czech history: PhDr. Ph.D. (Faculty of Education Charles University, Prague)

Employment

1999- Institute of Czech Literature of the CAS

Membership

2018- member of the Academic Assembly

Awards

1999 Bolzano price
2014 Academia publishing house price (Dictionary or encyclopedia)

Selected bibliography (ASEP)

Books

Jedličková, A. et al. 2022. Narativní způsoby v české próze 19. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha. DOI: 10.14712/9788024654553

Piorecká, K. 2016. Psaní na dotek: materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885–1989. Academia, Praha.

Piorecká, K. – Piorecký, K. 2014. Praha avantgardní: Literární průvodce metropolí 1918-1938. Academia, Praha.

Piorecká, K. 2012. O českou literaturu naukovou : k úloze humanitních věd a jejich organizaci v letech 1885–1900. Academia, Praha.

Piorecká, K. 2009. České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914). Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Book chapters

Piorecká, K. 2021. Levý, Jiří (1926–1967). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 728-729.

Piorecká, K. 2021. Hrabal, Bohumil (1914–1997). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 656-658.

Piorecká, K. 2021. Macura, Vladimír (1945–1999). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 741-742.

Piorecká, K. 2019. Between the Book, the Image, and the Performance. Pantomima by Vítězslav Nezval.. In: Suwara, B. – Pisarski, M. (eds.), Remediation: crossing discursive boundaries. Central European perspective. Berlin, Peter Lang, 216-226.

Piorecká, K. 2017. Kníže míru, král osvěty, otec národů a nejvyšší ochránce českých dětí. In: Čížek, M. et al., (eds.), Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 209-230.

Piorecká, K. 2017. Černé dámské jízdní kolo aneb Sítě aktantů literárního pole za protektorátu Čechy a Morava. In: Antošíková, L. (ed.), Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu. Praha, Academia, 19-29.

Piorecká, K. 2016. Písařky spisovatelkami? Ke konkurenci psacího stroje a pera v procesu psaní českých autorek. In: Nekvapil, L. (ed.), Kultura psaní v dějinách. Pardubice, Univerzita Pardubice, 243-255.

Piorecká, K. 2016. Loutky Vladimíra Macury. In: Macura, V. – Piorecká, K. – Vojtková, M. (eds.), Ten, který bude: Informátor ; Komandant ; Guvernantka. Praha, Academia, 639-646.

Piorecká, K. 2016. Reálná katastrofa v časopise Světozor: od xylografie k fotografickému seriálu. In: Bendová, E. – Piorecká, K. (eds.), Živly v nás: katastrofa a její obraz v kultuře 19. století. Plzeň, Západočeská galerie, 45-59.

Piorecká, K. 2016. Ruce: k tělesnosti gesta psaní. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 197-207.

Piorecká, K. 2016. Glitch art analogového věku: Hrabalovy autografy z padesátých let. In: Kanda, R. (ed.), Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha, Ústav pro českou literaturu, 104-117.

Piorecká, K. 2015. Poukázka na nesmrtelnost: literární ceny České akademie věd a umění. In: Hulíková, V. – Petrasová, T. (eds.), Smysl pro umění: ceny České akademie věd a umění 1891–1952. Praha, Národní galerie, 34-47.

Hrdina, M. – Piorecká, K. 2014. Věřit a vědět. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1867–1885. In: Dobiáš, D. – Fránek, M. – Krejčová, I. – Piorecká, K. (eds.), Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Praha, Academia, 203-244.

Piorecká, K. 2014. K proměnám technologie psaní v první polovině 20. století. In: Suwara, B. (ed.), Staré a nové rozhrania (interfejsy) literatúry. Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, 9-17.

Piorecká, K. 2011. Husitství v Dějinách české literatury Jaroslava Vlčka. In: Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha, Paseka, 404-411.

Piorecká, K. 2010. Tzv. akademické Dějiny české literatury. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 91-104.

Piorecká, K. 2008. Francouzský pozitivismus a počátky české moderní literární historie. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 159-168.

Dokoupil, B. – Hemelíková, B. – Piorecká, K. 2008. Faktografická literatura. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 467-495.

Piorecká, K. – Jareš, M. 2008. Literární časopisy. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 64-78.

Piorecká, K. 2008. Politické a kulturní souvislosti. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 15-39.

Piorecká, K. 2007. Jaroslav Vlček a institucionalizace literárněvědného bádání. In: Kákošová, Z. – Vojtech, M. (eds.), Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. História, teória, interpretácia. Bratislava, Univerzita Komenského, 19-28.

Piorecká, K. 2007. Jaroslav Vlček a institucionalizace literárněvědného bádání. In: Kákošová, Z. – Vojtech, M. (eds.), Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. História, teória, interpretácia. Bratislava, Univerzita Komenského, 19-28.

Piorecká, K. 2005. Historie literární a Gollova škola. In: Jaroslav Goll a jeho žáci. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 319-328.

Articles

Piorecká, K. 2022. O Anně, rusé proletářce. Proměny intence Olbrachtova románu v kontextu propagandistických cílů Komunistické strany Československa. Bohemica Olomucensia 14(1), 136-161.

