English version in PDF

Studentskou literárněvědnou konferenci pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy od roku 2002. Jejím záměrem je iniciovat a podpořit především vědeckou činnost začínajících bohemistů a slovakistů, domácích i zahraničních, a pokud možno zapojit do diskuse co nejvíce zástupců dalších humanitních disciplin a sociálních věd. Témata konferencí jsou proto volena tak, aby soustředila pozornost účastníků ke společnému problému a současně poskytovala prostor i pro příspěvky zaměřené interdisciplinárně.

Konference je určena především pregraduálním studentům, vítáni jsou však i doktorandi a jako diskutéři a porotci také pedagogové vysokých škol a další reprezentanti obou oborů. Nejinspirativnějšímu příspěvku uděluje odborná porota složená z vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků ÚČL Cenu Vladimíra Macury, která je připomínkou badatelského přínosu tohoto významného literárního historika, sémiotika, spisovatele a překladatele.

Vybrané konferenční příspěvky vycházejí pravidelně v časopisech Česká literatura, Tvar a Zrcadlení, knižní vydání sborníků podpořila v prvních letech konference PedF UK, od roku 2005 vycházejí sborníky každoročně v elektronické podobě uveřejňované na těchto stránkách. V roce 2009 byl díky podpoře ÚČL vydán reprezentativní výběr 34 referátů z dosavadních osmi ročníků nazvaný v duchu inspirátora hlavní konferenční ceny V Macurových botách. Jména mnohých autorů těchto příspěvků už dnes nacházíme na stránkách odborných periodik či v seznamech univerzitních pracovníků.

Jednacími jazyky jsou primárně čeština a slovenština, dále angličtina, popřípadě němčina.