Previous Next
Zpráva o konferenci Svatá Ludmila — Ženy v christianizaci střední Evropy Další pokračování nesmrtelného sporu o dataci Kristiánovy legendy VENDULA REJZLOVÁ 26. a 27. května 2021 proběhla...
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...

Open Access

Časopis vychází v režimu Open Access. Jedná se o model vědecké komunikace, který zajišťuje bezplatný, okamžitý a on-line přístup k vědeckým článkům všem uživatelům bez rozdílu.  Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování.

 

Licenční podmínky

Nabídnutím příspěvku (dále jen „Dílo“) redakci časopisu Cornova poskytuje autor Vydavatelům – tj. České společnosti pro výzkum 18. století (dále ČSVOS) a Ústavu pro českou literaturu AV ČR (dále ÚČL AV ČR) – licenci k Dílu za stanovených podmínek, které jsou plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon): 

 1. Autor prohlašuje, že Dílo je původní a nebylo dosud veřejně publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto, s výjimkou sociálních sítí, které standardně slouží vědecké komunitě (např. ResearchGate, Academia.edu).
 2. Autor prohlašuje, že je skutečným autorem Díla a je oprávněn nabídnout Dílo redakci časopisu Cornova. 
 3. V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že spoluautory informoval o licenčních podmínkách a je oprávněn nabídnout Dílo redakci časopisu Cornova. 
 4. V případě zaměstnaneckého díla autor prohlašuje, že informoval zaměstnavatele o licenčních podmínkách a je oprávněn nabídnout Dílo redakci časopisu Cornova. 
 5. Autor souhlasí s tím, že v případě přijetí Díla k publikování v časopisu Cornova bude jeho Dílo dále šířeno pod licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní. Kompletní znění licenčních podmínek Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní je dostupné zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.cs.
 6. Autor závazně prohlašuje, že poskytnutím licence Creative Commons nejsou porušena práva třetích osob, zejména, nikoliv však výlučně, zaměstnavatele, vydavatele díla, spoluautora díla či dalších nositelů majetkových práv. V případě, že by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým, odpovídá autor za takto způsobenou újmu v plném rozsahu.  
 7. Autor poskytuje Vydavatelům bezúplatně nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti) a to na dobu trvání majetkových práv Díla. 
 8. Autorovi je prostřednictvím repozitářů, osobních stránek, ResearchGate, Academia.edu apod. umožněna okamžitá autoarchivace autorského i vydavatelského postprintu. Autor je povinen současně odkázat na publikovanou verzi Díla včetně DOI.
 9. Autor souhlasí, že v případě publikování bude jeho Dílo otištěno na stránkách časopisu Cornova a současně bude zpřístupněno veřejně, zdarma a elektronicky v systému Kramerius Digitální knihovny Akademie věd ČR či v archivu digitalizovaných časopisů na webech Vydavatelů.  
 10. Autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých, bibliografických a citačních databází, digitálních knihoven a informačních systémů pro poskytování informačních služeb (např. JSTOR, EBSCO), v kterých bude časopis v budoucnu veden. Zároveň tím ale pro Vydavatele nevzniká povinnost toto svolení na zařazení Díla do databází a informačních systémů využít. 

 

Creative Commons 

Časopis Cornova vychází jako otevřený časopis a používá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní). Kompletní znění licenčních podmínek je uvedeno zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.cs.

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní jsou veřejně dostupné licenční podmínky, které definují rozsah pravomocí při nakládání s Dílem. 

Kdokoliv má oprávnění Dílo: 

 • sdílet – rozmnožovat a distribuovat dílo prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu, 
 • zařadit do souborného díla (např. zařadit dílo do sborníku). 

A zároveň platí podmínky: 

 • uveďte původ – je vaší povinností uvést název díla, jméno autora, zdroj díla (časopis Cornova), označení použité licence (odkázat na plné znění veřejných licenčních podmínek CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní), 
 • neužívejte dílo komerčně – je zakázáno užívat dílo pro komerční účely, 
 • nezasahujte do díla — pokud dílo upravíte, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit.

Doporučený způsob, jak uvést původ: Toto dílo s názvem “Název”, jehož autorem je “Jméno autora”, publikované v časopisu Cornova, které je dostupné na <odkaz na dílo>, je licencováno za podmínek licence CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní. Plný text licenčních podmínek je dostupný zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.cs.