Piorecká, K. – Lollok, M. 2022. Anatomie národních hrdinů. Osvobozené divadlo uprostřed nacionalistických svárů. Bohemica litteraria 25(1), 23-42.

Piorecká, K. 2021. Prominentní, povolení, nežádoucí, zakázaní… Seznamy a evidence českých spisovatelů jako nástroj proměny struktury literárního pole za protektorátu. Soudobé dějiny 28(2), 469-498.

Piorecká, K. 2020. „Především to mikádo.“ Moderní žena v české meziválečné literatuře. Glosolália -, Č. 1 (2020), 59-69.

Piorecká, K. 2020. K temporalnosti naracije u češkoj povijesnoj prozi 19. stoljeća. Model dramskog dijaloga. Književna smotra Roč. 52, č. 198/4 (2020), 25-35.

Piorecká, K. 2019). Literární kavárna. CzechLit -, 15. 2. (2019).

Piorecká, K. 2018. Dobrá česká kniha. Kulturní rada a autoregulační tendence v českémm literárním prostoru v letech 1938 a 1939. Česká literatura 66(2), 214-262.

Piorecká, K. 2017. Ctrl + A / Ctrl + C / Ctrl + V : psaní v postdigitální kultuře. Host 33(4), 26-31.

Piorecká, K. 2015. Text v hmotném světě: událost psaní a česká literární kultura. Česká literatura 63(6), 860-880.

Piorecká, K. 2014. Obrazy ze života mezi ironií a snem. Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století. Bohemica litteraria 17(1), 9-43.

Piorecká, K. 2012. Kultura a věda jako součást politických strategií na sklonku 19. století. Études du CEFRES Roč. 15, - (2012), 55-59.

Piorecká, K. 2011. Dobrodružství cestujících (Model polemiky ve třicátých letech 19. století). Z Českého ráje a Podkrkonoší Suppl., 14/2 (2011), 108-118.

Piorecká, K. 2010. Hravě! - Autenticky!. Host 26(7), 15-21.

Piorecká, K. 2008. Zítra se bude muset založit český časopis pro literární historii. Listy filologické Roč. 131, 1/2 (2008), 171-175.

Piorecká, K. 2006. Historie literární : Emancipace vědní disciplíny na přelomu 19. a 20. století. Česká literatura 54(4), 45-86.

Piorecká, K. 2005. V čase bezčasí: Svaz českých spisovatelů a oficiální literární život v letech 1969-1989. Host 21(6), 37-42.

Piorecká, K. 2002. Mezi literaturou a politikou. Souvislosti českého literárního života 1958-1969. Soudobé dějiny Roč. 9, 3/4 (2002), 495-520.

Piorecká, K. 2002. České dějepisectví a Evropa. Recenzní a informační oddíly Českého časopisu historického a Časopisu Musea království Českého na přelomu 19. a 20. století. Český časopis historický 100(4), 815-840.

Piorecká, K. 1999. Z větrné strany životního ostrova. Josef Šusta básníkem. Marginalia Historica. Sborník prací Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Roč. 3, - (1999), 169-174.

Proceedings

Jedličková, A. – Piorecká, K. 2019. „Čas nestojí, kamaráde...” Vyprávěný a žitý čas v próze Terézy Novákové. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 275-289.

Piorecká, K. 2018. „Jak milo bylo v sednici, když se smrklo!“ Černá hodinka a její reflexe v české literatuře 19. století. In: Hojda, Z. – Prahl, R. – Ottlová, M. (eds.), Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 139-151.

Piorecká, K. 2015. Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla. Periferie v „obrazech ze života“ ve třicátých letech 19. století. In: Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R. (eds.), Útisk – charita – vyloučení : sociální 19. století. Praha, Academia, 342-352.

Piorecká, K. 2013. Mašinová práce. K technologii psaní před rokem 1914. In: Petrasová, T. – Machalíková, P. (eds.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 182-196.

Piorecká, K. 2011. Politický realismus a formování moderních humanitních věd. In: Mikulová, M. – Taranenková, I. (eds.), Reálna podoba realizmu. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 135-143.

Piorecká, K. 2009. Svaz českých (a československých) spisovatelů v letech 1968-1970. In: Kupcová, H. (ed.), Pražské jaro 1968: Literatura, film, média. Praha, Literární akademie, 57-69.

Piorecká, K. 2004. "Starou slávou k nové slávě": Česká vojenská historiografie v 60. a 70. letech 19. století. In: Rak, J. (ed.), Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, 75-82.

Piorecká, K. 2004. Vzdělání a osvěta v českém 19. století. In: Bláhová, K. – Petrbok, V. (eds.), Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 7-10.

Piorecká, K. 2002. Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou (prolegomena k tématu). In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 186-195.

Editions

Janoušek, P. (ed.) – Antošíková, L. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Other scholarly activities

since 2000 member of the committee organizing the so-called Pilsen symposia on the issue of 19th century research http://www.plzensympozium.cz/ 2001 internship at CNRS France 2013–2014 external teaching at FF UP in Olomouc since 2016 cooperation with Czech Radio Vltava since 2018 external teaching at the University of Creative Communication (19th century literature) since 2018 member of the Academic Assembly of the ASCR