Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

Fondy knihovny ÚČL AV ČR jsou složeny z několika dílčích celků:

 

Bohemistická knihovna ÚČL AV ČR

Cíleně budována od začátku existence ústavu, nyní čítá více než 100 000 svazků. Fond zahrnuje jak časopiseckou (cca 1300 titulů, z toho 170 aktuálně odebíraných), tak knižní produkci se vztahem k široce vymezené oblasti české literatury a oborů příbuzných. Z beletrie se snažíme shromažďovat významná vydání děl autorů české literatury, cíleně se pak zaměřujeme na vydání první, vydání v souborech sebraných, vybraných či kriticky připravených spisů, popř. další závažná vydání (ediční aparát, doprovodná studie atp.). Z odborné literatury se fond snaží obsáhnout veškeré publikace k české literární historii a teorii s širokým přesahem k oborům příbuzným (uměnověda, filosofie, historie, lingvistika aj.). Pozornost je věnována i různým drobným a příležitostným tiskům, vydáním bibliofilským či velkoformátovým. Součást fondu tvoří mj. též rukopisy kvalifikačních prací zaměstnanců ÚČL (přístupné jen s jejich souhlasem). Okrajově je sledována i světová beletristická produkce, především pak sebrané spisy jejích reprezentativních autorů. Celý fond je kontinuálně doplňován a v současnosti plně elektronicky zkatalogizován.

Knihovna Umělecké besedy

Zakonzervovaný fond o cca 12 000 svazcích, který se do ÚČL dostal počátkem padesátých let po zániku Umělecké besedy. Fond je orientován především na českou a světovou beletristickou produkci, příp. odbornou literaturu příbuzných oborů, a časově pokrývá zejména období druhé poloviny 19. století a počátku století dvacátého. Celý fond je v současnosti plně dostupný pomocí elektronického katalogu.

Knihovna někdejšího Kabinetu pro studium českého divadla ÚČSL ČSAV

Zakonzervovaný fond o cca 12 000 svazcích ÚČL připadl v roce 1992, kdy byl Kabinet pro studium českého divadla, součást někdejšího ÚČSL ČSAV, zrušen. Fond sleduje domácí i zahraniční teatrologickou produkci zejména pro období druhé poloviny 20. století, ale i starší, a to jak pokud jde o rukopisy divadelních her či divadelní časopisy, tak jde-li o literaturu sekundární. Výhledově je připravován k retrokatalogizaci, zatím je k dispozici naskenovaný lístkový katalog.

Knihovna někdejšího Oddělení západních literatur ÚČSL ČSAV

Zakonzervovaný fond o cca 40 000 svazcích do majetku ÚČL přešel po zrušení někdejšího oddělení západních literatur ÚČSL ČSAV v roce 1992. Je orientován především na beletrii a odbornou literaturu z oblasti románské, germánské a anglosaské literatury, včetně literatury českoněmecké. K dispozici je naskenovaný lístkový katalog a  v roce 2017 se započalo s postupnou retrokatalogizací tohoto fondu.

Staročeská sbírka

Staročeská sbírka (podrobná charakteristika zde) obsahuje soubor mikrofilmů a fotokopií literárních památek z 13.–17. století v češtině, latině a němčině. Jde o kopie rukopisů a tisků z našich i zahraničních knihoven, archivů a muzeí, které byly shromažďovány od roku 1941 do roku 1993 (více než 163 tisíc polí mikrofilmů a více než 155 tisíc fotokopií). Zahrnuje i díla obtížně dostupná nebo mezitím ztracená, v úplnosti např. dílo Jana Husa nebo J. A. Komenského.

Knihovna brněnského pracoviště ÚČL

Fond o rozsahu přibližně 18 000 svazků vznikl z příručních knihoven pracovníků brněnské pobočky ústavu, zaměřuje se na českou beletrii 20. století a původní současnou literaturu, literární teorii a literární vědu. Dostupný je pomocí elektronického katalogu.

 

Fondy pražské a brněnské knihovny ÚČL AV ČR jsou rozšiřovány mimo jiné díky laskavým darům jednotlivců z řad odborné obce i veřejnosti.

 

S vděčností připomínáme odkazy významných částí osobních knihoven následujících kolegyň a kolegů:
Vladimíra Forsta
Vladimíra Macury
Anežky Vidmanové
Jaroslava Meda
Ludmily Lantové

 

Děkujeme!