Research interests

diachronic poetics of Czech 19th and 20th century fiction - narratology; literature in the context of multimedia culture - intermediality; space-time and communication potential of artistic representation - social semiotics

Education

Employment

Membership

Selected bibliography (ASEP)

Books

Jedličková, A. et al. 2022. Narativní způsoby v české próze 19. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha. DOI: 10.14712/9788024654553

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2016. Viditelné popisy : vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Akropolis, Praha.

Jedličková, A. et al. 2012. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, Brno.

Jedličková, A. 2010. Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely. Academia, Praha.

Fořt, B. – Jedličková, A. – Koten, J. – Sládek, O. 2010. Four Studies of Narrative. Institute of Czech Literature AS CR, Praha.

Jedličková, A. 1993. Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy. H & H, Jinočany.

Book chapters

Jedličková, A. 2020. Řeč Jiráskových postav. Povahy, situace, emoce. In: Mocná, D. – Tureček, D. (eds.), Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 116-128.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2020. Teorie intermediality. Zjevnost vztahů, unikavost média. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 501-562.

Müller, R. et al. 2020. Kroky k mediální teorii literatury. Závěrečná úvaha (polylog). In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 567-584.

Jedličková, A. 2016. Čapkovy Tři prózy: čtení nečasové, neprogramní. In: Gilk, E. (ed.), Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. Praha, Filip Tomáš - Akropolis, 98-118.

Jedličková, A. 2016. Stopy jednoho čtení a muka interpretace: povídky Karla Miloty. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 157-174.

Jedličková, A. 2014. Edgar Dutka: U útulku 5. In: Fialová, A. (ed.), V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 434-441.

Jedličková, A. 2014. Petra Hůlová: Paměť mojí babičce. In: Fialová, A. (ed.), V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 410-418.

Jedličková, A. 2013. Na okraj studie Wernera Wolfa aneb Proč se vyplatí rozlišovat mezi deskriptivitou a narativitou. In: Wolf, W. (ed.), Popis jako transmediální modus reprezentace. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 153-193.

Jedličková, A. 2012. Od prostředí ke krajině. Pokus o vymezení pojmu oklikou přes realistické zobrazení. In: Malura, J. – Tomášek, M. (eds.), Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 141-157.

Jedličková, A. 2011. Intermediální poetika příběhu - úvodem. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Intermediální poetika příběhu. Praha, Ústav pro českou literaturu, 5-25.

Jedličková, A. 2011. Prostor fikčního narativu: textová konstrukce, kulturní modely a mentální obrazy. In: Malura, J. – Tomášek, M. (eds.), Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 15-24.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2010. Why the verbal may be experienced as visual. In: Dadejík, O. – Stejskal, J. (eds.), The aesthetic dimension of visual culture. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars publishing, 76-88.

Jedličková, A. 2010. In a Hole in the Ground There Lived a Hobbit; or, a Few Comments on Fictional Space of Narrative and Mental Imagery. In: Koťátko, P. – Pokorný, M. – Sabatés, M. (eds.), Fictionality-Possibility-Reality. Bratislava, Aleph, 251-258.

Jedličková, A. 2008. An Unreliable Narrator in an Unreliable World. In: D´hoker, E. – Martens, G. (eds.), Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel. Berlin, Walter de Gruyter, 281-302.

Jedličková, A. 2008. Jak Perseus osvobodil Andromedu nebo Osvobození Andromedy?. In: Schneider, J. – Krausová, L. (eds.), Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc, Univerzita Palackého, 67-99.

Jedličková, A. 2008. Selhání narativu aneb jak (ne)psat dějiny teorie vyprávění. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 82-92.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2008. Ekfráze: deskripce vs. narativ. In: Jedličková, A. – Sládek, O. (eds.), Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 119-139.

Jedličková, A. 2008. Zuzana Brabcová. Rok perel. In: Hruška, P. – Machala, L. – Vodička, L. – Zizler, J. (eds.), V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha, Academia, 539-546.

Jedličková, A. 2007. Strany mince a subjekty narativního textu. In: Mareš, P. – Vaňková, I. (eds.), Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha, FF UK, 122-132.

Jedličková, A. 2006. Mají strukturalismus a poststrukturalismus společný předmět?. In: Sládek, O. (ed.), Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno, Host, 141-151.

Jedličková, A. 2005. Čas a jeho úloha při konstituování narativního díla. In: Hodrová, D. – Hrbata, Z. – Vojtková, M. (eds.), Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst, 179-243.

Jedličková, A. 2005. Verbální a vizuální. K využití analogií mezi slovesným a výtvarným výrazem v interpretaci literárních textů. In: Slavík, J. (ed.), Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 213-239.

Jedličková, A. 1994. Tematizovaný adresát v próze. In: Hodrová, D. (ed.), Proměny subjektu. Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 185-203.

