Research interests

literary theory; gender studies; animal studies

Education

PhD., Faculty of Arts, Charles University, Prague; Czech literature
Mphil., University of Glasgow, Chevening Scholarship
Mgr. (M.A. equivalent), Faculty of Arts, Charles University, Prague; Czech language and literature

Employment

2020 spring term course, MUNI, Brno (covid, via MS Teams)
2018 ECES – East and Central European Studies (course Central-European Literature; taught in English)
University of Sheffield, UK, British Academy / Royal Society Research Fellowship
FAMU International (course Subversive Subjections? Dispositives of Subjectivity, Wounding Attachments and Injurious Identities in Modern Czech Literature. Interrogating Czech Literary Canon; taught in English)
ECES – East and Central European Studies, course Kafka-2-Kundera (taught in English)
teaching at the Faculty of Humanities, Charles University, Prague (Gender Studies Dpt.)
teaching classes in CLIO programme (Czech Lit In and Out, for Erasmus students; in English)
teaching at the Dpt of Czech Literature and the Institute of Czech Studies, Charles University, Prague
2002-2003 University of Glasgow (Chevening Scholarship)
2001-today Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences

Membership

2006-2015 an editor of Česká literatura journal
organiser of lecture series on literary criticism at ICL AoS (entitled Forum of Literary Criticism)

Selected bibliography (ASEP)

Books

Sládek, O. et al. 2018. Slovník literárněvědného strukturalismu. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Matonoha, J. et al. 2017. Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Academia, Praha.

Müller, R. – Šidák, P. – Matonoha, J. – Lukavec, J. 2012. Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Academia, Praha.

Jedličková, A. et al. 2012. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, Brno.

Matonoha, J. 2009. Psaní vně logocentrismu. Diskurz, gender, text. Academia, Praha.

Book chapters

Matonoha, J. 2019. Paralelní anatomie. Dispozitivy mlčení, zraňující přilnutí a aspekty genderu. In: Sokolová, V. – Kobová, L. (eds.), Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové. Praha, Fakulta humanitních studií UK, 496-508.

Short, D. (ed.) – Matonoha, J. 2019. Pitfalls of performativity: carrying on as if there’s nothing doing. The Genealogy and Range of Performativity. In: Glanc, T. – Kazalarska, Z. – Kliems, A. (eds.), Performance – Cinema – Sound. Perspectives and Retrospectives in Central and Eastern Europe. Wien, LIT Verlag, 13-22.

Matonoha, J. 2017. Zvíře: radikální jinakost, či radikální příbuznost?. In: Hrabal, J. (ed.), Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 9-16.

Matonoha, J. 2016. Předběžný meziprůzkum (relativně) nejblíž uplynulého: Periodizace literatury psané autorkami v období 1948-1989 z genderového hlediska. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 209-230.

Matonoha, J. 2016. Přítomný ženský hlas, zmizelý ženský subjekt : Hrabalova trilogie Svatby v domě. In: Kanda, R. (ed.), Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha, Ústav pro českou literaturu, 141-145.

Matonoha, J. 2015. Dispozitivy mlčení: zraňující identity a diskurzivní konstituce mlčení: gender, feminismus a česká literatura v období 1948-1989. In: Havelková, H. – Oates-Indruchová, L. (eds.), Vyvlastněný hlas: proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989. Praha, Sociologické nakladatelství SLON, 351-391.

Matonoha, J. 2014. K Jonathanu Dollimorovi. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 597-606.

Matonoha, J. 2014. Ke Catherine Belsey(ové). In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 379-386.

Matonoha, J. 2014. Dispositives of silence: gender, feminism and Czech literature between 1948 and 1989. In: Havelková, H. – Oates-Indruchová, L. (eds.), The Politics of Gender Culture under State Socialism: An Expropriated Voice. London, Routledge, 162-187.

Matonoha, J. 2012. SONTAG(OVÁ), Susan: Nemoc jako metafora . In: Macura, V. – Jedličková, A. (eds.), Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 355-362.

Matonoha, J. 2012. IRIGARAY, Luce: Já, ty, my. Ke kultuře odlišnosti\n. In: Macura, V. – Jedličková, A. (eds.), Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 675-682.

Matonoha, J. 2010. Pasti performativity: dělat, jako by se nic nedělo. In: Sládek, O. (ed.), Performance / Performativita. Praha, Ústav pro českou literaturu, 15-28.

Matonoha, J. 2010. Výzkum západních literatur v ÚČSL ČSAV. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 139-169.

Matonoha, J. 2008. "Neviditelné jistoty". Postava a motivika otce v prózách Milady Součkové, Sylvie Richterové a Daniely Hodrové. In: Filipowicz, M. – Królak, J. – Zachová, A. (eds.), Od patriarchy k tatínkovi: západoslovanské modely otcovství. Hradec Králové, Gaudeamus, 147-159.

