Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

15. 5. 2012 proslovila v zasedací místnosti ÚČL AV ČR Astrid Winter přednášku "Němá poezie – konceptualizace mlčení v experimentální a vizuální literatuře 20. století".

 

Anotace:

Němá poezie – konceptualizace mlčení v experimentální a vizuální literatuře 20. století

„Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“ Paradoxní přístup básníka, který se úmyslně vzdává svého nejdůležitějšího nástroje  – mluveného jazyka, je autoreferenčním postupem moderny, který označuje její skutečný počátek. Od doby, kdy Stéphane Mallarmé v roce 1897 ve svém díle Coup de dés použil bílý papír jakožto ekvivalent ticha, dostalo se mlčení mnoha způsobů literární konceptualizace. Básníci si často brali na pomoc vizuální média a vizuální postupy, aby reprezentaci světa pomocí konvencionalizovaných a ideologicky zatížených verbálních znaků nahradili jejich prezentací. - Tato přednáška se zabývá rozmanitostí vizuálních žánrů v české experimentální poezii v letech 1959 až 1969 v kontextu mezinárodních literárních proudů konkrétní poezie. Klade si otázku, zda jazykově filozoficky, vývojově a v neposlední řadě politicky motivované hledání nosného jazyka v českém kontextu nebylo příčinou vzniku jistých specifických básnických realizací.

 

 

Stumme Poesie - Konzeptualisierungen des Schweigens in der experimentellen und visuellen Literatur des 20. Jahrhunderts

„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ Die paradoxe Geste des Dichters, mit der er auf sein Instrument, die verbale Sprache, verzichtet, gilt als autoreferentielles Verfahren der Moderne, das ihren eigentlichen Beginn markiert. Seitdem Stéphane Mallarmé 1897 im Coup de dés die weiße Fläche des Papiers als Äquivalent der Stille eingesetzt hatte, ist das Schweigen in unterschiedlichster Weise literarisch konzeptualisiert worden. Häufig bedienten sich die Dichter visueller Medien und Verfahren (Methoden), um an die Stelle der Repräsentation von Welt durch arbiträre und ideologisch abgenutzte verbale Zeichen deren Präsentation zu setzen. - Der Vortrag betrachtet die Vielfalt visueller Gattungen in der tschechischen experimentellen Poesie von 1959-1969 im Kontext der internationalen Strömung konkreter Dichtung und geht der Frage nach, ob die nicht nur sprachphilosophisch, sondern auch dichtungslogisch und nicht zuletzt politisch motivierte Suche nach einer tragfähigen Sprache gerade im tschechischen Kontext bestimmte Sonderformen hervorgebracht hat.

 

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum: Přesahování literatury - intermediální a interdisciplinární přístupy.