Jedličková, A. 1993. Viktor Fischl: Kuropění. In: Holý, J. (ed.), Český Parnas. Praha, 108-113.

Jedličková, A. 1992. Josef Škvorecký. Zbabělci. In: Táborská, J. (ed.), Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 176-186.

Jedličková, A. 1992. Egon Hostovský. Cizinec hledá byt. In: Táborská, J. (ed.), Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 32-40.

Jedličková, A. 1992. Jiří Weil. Život s hvězdou. In: Táborská, J. (ed.), Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 61-69.

Jedličková, A. 1992. Ota Pavel. Smrt krásných srnců. In: Táborská, J. (ed.), Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 411-422.

Articles

Jedličková, A. – Kos, M. 2022. Ballads and Legends. Media Transformations of Canonical Narratives in Polish and Czech Culture. Poznańskie studia slawistyczne Roč. 23 (2022), 167-192. DOI: 10.14746/pss.2022.23.8

Jedličková, A. 2021. Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru. Na příkladu próz s historickou tematikou. Bohemica litteraria 24(2), 115-136. DOI: 10.5817/BL2021-2-6

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2021. „Across“ nebo „In-between“? O stavu a perspektivách intermediálních studií. Česká literatura 69(6), 761-781. DOI: 10.51305/cl.2021.06.03

Jedličková, A. 2021. “There and Back Again”. From Media Culture to Literature, from Literature to Media Culture. Letras & Letras 37(1), 31-55. DOI: 10.14393/LL63-v37n1-2021-03

Jedličková, A. 2021. Ať mně ještě někdo přijde s Povídkami malostranskými! K profilu Nerudova vypravěče. Český jazyk a literatura 72(1), 6-12.

Jedličková, A. 2020. Jak otevřít Babičku? Nejde o místo, ale o klíč. Český jazyk a literatura 70(5), 219-228.

Jedličková, A. 2020. Namísto medailonu: narativní „žert“ Karoliny Světlé. Bohemica litteraria 23(1), 21-34. DOI: 10.5817/BL2020-1-2

Jedličková, A. 2020. Krajina jako atmosféra. Co mě naučila Jarka Janáčková. Bohemistyka 19(3), 319-344. DOI: 10.14746/bo.2020.3.2

Jedličková, A. 2020. Divá Bára aneb O jinakosti. Český jazyk a literatura 71(2), 59-66.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2020. Az irodalomközpontú intermedialitás kilátásai. Partitúra 15(2), 9-14. DOI: 10.17846/PA.2020.15.2.9-14

Jaluška, M. – Jedličková, A. 2020. Hledání koherence. Česká literatura 68(5), 627-631.

Jedličková, A. 2019. „Já jsem to jen podle jeho řeči složil a maličko jsem k tomu sám přidal…“ Ke stylizaci lidového vypravěče v próze na přelomu padesátých a šedesátých let 19. století. Slovenská literatúra 66(3), 188-206.

Jedličková, A. 2019. Proč potřebujeme „Manifest”?. Česká literatura 67(4), 524-528.

Jedličková, A. 2019. „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ Řeč postav v prózách Boženy Němcové. Český jazyk a literatura 70(2), 188-206.

Jedličková, A. – Koten, J. 2018. Řeč není jen k mluvení. Sondy do diachronní poetiky a teorie narativních způsobů. Česká literatura 66(5), 623-660.

Jedličková, A. 2017. Jeden model, různé zájmy. Konvergence a divergence intermediálních studií. Bohemica litteraria 20(1), 98-125. DOI: 10.5817/BL2017-1-5

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2016. Tvořivý popis. Bohemica litteraria 19(2), 18-24.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2015. Zvětšeniny z metody Jaroslavy Janáčkové. Česká literatura 63(5), 746-762.

Jedličková, A. 2013. Zvětšeniny ze stylu bratří Mrštíků. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 45(2013), 23-34.

Jedličková, A. 2012. O předmětu, metodě a zájmech naratologie. Česká literatura 60(6), 874-881.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2011. Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě. Česká literatura 59(1), 26-58.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2010. Narativní scénáře a piktoriální modely. World Literature Studies 2 /19/, č. 2 (2010), 20-41.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2010. Obraz v příběhu - ekfráze ve vyprávění. Předběžné návrhy k rozlišení popisnosti a vizuality. Slovenská literatúra 57(1), 29-59.

Jedličková, A. 2009. O velikosti nosu, svědomí a metodách vyprávění: Weilova poetika po padesáti letech. Český jazyk a literatura 60(2), 68-75.

Jedličková, A. 2008. Co viděli psi?. Svět literatury 18(38), 36-59.

Jedličková, A. 2007. Dějiny teorie vyprávění: psaní a narativní strategie. Česká literatura 55(3), 365-388.