Matonoha, J. 2008. Jazyk jako prostor, gender jako proces. In: Nováková, T. – Hort, M. (eds.), GITA černá na bílé aneb vidět svět různorodě. Praha, Genderová tisková a informační agentura, 9-13.

Matonoha, J. 2007. Žena, která „není“. Ženské psaní a destabilizace logocentrického diskurzu. In: Heczková, L. (ed.), Vztahy, jazyky, těla. Praha, FHS UK, Ermat, 359-378.

Matonoha, J. 2005. De-centred Bildungsroman and the Discourse of a Juxtaposition. Reading Bohumil Hrabal's Closely Watched Trains, I Served the King of England and Too Loud a Solitude. In: Hasil, J. (ed.), Přednášky z 49. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, 112-132.

Matonoha, J. 2005. Ženy a věda: feministické epistemologie a kritika vědeckého diskurzu. In: Linková, M. – Červinková, A. (eds.), Myšlení hranic: genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjek. Praha, Sociologický ústav, 25-37.

Articles

Matonoha, J. 2022. ‘Intentionality and Unintentionality in Art’: Jan Mukařovský’s ‘Pre-Post-Structuralism’, 1940–43. The Slavonic and East European Review 100(3), 401-421. DOI: 10.1353/see.2022.0071

Matonoha, J. 2020. A Preliminary Survey of the Near Past: Periodizing Works of Czech Literary Authors Published from 1948 to 1989 from a Gender Perspective, with Special Regard to Dissent and Exile Literature of the 1970s and 1980s. Kontradikce/Contradictions 4(2), 87-111.

Matonoha, J. 2019. Dílo, dění, událost. Nepravděpodobná setkání v pracích Milana Jankoviče a Gillesa Deleuze. Česká literatura 67(3), 398-405.

Matonoha, J. 2014. Obrat k matérii a afektu. A jeho problémy. Česká literatura 62(4), 592-599.

Šámal, P. – Trávníček, J. (eds.) – Janáček, P. et al. 2010. Anketa o "bílých místech" současné literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 58(1), 59-96.

Matonoha, J. 2009. Osmdesáté narozeniny Milana Jankoviče. Česká literatura 57(4), 607-608.

Matonoha, J. – Górská, M. 2008. Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butlerové. Česká literatura 56(6), 805-829.

Matonoha, J. 2008. Ženské psaní jako inscenace limit textu. Česká literatura 56(2), 201-227.

Matonoha, J. 2008. Kafkův návrat na zámek. A2 kulturní týdeník 4(45), 7.

Janoušek, P. – Matonoha, J. 2007. Hledání druhého levelu. A2 kulturní týdeník 3(48), 18-19.

Matonoha, J. (ed.), 2006. Diskuze : Vila Lanna, Praha 18. října 2005. Tvar 17(4), 8-9.

Matonoha, J. 2005. O kolokviu Český strukturalismus po poststrukturalismu. Česká literatura 53(3), 450-455.

Matonoha, J. 2005. Český strukturalismus, "prepoststrukturalismus", "postpoststrukturalismus"?: Poznámky ke kolokviu Český strukturalismus po poststrukturalismu. Česká literatura 53(3), 455-458.

Matonoha, J. 2004. Komplementarita a slepá místa angloamerické a české bohemistiky: (Obraz moderní české literatury v anglojazyčných publikacích; výběrový stručný nástin). Slovo a smysl 1(2), 294-323.

Matonoha, J. 2003. Resumé diskuse. Česká literatura 51(5), 586-595.

Matonoha, J. 2003. Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a výkon moci?. Česká literatura 51(5), 580-585.

Proceedings

Matonoha, J. 2010. Mapování českého literárněvědného genderového myšlení. In: Matonoha, J. (ed.), Česká literatura v perspektivách genderu: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 15-31.

Matonoha, J. 2007. "F. X. Š. a strukturalismus", nebo "F. X. Š., nebo strukturalismus"?. In: Kubíček, T. – Merhaut, L. – Wiendl, J. (eds.), "Na téma umění a život." F. X. Šalda 1867-1937-2007. Brno, Host, 84-94.

Matonoha, J. 2003. U-topos (ne-místo): Lokace centra a periferie v postmoderní diskurzivní formaci. In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem, UJEP, 311-317.

Other scholarly activities

He worked within several fellowships staying there both long-term – Glasgow, 2002 (one term, Erasmus), 2003-2004 (two terms, UK, Chevening Scholarship), Sheffield (British Academy / Royal Society, 2012-2014, UK) and short term – Hamburg, 2019, Graz, 2021 (both COST EU). He presented at number of conferences both abroad (among others San Francisco, Boston, Toronto, Zuerich, Brussels, Hamburg, Cambridge, Manchester, Nottingham, Sheffield, Tallinn, Vienna, Warsaw, Budapest, Leipzig, Linkoeping) as well as at domestic ones (Brno, Olomouc, Ústí nad Labem, Praha etc.).