Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Historie a historická poetika české literatury (zejména dramatu a prózy 20. století); teorie literatury a divadla; literární lexikografie.

Studium a stáže

1971–1975 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor propagační grafika a velkoplošná reklama; 1975–1980 FF UK, obory čeština, výtvarná výchova, divadelní a filmová věda.

Zaměstnání

ÚČL AV ČR: 1981–1982 studijní pobyt; 1982–1984 interní aspirantura; 1984–1987 odborný pracovník; od 1987 vědecký pracovník Oddělení teorie literatury; 1990–1999 vedoucí Oddělení současné literatury; 1993–1999 zástupce ředitele; 19992010 ředitel; od 2003 též vedoucí Oddělení pro výzkum literatury 20. století; 19902011 externě vyučoval na Katedře (Ústavu) české literatury a literární vědy FF UK; 19992009 působil na Katedře české literatury PedF UK; od 2008 učí na katedře divadelní vědy FF UK; od 2009 externě přednáší na DAMU; 2010–2013 působil na PF UJEP v Ústí nad Labem.

Akademické funkce

Člen Akademické rady Akademie věd ČR (od 2013); člen Vědecké rady Akademie věd ČR (19992001, 2010–2013); člen Umělecké rady Akademie muzických umění (od 2014); předseda Rady pro vědu, výzkum a ediční činnost Divadelního ústavu (od 2011); člen rady Památníku národního písemnictví (od 19912010, od 20012010 její předseda; 20082009 předseda Sdružení přátel PNP); člen Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (19992001); člen vědecké rady (2002–2007), rady (od 20072012) a dozorčí rady (od 2012 místopředseda) Slovanského ústavu AV ČR; předseda oborové rady GA AV ČR (1997–1998); člen oborové rady GAČR (2001–2005, 2002–2004 předseda podoborové komise, 2003 předseda oborové komise); místopředseda Českého komitétu slavistů (20052009); člen rady Obce spisovatelů (19891996, 20022004); předseda Nadace Obce spisovatelů, (1994–1998, od 19982008 člen správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů); předseda redakční rady časopisu Tvar (od roku 1990); předseda správní rady Klubu přátel Tvaru (od 1993); člen redakční rady časopisu Divadelní revue (od 1988); člen redakčních rad slovenských časopisů Rak a Slovenská literatura; člen správní rady Nadace Alfréda Radoka (19912011, dnes Nadační fond Cen Alfréda Radoka); člen sdružení Magnezia Litera.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • ...a další studie. Praha: Academia 2018, 310 s.
 • Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou. Úvod povahopisný.  Praha: Academia 2012,
 • Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Praha: Academia, 2012.
 • Přehledné dějiny české literatury 19451989. Praha: Academia, 2012 (hlavní redaktor).
 • Hravě i dravě. Kritikova abeceda. Praha: Academia, 2009.
 • Ivan Vyskočil a jeho neliteratura. Brno: Host, 2009.
 • Dějiny české literatury 19451989. Díl 14. Praha: Academia, 20072008 (hlavní redaktor).
 • Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 19871999. Brno: Host, 2001.
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, díl 2. Praha: Brána, 1995, 1998 (hlavní redaktor).
 • Studie o dramatu. Drama jako literární fakt. Interní subjekt v dramatu. Čapkova poetika v dramatu a nepovedené konce jeho her. Geneze norem (Poetika budovatelského dramatu). Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu Akademie věd ČR, H & H 1993.
 • Rozměry dramatu. Autorský subjekt a vývojové proměny poetiky českého meziválečného dramatu. Praha: Panorama, 1989.

Studie:

