Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

Open Access

Časopis vychází v režimu Open Access. Jedná se o model vědecké komunikace, který zajišťuje bezplatný, okamžitý a on-line přístup k vědeckým článkům všem uživatelům bez rozdílu. Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování.

 

Licenční podmínky

Nabídnutím příspěvku (dále jen „Dílo“) redakci časopisu Česká literatura poskytuje autor Ústavu pro českou literaturu AV ČR (dále jen „Vydavatel“) licenci k Dílu za stanovených podmínek, které jsou plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon):

 1. Autor prohlašuje, že Dílo je původní a nebylo dosud veřejně publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto, s výjimkou sociálních sítí, které standardně slouží vědecké komunitě (např. ResearchGate, Academia.edu).
 2. Autor prohlašuje, že je skutečným autorem Díla a je oprávněn nabídnout Dílo redakci časopisu Česká literatura.
 3. V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že spoluautory informoval o licenčních podmínkách a je oprávněn nabídnout Dílo redakci časopisu Česká literatura.
 4. V případě zaměstnaneckého díla autor prohlašuje, že informoval zaměstnavatele o licenčních podmínkách a je oprávněn nabídnout Dílo redakci časopisu Česká literatura.
 5. Autor souhlasí s tím, že v případě přijetí Díla k publikování v časopisu Česká literatura bude jeho Dílo dále šířeno pod licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní. Kompletní znění licenčních podmínek Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní je dostupné zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.cs.
 6. Autor závazně prohlašuje, že poskytnutím licence Creative Commons nejsou porušena práva třetích osob, zejména, nikoliv však výlučně, zaměstnavatele, vydavatele díla, spoluautora díla či dalších nositelů majetkových práv. V případě, že by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým, odpovídá autor za takto způsobenou újmu v plném rozsahu.
 7. Autor poskytuje Vydavateli bezúplatně nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti) a to na dobu trvání majetkových práv Díla.
 8. Autorovi je prostřednictvím repozitářů, osobních stránek, ResearchGate, Academia.edu apod. umožněna okamžitá autoarchivace vydavatelského postprintu. Autor je povinen současně odkázat na publikovanou verzi Díla včetně DOI.
 9. Autor souhlasí, že v případě publikování bude jeho Dílo otištěno na stránkách časopisu Česká literatura a současně bude zpřístupněno veřejně, zdarma a elektronicky v systému Kramerius Digitální knihovny Akademie věd ČR či v archivu digitalizovaných časopisů na webu Vydavatele. Dílo může být zveřejněno také na redakčním blogu Česká literatura v síti (https://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti).
 10. Autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých, bibliografických a citačních databází, digitálních knihoven a informačních systémů pro poskytování informačních služeb (např. CEEOL, JSTOR), v kterých bude časopis v budoucnu veden. Zároveň tím ale pro Vydavatele nevzniká povinnost toto svolení na zařazení Díla do databází a informačních systémů využít.

 

Creative Commons

Časopis Česká literatura vychází jako otevřený časopis a používá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní). Kompletní znění licenčních podmínek je uvedeno zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.cs.

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní jsou veřejně dostupné licenční podmínky, které definují rozsah pravomocí při nakládání s Dílem.

Kdokoliv má oprávnění Dílo:

 • sdílet — rozmnožovat a distribuovat dílo prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu,
 • zařadit do souborného díla (např. zařadit dílo do sborníku).

A zároveň platí podmínky:

 • uveďte původ – je vaší povinností uvést název díla, jméno autora, zdroj díla (časopis Česká literatura), označení použité licence (odkázat na plné znění veřejných licenčních podmínek CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní),
 • neužívejte dílo komerčně – je zakázáno užívat dílo pro komerční účely,
 • nezasahujte do díla — pokud dílo upravíte, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit.

Doporučený způsob, jak uvést původ: Toto dílo s názvem „Název“, jehož autorem je „Jméno autora“, publikované v časopisu Česká literatura, které je dostupné na <odkaz na dílo>, je licencováno za podmínek licence CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní. Plný text licenčních podmínek je dostupný zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.cs.