Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

CfP: Ženy cestovatelky, ženy na cestách

Říjnová konference, kterou připravujeme společně s Národním muzeem, se bude zabývat fenoménem ženského cestovatelství v nejširším možném kontextu. Příspěvky lze hlásit do 31. července 2024, otevřena je již i registrace pro účastníky bez příspěvku.

konference Ženy cestovatelky, ženy na cestách

Stejně jako řada dalších aktivit zůstávalo i cestování po dlouhá léta výsadní doménou mužů. Jednalo se o nebezpečnou, časově i finančně náročnou činnost, která byla ženám odpírána, neboť je odváděla od jejich „přirozených“ povinností. Pomineme-li vysoce postavené a dobře situované šlechtičny, možnost cestovat se většímu počtu žen otevřela až v průběhu 19. století. Ani tehdy se však nestala masovou záležitostí. Vydat se coby žena na cestu totiž nadále znamenalo překračovat hranice nejen zeměpisné, ale i společenské.

Smyslem konference Ženy cestovatelky, ženy na cestách je tematizovat fenomén ženského cestovatelství v nejširším možném kontextu. Příspěvky se mohou týkat jak vlastních aktérek cestování, tj. poutnic, turistek či cestovatelek z profese, tak žen, které se vydaly na cestu jako pouhý doprovod mužských protějšků, tedy bez vlastního cestovatelského plánu i zájmu. Společným motivem příspěvků by mělo být to, jak tyto ženy reflektovaly svou cestovatelskou zkušenost, již významně podmiňovaly genderové role, sociální status či kulturní očekávání a rozdíly. Ač se těžiště tématu nachází v 19. a 20. století, příspěvky nejsou časově ani geograficky omezeny.

Upřednostňujeme tyto tematické okruhy:

Cestovatelské biografie

  • Osobnosti ženského cestovatelství často nabízejí nejen atraktivní biografie, ale jsou i vhodným zdrojem poznání toho, jak byly cestovatelky vnímány a přijímány veřejností. Jaká společenská očekávání byla vůči nim uplatňována? Ztělesňovaly nebo podvracely dobové konstrukty feminity? V biograficky zaměřených příspěvcích budou preferovány zvláště méně známé zástupkyně ženského cestovatelství. Vítány jsou i příspěvky obecně analyzující historické reprezentace ženy cestovatelky.

Objevování, dobývání, vědecké podrobování světa

  • Dlouhé, náročné cesty do vzdálených zemí, nebo dokonce expedice nepodnikali jen muži, v různé míře je uskutečňovaly i ženy, ať již jako aktivní aktérky nebo v roli doprovodu různých cestovatelských výprav. Řada žen cestovala také za vědeckými cíli a učinila mnoho důležitých objevů. Jak byly jejich aktivity vnímány? Byly výsledky jejich cest oceňovány? Jak se začleňovaly do vědeckých institucí, které byly čistě mužskou záležitostí, a nakolik je tyto instituce podporovaly?

Ženské cestování v textech i obrazech

  • Žena na cestách je často i autorkou různorodých dokladů, které reflektují její cestovní zážitky i zkušenost s poznáváním cizího prostředí. Cestovatelky píší cestopisy, cestovní deníky či dopisy z cest, malují obrazy, později třeba fotografují. Jakou představu sobě prostřednictvím těchto textů a obrazů budují? Do jakých rolí se stylizují? Jak prezentují samo ženské cestovatelství? Je pro ně cestování subverzí nebo mu přisuzují jiné významy?

Ženy a politika cestování

  • Ženy na cestách, zvlášť pokud cestovaly samostatně, musely překonávat nejrůznější fyzické a psychické bariéry, potýkaly se s genderovými stereotypy i společenskými konvencemi. Byly vůči nim uplatňovány i institucionální restrikce a omezení? Jak balancovaly mezi osobní autonomií a zákonnými předpisy i zvyklostmi cizích zemí?

Ženy a kolonizační praxe

  • Cesty žen v minulosti často mířily do oblastí kolonií. Jak se cestovatelky vztahovaly k místnímu obyvatelstvu a ke kolonizačním praxím? Podílely se na utužování kolonizačního paradigmatu nebo jej zpochybňovaly?

Konference se uskuteční 16.–17. října 2024 v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur (Betlémské náměstí 1, Praha 1).

Konferenčními jazyky jsou čeština a angličtina.

Návrhy na příspěvky včetně anotace zasílejte do 31. července 2024 na e-mailovou adresu womenandtravelconference@nm.cz.

CfP Ženy cestovatelky, ženy na cestách / Women travellers, women on the move (pdf)