 • České drama za protektorátu. Bohemica Olomucensia 11, 2019, č. 1, s. 10-133
 • Hry o požáru : protektorátní drama jako příklad alegorické komunikace. Česká literatura. Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 32-59.
 • Vančura, Vladislav. Učitel a žák. in Moderní česká divadelní hra (1896–1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl), 1918-1929, Theatralia 2019, roč. 22, č. 1.
 • My a Oni. „Zapomínání“ na českou kulturní situaci za protektorátu jako (nejen) literárněhistorický problém, Česká literatura. 65, 2017, č. 3, červen, s. 381-417.
 • Divadlo a text jako průnik fuzzy množin : úvaha nejen teoretická. in Text a divadlo, eds. Aleš Merenus, Iva Mikulová, Jitka Šotkovská. Praha: Academia, 2019. s. 15-113.
 • Česká literatura za protektorátu jako (nejen) literárněhistorický problém. In: Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu, ed. L. Antošíková (ed.) Praha : Academia, 2017. s. 9-18.
 • Po katastrofě: kolportážní román jako řemeslo a výraz vnitřního dialogu. Morana čili svět a jeho nicoty, in Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, Sborník příspěvků z 36. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha, Academia, 2017.
 • Problém hodnotových kritérií při dnešních návratech k literatuře a společnosti za oněch časů. In Středoevropské kulturní formace v boji proti komunistické totalitě [kolektivní monografie] -- Esztergom: Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2017. eds. Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros, s. 7-22.
 • U bratří makabejských: „Haškovy“ dramatické marginálie. In Fikce Jaroslava Haška, ed. F. Podhajský, Ústav pro českou literaturu AV 2016.
 • Design jako literárněvědný pojem?, Slovenská literatúra 2014, č. 2, s. 160-170.
 • Býti ismuistou! Juvenilní básnická tvorba Vladimíra Macury“. Česká literatura 2013, č. 6, s. 854882.  
 • Design jako literárněvědný pojem? Slovenská literatúra. 2014, č. 2, s. 160170
 • Paměť historie a odvaha k dějinám. Úvaha o problematice literární a divadelní historiografie. Divadelní revue 2012. č. 1, s. 139147.
 • Autor a autorství uměleckého díla a vědeckého textu v době postmoderní. In: Autor – autorství. Praha 2011.
 • Lze se vyučit na spisovatele? In: RUV: Registr uměleckých výkonů. Praha 2011.
 • Problémy hodnotových kritérií při návratech k literatuře vznikající ve znamení komunismu. Rak. Bratislava, 2011, č. 4.
 • Jak pisać historię Europy Środkovwej i Wschodniej?. Porównania. Poznań 2010,  č. 7.
 • My a oni, naše a jejich v myšlení o literatuřeBohemica Olomucensia, r. 1, sv. 2  Symposiana. Olomouc 2009, s. 6470.
 • Subjekty a subjektivita (literárních) dějinSlovenská literatúra 55, Bratislava 2008, č. 23, s. 130138; rozšířeno In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R. LVII, řada (Q), č. Theatralia, 2009, s. 5565, doplněna část: S dovětkem poněkud teatrologickým.
 • O novém literárněhistorickém paradigmatu, dějinách, kánonu a literárních vědcích aneb generálové se vždy připravují na minulou bitvu. In: P. A. Bílek – P. Janoušek  H. Šmahelová  V. Papoušek  D. Tureček: Literatura a kánon. Praha: Univerzita Karlova  Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008. Polsky: polsky s tit. O novym historycznoliterackim paradygmacie, historii, kanonie i badaczach literatury. In: Porównania 4, Poznań 2007, s. 161170; anglicky s tit. Generals always prepare for the previous war On the new paradigm of Czech literary history. In: Eurozine. (http://www.eurozine.com/articles/2007-08-02-janousek-en.html)
 • Ztráty a nálezy. Glosy ke krizi současného českého myšlení o literární historii. In: sb. O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha: Academia, 2007.
 • Řád a ideologie v českém dramatu 20. století. In: sb. Ideologie a imaginace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.
 • České drama 19691989 (II., III., IV.)Divadelní revue 17, 2006, č. 2, 3, 4; s L. Vodičkou.
 • Ztracená literární historie, aneb Hledání Levelu 2. Česká literatura 54, 2006, č. 1.

Edice:

 • Čeští spisovatelé o toleranci. Praha: Nadace Readers International (Prague)  české centrum Mezinárodního PEN klubu, 1994; s. D. Fischerovou, P. A. Bílkem a V. Daňkem.
 • F. Šimeček: Na bařinách života a jiné příběhy ze soudní síně, spoluúčast na edici. Ed. J. Janáčková a kol. Praha: Čs. spisovatel, 1981.

Účast v týmových pracích:

 • O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha: Academia, 2007.
 • Dictionary od Literary Biography, Volume 232: Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series, edited by Stevan Serafin, A Bruccoli Clark Layman Book, The Gale Group, Detroit, San Francisco, London, Boston, Woodbridge, Conn 2003.
 • O poetice literárních druhů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995.
 • Proměny subjektu. Sv. 2. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1994.
 • Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.
 • Česká literatura 19451970. Praha: SPN, 1992.
 • Průvodce po světové literární teorii. Praha: Panorama, 1988.
 • Slovník světových literárních děl. Praha: Odeon, 1988.
 • Rozumět literatuře. Praha: Čs. spisovatel, 1986.
 • Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha: Čs. spisovatel, 1987.
 • Slovník české literatury 19701981. Praha: Čs. spisovatel, 1985.

Přehled odborné činnosti