Research interests

literary theory; Marxism; theories of postmodernism

Education

1996–2003 Faculty of Arts, Palacký University Olomouc (Mgr.)
2004–2011 Faculty of Arts, Palacký University Olomouc (Ph.D.)

Employment

2002–2003 Host Publishers Brno
2007–2011 Faculty of Philology, University of Opole
since 2012 Institute of Czech Literature of the CAS

Selected bibliography (ASEP)

Books

Kanda, R. 2021. Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Bažantová, J. et al. 2017. Spořilov: komunita a její osobnosti. Prostor - architektura, interiér, design, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v. v. i., Praha.

Kanda, R. 2016. Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Filosofia, Praha.

Suk, J. et al. 2016. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Book chapters

Kanda, R. 2021. Grossman, Jan (1925-1993). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 636-637.

Kanda, R. 2021. Kalivoda, Robert (1923-1989). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 680-681.

Kanda, R. 2021. Linhartová, Věra (née en 1938). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 730-731.

Kanda, R. 2021. Lopatka, Jan (1940-1993). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 732-733.

Kanda, R. 2021. Sus, Oleg (1924–1982). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 861-862.

Kanda, R. 2018. Spory o avantgardu. Vítězslav Nezval a otázka kulturního dědictví. In: Landa, I. – Mervart, J. (eds.), Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha, Filosofia, 213-230.

Kanda, R. 2017. K počátkům českého poststrukturalismu? Oleg Sus a vnitřní kritika strukturalismu. In: Pašteková, M. – Brezňan, P. (eds.), Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku, 280-293.

Kanda, R. 2017. Politické mýty a mýtus konce dějin (doslov k českému vydání). In: Münkler, H. (ed.), Němci a jejich mýty. Praha, Rybka Publishers, 539-547.

Kanda, R. 2016. Paradoxní napětí Havlova pojetí „života v pravdě“: mezi politikou a radikální kritikou. In: Suk, J. – Andělová, K. (eds.), Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 205-210.

Kanda, R. 2016. Trhlina, svět... (Spisovatel v troskách střední Evropy): místo předmluvy. In: Kanda, R. (ed.), Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha, Ústav pro českou literaturu, 7-10.

Kanda, R. 2016. Hrabalovy kontradiskurzy : "avantgardní" experimenty Bohumila Hrabala. In: Kanda, R. (ed.), Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha, Ústav pro českou literaturu, 69-86.

Kanda, R. 2016. Hledání perspektivy: vstupní úvaha a představení knihy. In: Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha, Filosofia, 9-15.

Kanda, R. 2016. Umění na cestě z postmodernismu: angažované nebo radikální?. In: Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha, Filosofia, 137-157.

Kanda, R. 2015. Od velkorysých plánů k opozičnímu vzdoru : publikační návrat Ivana Svitáka po roce 1989. In: Wögerbauer, M. – Píša, P. – Šámal, P. – Janáček, P. (eds.), V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře : 1749-2014. Praha, Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1483-1494.

Kanda, R. 2015. Básnické poznání a aktuálnost modernismu (Namísto doslovu). In: Orfické linie. Praha, Malvern, 52-55.

Kanda, R. 2014. Lubomír Martínek: Olej do ohně. In: Fialová, A. (ed.), V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 521-527.

Kanda, R. 2014. Daniela Hodrová: Vyvolávání. In: Fialová, A. (ed.), V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 596-605.

Kanda, R. 2014. Literatura jako výzva k obraně subjektu. In: Mainx, O. (ed.), Literatura jako výzva a apel. Opava, Slezská univerzita v Opavě, 242-249.

Kanda, R. 2013. Avantgarda v situaci moderny a "po" moderně. In: Kubíček, T. – Wiendl, J. (eds.), Moderna - Moderny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 330-337.

Articles

Kanda, R. 2023. “Člověk se nemůže odpárat od epochy”. Bohumil Hrabal a světový názor. Filosofický časopis 71(1), 87-102. DOI: 10.46854/fc.2023.1r.87

Kanda, R. (ed.) 2023. „Milý Pepíku“. Z korespondence Roberta Kalivody a Josefa Zumra. Filosofický časopis 71(1), 103-114.

Kanda, R. 2023. Bibliografie Josefa Zumra (od roku 1998 do roku 2022). Filosofický časopis 71(1), 115-133.

Kanda, R. 2020. Po czym poznać marksizm?. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 15(2), 123-138. DOI: 10.4467/20843933ST.20.010.11897

Kanda, R. 2020. O marxismu, medievistice a dějinách myšlení. Česká literatura 68(1), 120-123.

Kanda, R. 2020. Otázka metody. Ke vztahu marxismu-leninismu a literární vědy v textech Jana Mukařovského a Stefana Żółkiewského. Svět literatury 30(62), 51-66. DOI: 10.14712/23366729.2020.2.4

Kanda, R. 2019. O díle a myšlení Egona Bondyho. Česká literatura 67(1), 122-124.

Kanda, R. 2019. Parallele Polis und Massenkultur. Beton International. Zeitung für Literatur und Gesellschaft 6(3), 7-8.

Kanda, R. 2019. Všednost v postrevolučním čase. Dietlův seriál Okres na severu. A2 15(11), 18-19.