Jedličková, A. 2006. Karel Čapek en de populaire cultuur. Tijdschrift voor Slavische Literatuur -, č. 43 (2006), 3-9.

Jedličková, A. 2006. From Otherworldliness and a Two-World Scheme to "Heterocosmica" : A Visit to a Museum with Cortázar and Nabokov. Style 40(3), 258-271.

Jedličková, A. 2006. Ke komu mluví vypravěč? : Naratologické marginálie IV: nad Cortázarovou povídkou "Lehla jste si vedle tebe". Svět literatury 16(33), 109-121.

Jedličková, A. 2005. Jan Mukařovský, Karel Čapek a Jak se dělá teorie vyprávění: Naratologická marginálie II. Svět literatury -, č. 31 (2005), 59-64.

Jedličková, A. 2005. S mimezí v batohu na výlet do různosvětů. Česká literatura 53(2), 203-225.

Jedličková, A. 2005. Poznámky k vývoji teorie vyprávění: Naratologické marginálie III. Svět literatury 15(32), 113-127.

Jedličková, A. 2005. Naratologické marginálie české teorie literatury. Česká literatura 53(6), 852-861.

Proceedings

Jedličková, A. 2021. Fikční světy lyriky a filmové hledisko. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Já z hvězd svou moudrost nevyčet…. Studentský sborník intermediálních analýz. Brno, Masarykova univerzita, 11-14. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2021. Ne, ne, já z hvězd svou moudrost nevyčet…. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Já z hvězd svou moudrost nevyčet…. Studentský sborník intermediálních analýz. Brno, Masarykova univerzita, 5-8. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021

Jedličková, A. 2020. Nedůvěra měšťana v lid. Narativní figura. In: Machalíková, P. – Petrasová, T. – Winter, T. (eds.), Zrození lidu v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 105-115.

Jedličková, A. – Piorecká, K. 2019. „Čas nestojí, kamaráde...” Vyprávěný a žitý čas v próze Terézy Novákové. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 275-289.

Jedličková, A. 2014. Experientiality: does it divide or link description and narration?. In: Jedličková, A. (ed.), On Description. Praha, Akropolis, 154-172.

Jedličková, A. 2014. Experiencialita: rozděluje, nebo spojuje popis a vyprávění?. In: Jedličková, A. (ed.), O popisu. Praha, Akropolis, 146-162.

Jedličková, A. 2010. Intermediální poetika (krajiny). In: Fedrová, S. (ed.), Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 297-306.

Jedličková, A. 2008. Podoby transmediality: verbální a piktoriální vyprávění. In: Schneider, J. – Krausová, L. (eds.), Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. Sborník příspěvků ze sympozia. Olomouc, Univerzita Palackého, 13-25.

Jedličková, A. 2006. Metafory paměti. In: Komenda, P. (ed.), Studia Moravica IV. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 199-201.

Jedličková, A. 2005. "Povídky z hor". In: Viktora, V. – Hálková, M. – Šrajbová, M. (eds.), Perla v hrubé kazajce. Klatovy, Městská knihovna, 37-43.

Jedličková, A. 2004. Vodičkovy "krásné počátky" teorie vyprávění. In: Jedličková, A. (ed.), Felix Vodička 2004. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 83-91.

Editions

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2021. Já z hvězd svou moudrost nevyčet…. Studentský sborník intermediálních analýz. Masarykova univerzita, Brno. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Jedličková, A. (ed.) 2012. Kniha, filmový pás, internet: 10. ročník studentské (intermediální) konference. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2011. Intermediální poetika příběhu. Ústav pro českou literaturu – Akropolis, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Malínek, V. (eds.) 2010. Literární historie, sémiotika, fikce - inspirace dílem Vladimíra Macury (1945-1999: 8. ročník studentské literárněvědné konference. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2009. V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, Praha.

Sládek, O. – Jedličková, A. (eds.) 2008. Vyprávění v kontextu. ÚČL AV, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2008. Legendy a mýty české a slovenské literatury: 6. ročník studentské literárněvědné konference. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Hejk, J. (eds.) 2007. Poetika programu - program poetiky: studentská literárněvědná konference. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Hejk, J. (eds.) 2006. Mezi deklamovánkou a románem - proměny žánrů v české a slovenské literatuře: studentská literárněvědná konference. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Fedrová, S. – Jedličková, A. – Hejk, J. (eds.), 2005. Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole.... Univerzita Karlova, Praha.

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Havlík, J. (eds.) 2003. Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Sborník z celostátní studentské literárněvědné konference 2002. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha.

Jedličková, A. – Kraitlová, I. (eds.) 2000. U jednoho stolu: prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc. k 70. narozeninám. Soukromý tisk za podpory ÚČL AV ČR, Praha.

Jedličková, A. – Svadbová, B. – Táborská, J. (eds.) 1995 (reedice 1998). Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl I., A–L. Brána, Praha.