Kanda, R. 2019. Strukturalisté dělají marxismus. Česká literatura 67(5), 711-736.

Kanda, R. 2019). Od skepse k novým iniciativám: poznámky k české literární vědě po roce 2010. Czechlit -, 11. 9. (2019).

Kanda, R. 2018. Politická korektnost: od idealismu k sebekritice. Host 34(8), 44-47.

Kanda, R. 2018. Kritika, nebo idealizace? Dvojí tendence marxistické teorie umění. Art and antiques 16(16), 46-51.

Kanda, R. 2018. Od ideologie peněz k moci umění (a zpět?). Kapitál 1(5), 9.

Kanda, R. 2017. K čemu je metakritika na světě. Psí víno 20(79), 9-14.

Kanda, R. 2017. Mýtus Západu. Tvar 28(6), 4-5.

Kanda, R. – Hauser, M. – Dokoupil Škabraha, M. – Bělíček, J. (eds.) 2017. Jak si představujete revoluci dneška?. Host 33(9), 44-45.

Kanda, R. 2017. Frapantní nedorozumění. A2 13(22), 4.

Kanda, R. 2017. Hrozba „vyprázdněného“ centra. Prostor 34(108), 218-223.

Kanda, R. 2017. Marxismus a literární věda – rozporné spojení. Česká literatura 65(6), 821-822.

Kanda, R. 2017. Subjekty a fragmenty: k teoretizaci a interpretaci literárního postmodernismu. Česká literatura 65(6), 877-901.

Kanda, R. – Mervart, J. – Zumr, J. 2017. Navázat na pozitivní tradici šedesátých let: S Josefem Zumrem o marxismu, filozofii a literatuře. Česká literatura 65(6), 902-920.

Kanda, R. 2017. Varšavský workshop o literárněvědném marxismu. Česká literatura 65(6), 969-971.

Kanda, R. 2016. Článková bibliografie českého literárního samizdatu: problémy a výzvy. Česká literatura 64(6), 977-979.

Kanda, R. 2016. "Vědomí je za vším": deník Witolda Gombrowicze jako antiforma, antiteze a šifra. Host 32(6), 68-73.

Kanda, R. 2016). Literární věda: rozumění, nebo morální soud?. Tvar 27(19).

Kanda, R. – Vodička, L. – Steiner, P. 2015. Tři pro tři. Pulsy : studentská literární revue 2(3), 8-11.

Kanda, R. 2015. Krize autorizovaného jazyka : političnost jazykových vystoupení Ludvíka Vaculíka. A2 11(16), 18-19.

Kanda, R. 2015. Epopej mesiášské lži: Weilův Makanna jako románová reflexe moci. A2 11(13), 6-6.

Kanda, R. 2015. Interpretace je víc než interpretace. K reflexi hermeneutického pohybu u Zdeňka Kožmína. Pulsy : studentská literární revue 2(4), 20-25.

Segi, S. (ed.) – Janáček, P. et al. 2014. Rok klasiků a neskutečných událostí. Host 30(1), 9-16.

Kanda, R. 2014. Tematizace avantgardy v pozdním díle Karla Teiga. Studia Slavica 18(2), 77-85.

Kanda, R. 2014. K estetickému myšlení Roberta Kalivody. Kapitola z archeologie českého marxismu. Česká literatura 62(4), 527-548.

Kanda, R. 2014. Teze o radikálním umění. Tvar 25(10), 17.

Kanda, R. – Trávníček, J. 2014. Všichni jsme svým založením sentimentální čtenáři. Tvar 25(7), 4-5.

Kanda, R. – Hauser, M. 2014. Jasné pojmy ještě nevznikly. Tvar 25(16), 4-5.

Kanda, R. – Štampach, I. 2014. Bůh je spíš nic než něco. Tvar 25(10), 4-5.

Kanda, R. 2013. K tematizaci modernosti v románech Milana Kundery. Tvar 24(14), 9.

Kanda, R. 2013. Kafka na zámku: nástin trojího čtení. K padesátému výročí konference v Liblicích (24. - 25. 5. 1963). Tvar 24(12), 10.

Kanda, R. 2013. Witold Gombrowicz mezi Východem a Západem. Tvar 24(6), 8-9.

Kanda, R. 2013. Česká literatura 2012 aneb Literatura jako společná řeč. Tvar 24(13), 10.

Kanda, R. 2013. Olomoucké sympozium o cenzuře. Česká literatura 61(2), 288-293.

Proceedings

Kanda, R. 2012. Z druhé strany Atlantiku. Witold Gombrowicz a jeho dialog s (polskou) kulturou. In: Zemanová, Z. – Pořízková, L. (eds.), Cizinec — vyhnanec — přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011. Olomouc, Univerzita Palackého, 289-293.

Editions

Kanda, R. (ed.) 2023. …Já ze sebe estéta dělat nebudu. Michalu Jarešovi k narozeninám. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kanda, R. (ed.) 2021. Čtení o Bedřichu Václavkovi. Tvorba, metoda, dějiny. Institut pro studium literatury, Praha.

Kanda, R. (ed.) 2021. Robert Kalivoda: Moderní duchovní skutečnost a marxismus. Nakladatelství Academia, Praha.

Kanda, R. (ed.) 2016. Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kanda, R. (ed.) – Hauser, M. 2014. Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem. Rybka, Praha.